2 Jowãw
Ta jawén Jowãw ma erih do hahỹỹh
1
Ỹ, Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa ỹ ramaneëënh doo, ỹ edëng sahõnh hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh do bë panang bä habong do P'op Hagä Do asëëw hõm doo. Baad bë ỹ kamahä̃n. Ỹ had'yyt nado bë kamahä̃n doo. Sahõnh hẽ baad hadoo do ky n'aa hapäh do bë rakamahä̃n na-ããj hẽ. Baad hadoo do ky n'aa ãã h'yyb tym gó tabawät. Ãã h'yyb gó tabawäd had'yyt hẽ. Ti hyb n'aa bë ãã kamahä̃n. Hahỹỹ da bë ỹ ky n'aa edëng: Ỹ karẽn paawä P'op Hagä Do ër Yb, Jesus Kristo ër Yb T'aah ër hã raky en'yym, ër rat'yyd mehĩĩn, h'yyb näm do ranoo ër hã. Tii d' né hẽ tabad'oo da ër hã, baad hadoo do ky n'aa ër bahapäh, ër ky daheeh do hyb n'aa, ër da hadoo do ër kamahä̃n do hyb n'aa.
Tak'ëp ỹ tsebee wät baad bë wób rababok ỹ ky n'aa napäh do hyb n'aa. Baad hadoo do ky n'aa metëëk doo da rababok, P'op Hagä Do ër Yb mejũũ doo da rababok, ỹ ky n'aa napäh.
Hỹỹ kä wakãn haa Jesus hã h'yy ka'eeh doo, ỹ etsẽẽ bë hã ër kamahä̃n had'yyt hyb n'aa ër da hadoo doo. Dooh papuuj ky n'aa jawyk do tado bä tii. Ta paa né hẽ tii, Jesus hã bë h'yy ka'eeh bë du doo noo gó bë ky n'aa napäh do né hẽ. Hahỹ kamahä̃n do heh'äät: P'op Hagä Do mejũũ doo da ji bawät. Ji tamejũũ kamahä̃n gó ji bawät, pooj jé bë maa napäh doo da né hẽ.
Hajõk ma matëg ji wad'ii do raketyn hõm badäk hahỹ haw'ããts hẽ. Sa hã dooh Jesus Kristo, P'op Hagä Do T'aah, ewäd hyy bä babä aj'yy gó. Kristo hã h'yy kawareem do yb, ji wadii do yb né hẽ ti tii d' ma metëëk doo. Ti hyb n'aa, baad bë hyb n'aa matakä bë rawanadii hyb n'aa rametëëk do hã. Rametëëk do bë ky dahé bä bë hasõg hõm da P'op Hagä Do wë bë moo bok do paa säm. Bë hyb n'aa matakä bë moo bok do säm bë gadoo hyb n'aa sahõnh hẽ. Kristo ma metëëk do herét doo, ta see däg metëëk doo, dooh ta ti hadoo do h'yyb tym gó P'op Hagä Do awäd bä. Kristo metëëk do baad ta h'yyb gó tenäm doo, ta h'yyb tym gó P'op Hagä Do awät, ta h'yyb tym gó P'op Hagä Do T'aah bawät na-ããj hẽ. 10 Bë wë ma matëg see kaja bä, Kristo metëëk do tama net'ëëg bä, bë gado manä bë tób bä. Bë edëë manä ji wakããn Jesus hã h'yy ka'eeh do ji edëng doo da. 11 Ta ti hedëng pé ji wakããn Jesus hã h'yy ka'eeh do ji edëng doo da, ta h'yyb hata hado däk tii, nesaa do tametëëk do hã.
12 Ti anäng nä hajõng nä bë ỹ maher'oot do pan'aa. Ti hadoo né hẽ, dooh ỹ karẽn bä ỹ erih doo gó bë ỹ maher'ood bä. Ỹ karẽn bë ỹ bahehëën ỹ ber'oot hyb n'aa bë sii, tak'ëp ër tsebé hyb n'aa.
13 P'op Hagä Do asëëw hõm do babä habong doo, bë wakããn hedoo do bë m' rahyb n'aa esee. Jããm hẽ kä.