13
Tagadëëg ub Paw-Ro maher'oot do ky n'aa hahỹỹh
Tamawoob nuu me däg hahỹ bë ỹ bahehëën doo. Ỹ kajaa bä, sahõnh hẽ ky n'aa katep'aa do bë mahang hanäng doo, pawóp hẽ, tamawoob hẽ ta rod n'aa raher'oot da te hub tado bä.* Tii d' né ji bad'oo P'op Hagä Do kyy kerih do ji tamaher'oot, ta see ta da hadoo do taky n'aa tapa bä. Dew-Teronom 19.15 hã takerii däk tii. Dooh ji ky dahé bä sét hẽ her'ood bä. Jããm hẽ ji ky daheeh pawóp hẽ, tamawoob hẽ hadoo doo, te hub né hẽ ranoo bä ky n'aa katapaa do ky n'aa. Tii da P'op Hagä Do kyy kerih do wén mejũũ, daap hẽ ji ky n'aa tapa mahä̃nh ji da hadoo do. Ỹ ab'aanh, pooj jé, pawóp nuu me däg bë ỹ bahehëën noo gó nesaa do moo boo bok do sa hã ỹ maher'ood wät doo. Ta ti moo hedoo doo, bë sahõnh hẽ na-ããj hẽ, ỹ maher'oot hahỹỹ da: Dooh da ỹ t'yyd mehĩĩn bä pooj jé du d'oo do nesaa do moo bok doo, ta wób na-ããj hỹỹ kä nesaa do moo bok doo. Dooh da bë ỹ t'yyd mehĩĩn bä. Bë karẽn mäh, bë ỹ metëëh Kristo tado bä hã ỹ her'oot doo, bë nooh. Nahejooj nado Kristo bë wë. Hejoonh né hẽ bë mahang. Nahejoonh doo gó b'aa kajatsëk do hã kepëëm däg né paawä, ti awäd had'yyt hỹỹ kä P'op Hagä Do hejój hyb n'aa. Ti hadoo né hẽ ãã hã. Kristo nahejooj hã séd hã ãã h'yyb hedo né paawä, bë wë da ãã babok Kristo sii P'op Hagä Do hejój hyb n'aa. Bë wë ãã kajaa bä, ta hejój gó da ãã babok bë wë. Korĩn panang bä habong do wób raky sëm Paw-Ro. Dooh raky dahé bä. Nesaa do rakarẽn ramoo bok nä. Ti hyb takajaa do pooj jé Paw-Ro maher'oot sa hã. Pooj jé dó tat'yyd mehĩĩn né paawä, dooh da tat'yyd mehĩĩn wäd bä nabuj keh'ũũm do sa hã. Kristo hejój gó Paw-Ro ky n'aa etyy da hỹỹ kä sa hã takajaa bä.
Taw'ããts hẽ bë ti bë hã hẽ bë kamety, bë hyb n'aa newë, Jesus hã bë h'yy kae bä heh'äät ub. Dooh g'eeh bë hapëë bä, Jesus Kristo bë h'yyb gó awät? Ta nehub tado bä bë hegãã bä, dooh Kristo hã h'yy ka'eeh do heh'äät do bë do bä. Wyt ta maab hẽ bë hã ỹ gada, bë hapäh Jesus mejũũ do heh'äät do ỹỹh. Korĩn buuj wób ramejũũ Paw-Ro metëëh Jesus mejũũ do heh'äät do tado bä. Ti Paw-Ro mejũũ sa daaj hẽ sa hã hẽ rakametyy rabahapäh hyb n'aa Jesus hã rah'yy kae bä, Jesus hã rah'yy kanae bä. Jesus hã rah'yy kae bä tii bä rabahapäh Paw-Ro Jesus mejũũ do heh'äät tii, Paw-Ro hyb n'aa Jesus hã rah'yy kae däk do hyb n'aa. P'op Hagä Do hã ãã ky n'aa etsẽẽ, baad nadoo do bë moo nabok hyb n'aa. Dooh ãã ky n'aa ets'ẽẽ bä ta tii, baad bë mahang ãã moo boo bok do ta wób rabaher'oot hyb n'aa. Dooh. Tii d' ãã wén ky n'aa etsẽẽ, baad hadoo do bë moo bok hyb n'aa. Ti né hẽ ti ãã karẽn doo. Dooh ỹ hyb n'aa p'eed bä, baad nadoo ãã moo boo bok doo, ta wób redoo bä. Jããm né hẽ ỹ karẽn, baad bë babok doo. Tii d' ỹ wén her'oot, dooh ãã haja bä baad hadoo do ãã geä̃m bä. Jããm hẽ ãã hajaa ãã moo bok baad hadoo do masa doo, kah'ũũm do hanoo doo. Tsebee gó ãã gadoo ãã nahejoonh doo. Jããm hẽ ãã karẽn, baad Jesus hã bë h'yy ka'eeh. Ãã ky n'aa etsẽẽ bëëh, bë t'yyd kamehĩĩn hyb n'aa baad nadoo do hã, p'aa hẽnh baad ub bë babok hyb n'aa. 10 Hahỹ mo haja ỹỹ kerih do bë ỹ ma erih bë wë ỹ kajaa do pooj jé, bë wë ỹ kajaa bä kä, dooh hyb n'aa bë ỹ nabuuj gedoo pé hyb n'aa ky n'aa jawyk doo me, hã ỹ kan'oo däk doo me. Jesus, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do anoo ta ti ỹ ky n'aa jaw'yyk doo, baad hadoo do ỹ moo wät hyb n'aa bë hã, bë h'yy ka'eeh do kah'ũũm hyb n'aa. Hã ỹ tabanoo ta ti ta ky n'aa jaw'yyk do bë h'yyb tym gó hanäng do ỹ rejãã hyb n'aa nado.
Paw-Ro kedëë hõm do ky n'aa hahỹỹh
11 Tagadëëg ub, wakãn haa, bë tsebee. Taw'ããts hẽ bë t'yyd kamehĩĩn baad nadoo do bë moo boo bok do hã. P'aa hẽnh baad hadoo do bë moo boo hỹỹ kä. Bë ky dahé hahỹỹ hã, bë ỹ ma erih do hã bë ỹ maher'oot do ta hã. Taw'ããts hẽ séd bë h'yyb hedo. Taw'ããts hẽ hanäm doo gó bë babok bë da hadoo do wë. Tii bä da P'op Hagä Doo, ta hanaa ji kamahä̃n doo, ta hanaa ji h'yyb näm doo, awät da bë mahang.
12 Taw'ããts hẽ baad ub, hanäm doo gó bë edëë sahõnh hẽ bë da hadoo doo. 13 Sahõnh hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh do babä habong do bë rahyb n'aa esee.
14 Ỹ karẽn, Jesus Kristo Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do ky enyym do bë h'yyb gó tabawät. Ỹ karẽn ji P'op Hagä Do kamahä̃n do sahõnh hẽ bë h'yyb gó tabawät. Ỹ karẽn na-ããj hẽ séd hã ji h'yyb hedoo P'op Hagä Do Sahee ji hã hanoo do sahõnh hẽ bë h'yyb gó tabawät. Jããm hẽ kä.

*13:1 Tii d' né ji bad'oo P'op Hagä Do kyy kerih do ji tamaher'oot, ta see ta da hadoo do taky n'aa tapa bä. Dew-Teronom 19.15 hã takerii däk tii. Dooh ji ky dahé bä sét hẽ her'ood bä. Jããm hẽ ji ky daheeh pawóp hẽ, tamawoob hẽ hadoo doo, te hub né hẽ ranoo bä ky n'aa katapaa do ky n'aa. Tii da P'op Hagä Do kyy kerih do wén mejũũ, daap hẽ ji ky n'aa tapa mahä̃nh ji da hadoo do.

13:4 Korĩn panang bä habong do wób raky sëm Paw-Ro. Dooh raky dahé bä. Nesaa do rakarẽn ramoo bok nä. Ti hyb takajaa do pooj jé Paw-Ro maher'oot sa hã. Pooj jé dó tat'yyd mehĩĩn né paawä, dooh da tat'yyd mehĩĩn wäd bä nabuj keh'ũũm do sa hã. Kristo hejój gó Paw-Ro ky n'aa etyy da hỹỹ kä sa hã takajaa bä.

13:6 Korĩn buuj wób ramejũũ Paw-Ro metëëh Jesus mejũũ do heh'äät do tado bä. Ti Paw-Ro mejũũ sa daaj hẽ sa hã hẽ rakametyy rabahapäh hyb n'aa Jesus hã rah'yy kae bä, Jesus hã rah'yy kanae bä. Jesus hã rah'yy kae bä tii bä rabahapäh Paw-Ro Jesus mejũũ do heh'äät tii, Paw-Ro hyb n'aa Jesus hã rah'yy kae däk do hyb n'aa.