Garata
Jesus hã h'yy ka'eeh do Garata häd näng do panang bä habong do hã Paw-Ro ma erih do hahỹỹh
1
Kedëng do ky n'aa hahỹỹh
Jesus mejũũ do see ỹ ti hỹ Paw-Ro. Ajyy ỹ rasëëw hõm do hyb n'aa nado Kristo mejũũ do see ỹ wén hado däk. Ajyy sa kyy gó nado tii. Jesus Kristo kyy gó né tii. P'op Hagä Do ta Yb, dejëp do mahang Jesus ganä wät hanoo do kyy gó na-ããj hẽ.
Ër hỹỹj hedoo do pa ỹ habong do sa sii ỹ edëng bëëh, Jesus hã h'yy ka'eeh doo, Garata häj n'aa bä jé pad'yyt hẽ bë panang bä kahet'aa doo.
Ỹ karẽn P'op Hagä Do ër Yb, Jesus Kristo Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do na-ããj hẽ ky en'yym bë hã. Ỹ karẽn baad ub Kristo bë rah'yyb en'yym. Jesus né hẽ tii, P'op Hagä Do ër Yb karẽn doo da, ta daaj hẽ takan'oo däk dajëb hã, nesaa do ër moo bok do säm, ër tabed'ëëp hyb n'aa, da hẽ Nesaa Do Yb mejũũ doo da habok doo da ër naboo bong hyb n'aa kä. Taw'ããts hẽ P'op Hagä Do hã ji j'aa etsëë had'yyt hẽ. Ỹỹ. Tii d' né hẽ. Taw'ããts hẽ.
Mosees ky n'aa jaw'yyk do hã rah'yy kawereem do ky n'aa hahỹỹh
Ỹ hyb n'aa tón, nayyw hẽ né hẽ bë du doo do hyb n'aa bë beréd hõm P'op Hagä Doo, Kristo hyb n'aa né hẽ bë wë taky enyym, bë tagadoo doo. Panyyg see bë ky dahé däg kän. Jesus panyyg hanäm do tii, ta wób sa noo né paawä, dooh panyyg hanäm do tado bä. Ta wób rakarẽn bë rawedii. Rakarẽn rah'ỹỹt Kristo ky n'aa hanäm doo. Ky n'aa kawas'ee däk da had'yyt hẽ jé ta see hadoo Jesus ky n'aa hanäm do ma metëëk doo, bë ãã ma met'ëëg wät do paa nadoo doo. Ỹ tado bä paawä, ããs wë hã hana do tado bä paawä na-ããj hẽ ta see hã ma metëëk doo, ky n'aa kawas'ee däk da. Ỹ ab'aanh pooj jé bë ãã maher'ood wät doo: Ky n'aa kawas'ee däk da had'yyt hẽ jé ta see hadoo Kristo ky n'aa hanäm do bë tamaher'ood bä, pooj jé bë gadoo do nahadoo doo! Tabanesaa hẽnh hahõm do ti ma matëg oow.
10 Ta ti ỹ erih do hã wyt ta maab hẽ, dooh hã ỹ raj'aa etsë do jawén ỹ awäd bä. P'op Hagä Do ỹ taj'aa etsë ỹ karẽn. Ta wób ỹ karẽn ỹ h'yyb en'yym g'eeh? Dooh. Da hẽ ỹ karẽn nä bä paawä ta wób ỹ h'yyb enäw up, dooh Kristo karom ỹ do bä paawä.
11 Baad bë ỹ maher'oot hahỹ wakãn haa: Kristo ky n'aa hanäm do bë ỹ ma met'ëëg wät doo, dooh ajyy sa hanaa tado bä. 12 Dooh aj'yy tado bä hã ỹ tab'ëës do ta panyyg. Dooh ỹ rama met'ëëg bä ta tii. Jesus Kristo né hẽ tii, ta ti metëëh do hã ỹỹ.
13 Bë ky n'aa napäh paa nyy da p'ooj ub Judah buuj ky n'aa jew'yyk do mejũũ doo da ỹ bawäd wät. Bë ky n'aa napäh nyy da tak'ëp ỹ paa rejãã P'op Hagä Do karapee, Kristo hã h'yy ka'eeh doo. Bë ky n'aa napäh na-ããj hẽ tak'ëp ỹ karẽn paawä Kristo hã h'yy ka'eeh do ỹ gawats'iik ti noo gó. 14 Tak'ëp paa ỹ ma kamet'ëëg wät Judah buuj ky n'aa jew'yyk doo, baad paa ỹ ky daheeh. Ti hyb n'aa ỹ akog bong paa hajõk Judah buuj nemon ỹỹ ma kamet'ëëk doo. Tak'ëp paa ỹ karẽn ỹ ky daheeh sahõnh hẽ ãã wahë makũ metëëk do hã. 15-16 Tii bä kä, tii da né hẽ ỹ bawäd né paawä, P'op Hagä Do metä wät hã ỹ ta T'aah, ỹ tah'yy gan'yyh ta hã tan'oo bä, Judah buuj nadoo do hã ta ky n'aa ỹ maher'oot hyb n'aa. P'ooj ub, ä̃n ỹ wog gó ỹ basuun nä bä, tsyt hẽ ỹ P'op Hagä Do asëëw däk. Taky enyym do hyb n'aa hã ỹỹ, nes'aa né paawä ỹỹ, hã ỹ tabanoo ta wë ỹ moo wät hyb n'aa. Tii bä, ta T'aah hã ỹ tametëëh P'op Hagä Do h'yyb däng noo gó, dooh ỹ eaaj bä ajyy sa hã nyy d' ỹ bad'oo. 17 Dooh na-ããj hẽ Jerusarẽnh hẽnh ỹ ahõm bä, pój ỹỹ jé Jesus mejũũ do rabahado padëëk do sa wë ỹ beaanh hyb n'aa paawä. Dooh. Nayyw hẽ ỹ bahõm paa Arab häd näng do häj n'aa hẽnh. Ta jawén, tii b' naa Damas-Ko panang hẽnh ỹ babaaj hõm kän.
18 Tii bä kä, tamawoob hẽ ta baab jawén paa bä, Jerusarẽnh hẽnh ỹ bahõm kän, Peed ỹ baheg'ããs hyb n'aa. 15 ta ä̃h ta pa ỹ baym. 19 Ta tii bä na-ããj hẽ ỹ bahapäh Tsijaag, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do hỹỹj.* Tsijaag, Jesus hỹỹj. Sét hẽ sa ỹỹn. Jesus mejũũ do wób, dooh ỹ hapëë bä ti noo gó. 20 P'op Hagä Do matym gó bë ỹ maher'oot: Te hub né hẽ hahỹ ỹ erih doo. Dooh ỹ noo kanesa bä. 21 Ta jawén ỹ bahõm kän Sirija, Siris häd enäh do sa häj n'aa hẽnh. 22 Kristo hã h'yy ka'eeh do Judah buuj häj n'aa bä, jé pad'yyt hẽ sa panang hẽnh rakahet'aa doo, dooh ỹ rahapëë nä bä ti noo gó. 23 Jããm hẽ hahỹ ỹ raky n'aa napäh. Hahỹỹ d' sa kyyh: “Aj'yy p'ooj ub ãã tarahejãã doo, hỹỹ kä tama met'ëëg kän Kristo ky n'aa p'ooj ub takarẽn do tagawats'iik do paah”, näk mä sa kyyh. 24 Ta ti ỹ raky n'aa napäh bä, P'op Hagä Do raj'aa etsë hëp ỹ n'aa.

*1:19 Tsijaag, Jesus hỹỹj. Sét hẽ sa ỹỹn.