3 Jowãw
Gajo hã Jowãw ma erih do hahỹỹh
1
Ỹ, Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa ỹ ramaneëënh doo, ỹ edëng õm Gajo. Baad õm ỹ kamahä̃n.
Ỹ karẽn paawä baad a h'yyb P'op Hagä Do wë, najis ỹỹ. Ỹ karẽn paawä dooh manahëë nyy bä. Tak'ëp ỹ tsebee wäd kän ỹ ky n'aa napäh do hyb n'aa a ky n'aa ër wakããn Jesus hã h'yy ka'eeh do wób raher'oot doo. Baad had'yyt mä mabawät baad hadoo do ky n'aa metëëh doo da, sa nooh. Dooh m' mah'yy gajëë hõm bä ta hã, sa nooh. Tak'ëp né hẽ ỹ tsebé, baad hadoo do ky n'aa metëëk doo da tah haa hedoo do rababok ỹ ky n'aa napäh bä. Dooh hahỹ hadoo pé tak'ëp ỹ tsebé péh.
Najis ỹỹ, baad had'yyt hẽ mamasaa wät ër wakããn Jesus hã h'yy ka'eeh do baheh'ëën doo, ma metëëk doo, mahep'ëëh do nado né paawä. Ta ti raher'oot babä Jesus hã h'yy ka'eeh do sa hã nyy da makamahä̃n wät sa hã. Taw'ããts hẽ P'op Hagä Do gen'aak doo da mamasaa ta ti ër wakããn ramahõm me ramahũũm péh. Ta ti rabahõm jé pad'yyt hẽ Jesus Kristo ky n'aa rabaher'ood hõm hyb n'aa. Dooh ragado bä dajẽẽr hadoo doo, sa waa hadoo do P'op Hagä Do sa h'yyb gó nahapäh do sa hanaa. Ti hyb n'aa, taw'ããts hẽ ër gadoo ta ti hedoo do ër tób yt hã, taw'ããts hẽ ër masa sa hã. Tii da ër adoo bä, ër masa baad hadoo do ky n'aa ramaher'ood hõm do hã.
Jesus hã h'yy ka'eeh do bë panang bä habong do ỹ ma erii wät. Ti hadoo né hẽ, ta ti Dijoteréh, sa bahä̃nh karẽn do nu gadäk doo, dooh ỹ taky dahé bä. 10 Ti hyb n'aa, bë ỹ bahehëën bä ỹ naëënh da ỹ nabuuj gedoo hyb n'aa nesaa do tamoo wät do hyb n'aa, ãã tanu mer'oot do hyb n'aa, ãã taky n'aa rejãã do hyb n'aa. Hajõng baad nadoo do tamoo wät doo. Dooh tagado bä ër wakããn Jesus hã h'yy ka'eeh do heh'ëën doo. Ta wób rakarẽn paawä ragadoo, tameduuk raganadoo hyb n'aa. Jé gadoo do tah'eed h'ũũm Jesus hã h'yy ka'eeh do sa mahä̃nh.
11 Najis ỹỹ, taw'ããts hẽ hanäm do mamoo wät. Mamoo wäd manä nesaa doo. Baad hadoo do moo wät doo, P'op Hagä Do karapee né hẽ tii. Nesaa do moo wät doo, dooh P'op Hagä Do tahapëë bä ta h'yyb gó. 12 Taw'ããts hẽ mamasaa Demeet. Jé pad'yyt hẽ raj'aa etsë ta hã, baad tabawät do hyb n'aa. Baad hadoo do ky n'aa metëëk doo da tabawät. Baad ub tabawät ta ti tametëëh. Ãã hã na-ããj né hẽ, baad ãã hã tabawät. Mahapäh né hẽ, ãã ehub né hẽ ãã her'oot doo. Ti hyb n'aa taw'ããts hẽ mamasaa.
13 Ti anäng nä hajõng nä õm ỹ maher'oot do pan'aa. Dooh ỹ karẽn bä ỹ erih doo gó õm ỹ maher'ood bä. 14 Ỹ karẽn paawä nayyw hẽ õm ỹ bahehëën. Tii bä ër ber'oot.
15 Ỹ karẽn h'yyb nyyw gó baad mabawät. Ër najiis babä habong do õm rahyb n'aa esee mäh. Sét ken'yyh mamaher'ood ỹ kedëng najis haa t'ĩĩ hẽnh habong do hã. Jããm hẽ kä.