2
Ti m', 14 ta baab jawén paa bä, p'aa hẽnh Jerusarẽnh hẽnh ỹ bahõm. Béh-Nabéh sii ỹ bahõm. Tiit ỹ mahũũm si ỹỹ. T'ĩĩ hẽnh ỹ wén hõm, P'op Hagä Do metëëh hyb n'aa taw'ããts hẽ né hẽ ỹ bahõm. Ta tii bä ỹ ats'yyt Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa ky n'aa näng doo, ỹ maher'oot hyb n'aa sa hã nyy da Kristo ky n'aa hanäm do Judah buuj nadoo do hã ỹ ma mehet'ëëk doo. Ỹ wén maher'oot, ỹ karẽn ỹ baheg'ããs séd rah'yyb hedo bä hã ỹỹ, ỹ ma mehet'ëëk do hã. Séd rah'yyb nahedo bä paawä ỹ ma mehet'ëëk do hã, daap paawä tii bä ỹ ma met'ëëg wät doo, da hẽ ỹ ma metëëk do na-ããj hẽ, Jesus hã h'yy ka'eeh do wób ỹ da raky sëm do hyb n'aa ta ti raky n'aa napäh bä. Séd hã sa wahë n'aa hedoo do rah'yyb hedoo né hẽ hã ỹỹ, ỹ ma mehet'ëëk do hã. Dooh ẽnh ramejõ bä Tiit, t'ĩĩ hẽnh si ỹ hewäd nä doo, ta masuuj noo byyh kahõg hõm bä, Judah buuj nado né paawä. Ta wób ti tii d' karẽn paawä tabad'oo. Jesus hã h'yy ka'eeh do oow né tii. Ër mahang rakamekuuj bong rabaheg'ããs hyb n'aa nyy da Kristo Jesus hyb n'aa, dooh sa ky n'aa jaw'yyk do ër jeỹỹm wäd bä, neỹỹm doo gó ër wén boo kän. Rakarẽn paawä p'aa hẽnh sa ky n'aa jaw'yyk do mejũũ doo da ji bawät. Rakarẽn paawä sa ky n'aa jaw'yyk do karom hadoo ji bahado däk p'aa hẽnh. Tii d' rakarẽn né paawä, dooh tabad'op hẽ ãã ky dahé bä sa kyyh, bë hyb n'aa, Kristo ky n'aa hanäm doo, baad hadoo doo, baad tabenyyw däk hyb n'aa, ta panyyg kamanekuuj däk hyb n'aa.
Jerusarẽnh bä Jesus hã h'yy ka'eeh do mahang rahyb n'aa jew'yyk do sa hã, sa wahë n'aa ky n'aa näng do sa hã, baad ub ỹ ma mehet'ëëk doo. Dooh ỹ ma mehet'ëëk do jó ramejũũ péh. (Ta ti ỹ her'ood né paawä, dooh ỹ ky s'ũũd bä sa hã Jesus sii rababok do paa hyb n'aa. Séd gó P'op Hagä Do ji tagadoo. Ky n'aa etsëëh doo, ky n'aa nets'äs do na-ããj hẽ tagadoo.) Dooh né hẽ ỹ ma mehet'ëëk do jó ramejũũ péh, ỹ hanäng. Rahapäh, hã ỹ P'op Hagä Do anoo, Kristo ky n'aa hanäm do ỹ ma metëëk hyb n'aa Judah buuj nadoo do sa mahang, Peed hã tabanoo do hadoo Judah buuj mahang tama metëëk hyb n'aa. P'op Hagä Doo, Peed tahej'oonh doo, Judah buuj mahang Jesus mejũũ do tabahadoo hyb n'aa, ỹ na-ããj né hẽ tahej'oonh Judah buuj nadoo do sa mahang Jesus mejũũ do ỹ bahadoo hyb n'aa, rabahapäh. Ti m', Tsijaag, Peed, Jowãw daheeh, Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa hyb n'aa jew'yyk do ky n'aa enäh doo, rabahapäh bä nyy da P'op Hagä Do ỹ tasëëw hõm tsyt hẽ, Judah buuj nadoo do mahang ỹ moo wät hyb n'aa, Béh-Nabéh daheeh ỹ ragadoo sa h'yyb hataa ãã bahado däk hyb n'aa kä. Sa moo hub me ãã redëng tii bä, ãã ragadoo rametëëh hyb n'aa ta tii hã. Sa sii ãã kaner'oot noo gó, baad ub sa hã Judah buuj nadoo do mahang ỹ Béh-Nabéh daheeh ãã moo bok hyb n'aa. Ti nuuj jé Judah buuj mahang ramoo bok tii. 10 Dooh ãã hã ramejõ bä. Jããm hẽ ãã hã retsẽẽ, Jesus hã h'yy ka'eeh do kas'uut do Jerusarẽnh panang bä habong do ãã hyb n'aa esee hyb n'aa, ãã masa hyb n'aa. Tii d' né da tak'ëp ỹ karẽn up ỹ bad'oo.
11 Ãn-Tijoka panang bä ãã wë Peed baheg'ããs noo gó, Peed ỹ nabuuj gedoo baad nadoo do hyb n'aa tabad'oo doo. 12 Pooj jé dó baad Peed awa had'yyt hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh do Judah buuj nadoo do sa sii. Tii bä kä, Ãn-Tijoka bä rakajaa ajyy Tsijaag hep'ëëh doo. Ti m' ta ti ajyy rakajaa bä kä, dawë hã Peed bawäd däk Judah buuj nadoo do sa mahä̃nh. Dooh sa sii tawa wäd bä, Judah buuj wób ji masuuj noo byyh kahõk do hã ky kah'ũũm do tajeỹỹm do hyb n'aa.* Ti noo gó, Judah buuj Jesus hã h'yy ka'eeh do wób ramejũũ Judah buuj nadoo do Jesus hã h'yy ka'eeh do sa masuuj noo byyh ragahõg hõm, jããm hẽ tii bä P'op Hagä Do gadoo Judah buuj nadoo do red'oo do hyb n'aa. Judah buuj wób, Jesus hã h'yy ka'eeh doo, tii da ramejũũ Judah buuj nadoo do rabad'oo, Judah buuj wób Jesus hã h'yy kana'eeh do rajeỹỹm do hyb n'aa. Sa hã rawén jeỹỹm, ta ti rarejãã sa ky n'aa jaw'yyk do ky nadah'eeh doo. 13 Tii bä Judah buuj Jesus hã h'yy ka'eeh do ta tii bä habong doo, Peed mo n'aa me rabadoo däk na-ããj hẽ. J'ooj madäk doo me ti noo gó Peed bad'oo doo da tii d' na-ããj hẽ rabad'oo. Dawë hã rababoo däk Judah buuj nadoo do sa hỹỹj hedoo do Jesus hã h'yy ka'eeh do sa mahä̃nh. Ti noo gó, jããm hẽ Judah buuj rabawa Judah buuj nadoo do sa sii, Judah buuj nadoo do sa masuuj noo byyh ragahõg hõm bä. Tii da né sa ky n'aa jaw'yyk do mejũũ. Jesus hã h'yy ka'eeh do sa mahang dooh tii d' tahado wäd bä. Séd gó ji P'op Hagä Do gadoo Jesus hyb n'aa. Ti hyb n'aa taw'ããts hẽ né hẽ paawä Judah buuj nadoo do sii Peed bawa. Ta tii bä heg'ããs do Peed raky n'aa her'oot ta wób sa hã Peed jeỹỹm. Ti hyb n'aa dooh takarẽn bä Judah buuj nadoo do sii tawa bä heg'ããs do sa matym gó. Ti hyb n'aa tsyt hẽ tabawäd däk, tahapëë né paawä dooh ji masuuj noo byyh kahõg hõm do hyb n'aa ji P'op Hagä Do gadoo. Béh-Nabéh sii hẽ sa h'yyb hata däg ti noo gó.
14 Ti m', dooh baad hadoo doo, Kristo ky n'aa hanäm do metëëh doo da raboo boo bä ỹ bahapäh bä, sa hỹỹj hedoo do raty n'aa gesyyg däkRawén ty n'aa ges'yyk, dooh Garata häj n'aa buuj Jesus hã h'yy ka'eeh do sa masuuj noo byyh kehõg bä. Ti hadoo né hẽ P'op Hagä Do gadoo na-ããj hẽ sa hã Peed hapëë né paawä, ta ty n'aa ges'yyk ta sii wa do paah, ta wób tajeỹỹm do hyb n'aa. J'ooj madäk do ta h'yyb. ỹ bahapäh bä, sahõnh hẽ sa matym gó Peed hã ỹ ky hadoo: “Judah buuj né paawä õm, Judah buuj nadoo doo da mabawäd däk. Meréd hõm Judah buuj raky n'aa jaw'yyk doo. H'ëëd hyb n'aa hỹỹ kä, mabad'oo do hã, makarẽn mamejũũ Judah buuj nadoo do ër hỹỹj ky n'aa hedoo doo, Judah buuj ky n'aa jaw'yyk do ragadoo sa hã magadoo hyb n'aa, õm né heréd hõm paawä tii?§ Dooh né paawä Peed her'ood bä Judah buuj nadoo do sa hã sa masuuj noo byyh ragehõg hõm hyb n'aa, tii d' tahanäng pé dawëë tabawäd däk do sa mahä̃nh, Judah buuj wób rakajaa bä. 15 Te hub né hẽ, Judah buuj taah ër bahadoo do hyb n'aa Judah buuj né hẽ ëër. Dooh ta wób, baad nadoo do moo heb'ooh do ër ado bä.** Judah buuj ramaneëënh ta wób “baad nadoo do moo heb'ooh doo”, sa ky n'aa jaw'yyk do raky nadaheeh do hyb n'aa. 16 Dooh né paawä baad nadoo do moo heb'ooh do ër ado bä paawä, ër hapäh, jããm hẽ Jesus Kristo hã ji h'yy ka'eeh do hyb n'aa baad ji wén hado däk P'op Hagä Do matym gó. Jããm hẽ Jesus hyb n'aa ji tagadoo. Dooh Mosees ky n'aa jaw'yyk do ji ky daheeh do hyb n'aa tado bä. Ër na-ããj hẽ, Judah buuj, Kristo Jesus hã ër h'yy kae däk baad ër bahado däk hyb n'aa P'op Hagä Do matym gó, ër tagadoo hyb n'aa. Dooh Mosees ky n'aa jaw'yyk do ji ky daheeh do hã ër daab yb wäd bä. Dooh hajaa pé baad tabahado däk P'op Hagä Do matym gó Mosees ky n'aa jaw'yyk do mejũũ do taky daheeh do hyb n'aa. 17 Hỹỹ kä, ëër, Judah buuj hedoo doo, Kristo hyb n'aa kä ër karẽn do hyb n'aa baad ër bahado däk P'op Hagä Do matym gó, baad nadoo do moo heb'ooh do ër bahado däk Judah buuj nadoo do nemuun, näk ër buuj wób. Nyy d' rahanäng pé ta tii? Kristo hyb n'aa g'eeh nesaa do moo heb'ooh do ër bahado däk? Dooh. Dooh tii d' tado bä! 18 P'op Hagä Do ky n'aa jaw'yyk do ky nadaheeh do ji bahadoo, p'aa hẽnh ji du do bä Mosees ky n'aa jaw'yyk do hã ji daab yb bä, pooj jé ji eréd hõm doo.†† Hahỹỹ d' tahanäng pé tii: P'aa hẽnh ji daab yb bä Mosees ky n'aa jaw'yyk do ji ky daheeh do hã, ta ti ji eréd wät do jawén paa bä, tii bä né hẽ nesaa do moo heb'ooh do ji bahado däk né hẽ, ji nahajaa do hyb n'aa sahõnh hẽ ji ky dahé bä. Dooh Jesus hã ji daap yyp do hyb n'aa tado bä nesaa do moo heb'ooh do ji hado bä. 19 Dooh taw'ããts hẽ tado bä p'aa hẽnh ỹ du do bä ỹ daap yyp Mosees ky n'aa jaw'yyk do hã. Mosees ky n'aa jaw'yyk do dajëb hã ji taky n'aa etyy do hyb n'aa, ỹ paa dajëb wät hadoo ta hã.‡‡ Dooh Mosees ky n'aa jaw'yyk do mejõ wäd bä ji hã Paw-Ro hanäng péh. Hỹỹ kä, tamanejõ wät do hyb n'aa hã ỹỹ, ỹ hajaa P'op Hagä Do karẽn doo da ỹ bawät. 20 Hahỹỹ d' ỹ hanäng pé ti ta ky n'aa jaw'yyk do hã ỹ paa dajëb wät do hadoo ỹ baher'oot bä: Kristo sii ỹ kepëëm däk do hadoo b'aa kajatsëk do hã tadajëp noo gó. Gawatsig hõm pooj jé ỹ bawät do paah. Kristo ti hỹỹ kä hëp ỹỹ gó hawät doo. Da hẽ, badäk hahỹỹ bä ỹ bawät nä bä, ỹ h'yy kae had'yyt hẽ P'op Hagä Do T'aah hã, hã ỹ kamahä̃n do hã, hëp ỹ n'aa dajëp do hã.§§ Ti hadoo ër hã na-ããj hẽ. Paw-Ro bawät do hã ër tametëëh nyy da taw'ããts hẽ ër sahõnh hẽ ër babok. 21 Jããm hẽ P'op Hagä Do ër wë taky enyym do hyb n'aa baad ër wén hado däk ta matym gó. Dooh ỹ ty n'aa gesyyg bä ta tii. Ta ti ỹ wén her'oot, ji haja bä paawä baad ji bahado däk P'op Hagä Do matym gó ta ky n'aa jaw'yyk do ji ky daheeh do hyb n'aa, tii bä daap paawä Kristo dajëp!”, näng mä ỹ Peed hã.

*2:12 Ti noo gó, Judah buuj Jesus hã h'yy ka'eeh do wób ramejũũ Judah buuj nadoo do Jesus hã h'yy ka'eeh do sa masuuj noo byyh ragahõg hõm, jããm hẽ tii bä P'op Hagä Do gadoo Judah buuj nadoo do red'oo do hyb n'aa. Judah buuj wób, Jesus hã h'yy ka'eeh doo, tii da ramejũũ Judah buuj nadoo do rabad'oo, Judah buuj wób Jesus hã h'yy kana'eeh do rajeỹỹm do hyb n'aa. Sa hã rawén jeỹỹm, ta ti rarejãã sa ky n'aa jaw'yyk do ky nadah'eeh doo.

2:13 Ti noo gó, jããm hẽ Judah buuj rabawa Judah buuj nadoo do sa sii, Judah buuj nadoo do sa masuuj noo byyh ragahõg hõm bä. Tii da né sa ky n'aa jaw'yyk do mejũũ. Jesus hã h'yy ka'eeh do sa mahang dooh tii d' tahado wäd bä. Séd gó ji P'op Hagä Do gadoo Jesus hyb n'aa. Ti hyb n'aa taw'ããts hẽ né hẽ paawä Judah buuj nadoo do sii Peed bawa. Ta tii bä heg'ããs do Peed raky n'aa her'oot ta wób sa hã Peed jeỹỹm. Ti hyb n'aa dooh takarẽn bä Judah buuj nadoo do sii tawa bä heg'ããs do sa matym gó. Ti hyb n'aa tsyt hẽ tabawäd däk, tahapëë né paawä dooh ji masuuj noo byyh kahõg hõm do hyb n'aa ji P'op Hagä Do gadoo.

2:14 Rawén ty n'aa ges'yyk, dooh Garata häj n'aa buuj Jesus hã h'yy ka'eeh do sa masuuj noo byyh kehõg bä. Ti hadoo né hẽ P'op Hagä Do gadoo na-ããj hẽ sa hã Peed hapëë né paawä, ta ty n'aa ges'yyk ta sii wa do paah, ta wób tajeỹỹm do hyb n'aa. J'ooj madäk do ta h'yyb.

§2:14 Dooh né paawä Peed her'ood bä Judah buuj nadoo do sa hã sa masuuj noo byyh ragehõg hõm hyb n'aa, tii d' tahanäng pé dawëë tabawäd däk do sa mahä̃nh, Judah buuj wób rakajaa bä.

**2:15 Judah buuj ramaneëënh ta wób “baad nadoo do moo heb'ooh doo”, sa ky n'aa jaw'yyk do raky nadaheeh do hyb n'aa.

††2:18 Hahỹỹ d' tahanäng pé tii: P'aa hẽnh ji daab yb bä Mosees ky n'aa jaw'yyk do ji ky daheeh do hã, ta ti ji eréd wät do jawén paa bä, tii bä né hẽ nesaa do moo heb'ooh do ji bahado däk né hẽ, ji nahajaa do hyb n'aa sahõnh hẽ ji ky dahé bä. Dooh Jesus hã ji daap yyp do hyb n'aa tado bä nesaa do moo heb'ooh do ji hado bä.

‡‡2:19 Dooh Mosees ky n'aa jaw'yyk do mejõ wäd bä ji hã Paw-Ro hanäng péh.

§§2:20 Ti hadoo ër hã na-ããj hẽ. Paw-Ro bawät do hã ër tametëëh nyy da taw'ããts hẽ ër sahõnh hẽ ër babok.