Judas
Jesus hã h'yy ka'eeh do hã Judas ma erii wät do hahỹỹh
1
Judas, Tsijaag hỹỹj, Jesus Kristo wë moo wät do see ỹ ti hỹỹh. Ỹ edëng bëëh, P'op Hagä Do naëëj wät doo, P'op Hagä Do ër Yb kamahä̃n doo, Jesus Kristo mo n'aa jesuu doo. Ỹ karẽn ji wë P'op Hagä Do ky enyym doo, ji tah'yyb n'yym doo, ji takamahä̃n do na-ããj hẽ baad bë h'yyb gó tabawäd had'yyt hẽ.
Ma matëg oow P'op Hagä Do waneh'ëëh do sa ky n'aa hahỹỹh
3-4 Najis haa, tak'ëp paa ỹ karẽn paawä bë ỹ ma erih ër P'op Hagä Do edëëb wät do ky n'aa hã. Tii bä kä, h'yy kamep'ëëh doo me ajyy P'op Hagä Do waneh'ëëh do bë mahang rababoo däg kän ỹ ky n'aa napäh bä kä, nayyw hẽ ỹ h'yy kahỹỹd däk ỹ erih do hã. Bë ỹ ma erih hỹỹ kä tak'ëp ỹ betsẽẽ hyb n'aa bë hã, baad bë ban'yyh hyb n'aa panyyg hanäm do ër ky daheeh doo, ta karapee, tsyt hẽ ta wë kasëëw bong do sa hã P'op Hagä Do an'oo däk doo. Bë an'oo manä ta wób rahỹỹd. Nanäng ajyy rah'ỹỹt ji wë P'op Hagä Do ky enyym do ky n'aa. Ji wë P'op Hagä Do ky enyym do hyb n'aa, tahajaa, sa nooh, jé rakarẽn pé sii raba'ỹỹh. Ramakyys Jesus Kristo, sét hadoo do ër kariw n'aa, ër danäh, ër Wahë N'aa. P'ooj ub P'op Hagä Do kyy kerih doo gó takerii däk nyy da nesaa do hã P'op Hagä Do ky n'aa etyy da ta ti hedoo doo.
Bë hapëë däg né paawä nyy da takerii däk, ỹ karẽn bë hyb n'aa esee hahỹỹh: Esit häj n'aa bä naa ta karapee Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do manyyh jawén paa bä, tagawatsiig jëng sa mahang ky sëm do paah, ky nadah'eeh do paah. Bë hyb n'aa es'ee na-ããj hẽ nyy da Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do bad'oo ããs wób sa hã. Ta ti ããs wób dooh paa rah'yy gadeja bä sa hã P'op Hagä Do anoo do hã rabag'ããs do hã, raty n'aa ges'yyk rababong do paa rawén beréd hõm tii. T'õp gadagyp doo gó baad rakamaw'yyd däg had'yyt hẽ Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do an'oo bä, ta tii bä ragada hyb n'aa sahõnh hẽ P'op Hagä Do ky n'aa etyy noo gó sa hã taky n'aa etyy doo. Ti hadoo panang Sodoma, Gomoha häd enäh do babuuj hã, panang nedaa bä haj'eenh do hã na-ããj hẽ. Sa hã P'op Hagä Do rejãã do hã takametä däk nyy da P'op Hagä Do bad'oo da tii d' habok do sa hã. Panang buuj rahob had'yyt hẽ tëëg hõõ nadëëk doo gó. Tii d' rawén hoop, nanäng ããs rabad'oo doo da rabad'oo paah. Tak'ëp baad nadoo do panang buuj ramoo heb'ooh paa sa hã hanäng doo me. Ỹỹj nadoo do sii hẽ rabahe'ỹỹh paah.
Ta ti hedoo nanäng ajyy P'op Hagä Do waneh'ëëh do bë mahang haboo däk do rabad'oo. Sa s'ëë gó rahapäh do jawén rababok. Sa hub rarejãã tak'ëp baad nadoo doo me. Dooh ragado bä Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do ji hã tamejũũ doo. Raky n'aa rejãã kabaj'aa doo.* Kabej'aa doo, ããs P'op Hagä Do karapee. Kabej'aa do na-ããj hẽ ããs wób nesaa do moo bok do paah, Nesaa Do Yb karom. Mikéw kä, ããs sa wahë n'aa né paawä, dooh taky n'aa rejãã doo me Dijab Gereg kyy me ramaneëënh Nesaa Do Yb, Dijab. “Ji taky n'aa tapa had'yyt doo”, tahanäng pé ti Dijab. taky n'aa tapa bä, Mosees kamag n'aa p'ãã Nesaa do Yb daheeh taky kedak noo gó. Hahỹỹ da Judah buuj panyyg see hã takerii däk ta ti ky n'aa: Mosees dajëp noo gó m' P'op Hagä Do mejũũ mä ããs sa wahë n'aa Mikéw, Mosees kamag n'aa tadakä jëng hyb n'aa. Tadakä paawä m', Nesaa Do Yb ana ta wë. Nesaa Do Yb karẽn mä Mosees kamag n'aa paah. Esit buuj see Mosees naboh jat do paa hyb n'aa m' Mosees mä ta karom, näng mä Nesaa Do Yb kyyh. Tii d' né paawä Nesaa Do Yb karẽn paawä, dooh m' Mikéw an'oo bä ta hã Mosees kamag n'aa paah. Jããm hẽ hahỹỹ da Mikéw kyyh Nesaa Do Yb hã: “Õm da Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do nabuuj gedoo.” 10 Mikéw bad'oo doo da nado nanäng ajyy bë mahang kamekuuj däk do rabad'oo. Tak'ëp baad nadoo doo me raky n'aa rejãã ranahapäh do hã. Har'ëëng h'yy ganenäh do hadoo tii. Jããm hẽ rahapäh rah'yy karẽn doo. Jããm hẽ ti jawén rababok. Rah'yy karẽn do jawén rababok doo, ti né ti sa hã rejãã doo. 11 Tak'ëp baad nado da sa hã! Kaĩh bawäd wät doo da paa rababok. Dajẽẽr hã tak'ëp rah'yyb padëëk do hyb n'aa, Barãm, p'ooj ub hawät do baad nadoo do moo wät do paa bad'oo doo da rabad'oo. Aj'yy, Korah makũũh, Mosees Arãw sa wë h'yy kawareem do paa hadoo ta ti rah'yy kawereem Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa wë. Ti hyb n'aa P'op Hagä Do gawats'iik da tii. 12 Séd hã bë bawëh bä, bë sii rabawëh bä, dooh ranu mebyy bä, tak'ëp baad nadoo do ramoo boo né paawä. Pä ji nahapäh do tame hanäng do marakate gah'ood jëng do tahaj'aa hadoo do hedoo ta ti ajyy bë mahang.§ Marakate pä rejãã doo da, Jesus hã h'yy ka'eeh do wób rarejãã, tahanäng pé tii. B'éé hagã n'aa jããm hẽ sa hã hẽ hyb n'aa newëë do hadoo tii. Naëng poo mahauk do tabës doo, ji tawadii do hadoo tii. Joom beaak noo gó neaak do hadoo tii. Joom tsawyy jëng doo, nedëb wät doo, ji tagoo hõm do hadoo tii. 13 Maadaka hewëëh do akajar me bah'ood mahũũm doo, ta puh ty gasus do akajar nabyy me rerét do hadoo nanäng ajyy. Ta puh ty gasus do hadoo nu meby n'aa näng do ramoo bok doo. Sagõõh daap ty gehũũm do hadoo ti ajyy.** P'ooj ub akajar me habong do raheg'ããs sagõõh rabahapäh hyb n'aa ny nemuun rabahõm. Dooh tahaja bä ramatakä bä sagõõh daap ty gehũũm do hã. Ti hadoo, dooh ji haja bä ji ky dahé bä nanäng ma matëg oow. Ta s'ee hẽnh ji rah'yyb mahũũm. Tii d' tahanäng pé tii. Tak'ëp gadagyp do P'op Hagä Do enyyw hõm sa pooj jé. T'ĩĩ hẽnh raboo had'yyt da.
14 Hahỹỹ da aj'yy Enók häd näng doo, setsi däg do Adãw bä naa ji etsén bä, tamaher'oot paa ta jawén hawät do hahỹ ajyy nesaa do sa ky n'aa: “Bë hegãã”, näng mäh, “ti awät da Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Doo, tak'ëp hajõk do ta ããs tak'ëp baad hedoo do sa daheeh, 15 sahõnh hẽ taky n'aa etyy hyb n'aa. Nesaa doo hẽnh taky n'aa etyy da sahõnh hẽ, ta matym gó baad nadoo do moo bok doo, ta hã waneh'ëëh do hyb n'aa baad nadoo do moo bok doo. Nesaa doo hẽnh taky n'aa etyy da sahõnh hẽ, nesaa do moo heb'ooh do rabahadoo do hyb n'aa baad nadoo do P'op Hagä Do hã raher'oot do hyb n'aa”, näng paa Enók. 16 Sahõnh hẽ hã raky n'aa hajẽẽw had'yyt hẽ. Raher'ood had'yyt hẽ ti sa hã dooh baad tado bä ti ta wób ramoo bok doo. Nesaa do sa h'yyb karẽn do jawén rababoo had'yyt hẽ. Sa hã hẽ rah'yy kasab'ee sa ky n'aa hã. J'ooj madäk doo me ta wób hã raj'aa etsë ky ken'yym doo me, sa daaj hẽ rakarẽn do ragadoo hyb n'aa.
Ji h'yy ganajëë hõm do ky n'aa hahỹỹh
17 Najis haa, bë hyb n'aa es'ee Jesus Kristo ër Wahë N'aa mejũũ doo, 12 hedoo do bë ramaher'oot do paah. 18 Hahỹỹ d' paa sa kyyh bë hã: “Jesus matëëh do pooj jé, ti abok da nesaa do sa h'yyb karẽn do jawén habok doo, bë raky n'aa wajehëët doo”, näk paa sa kyyh. 19 Séd bë h'yyb nahedo bong ran'oo bä ta tii. Bë ketyn h'ũũm ran'oo bä. Sa h'yyb säg karẽn do jawén rababok. Dooh P'op Hagä Do Sahee awäd bä sa h'yyb gó.
20 Bëëh, najis haa, taw'ããts hẽ baad had'yyt hẽ bë h'yyb padäg panyyg hanäm do hã Jesus mejũũ do ër hã rama met'ëëg wät doo, P'op Hagä Do hã hana doo. Ta tii hã bë h'yyb padäg, bë h'yy kahejój magyys hẽ hyb n'aa. Bë ky n'aa ets'ẽẽ bë hã P'op Hagä Do Sahee h'yyb mahũũm doo da. 21 Taw'ããts hẽ bë an'oo P'op Hagä Do kamahä̃n do bë h'yyb gó tabawäd had'yyt hẽ. Taw'ããts hẽ edëb had'yyt do bë gada, ër tat'yyd mehĩĩn do hyb n'aa, Jesus Kristo, ër Wahë N'aa, ër hã tanoo doo.
22 Taw'ããts hẽ bë t'yyd mehĩĩn jé hãd ky sëm doo. 23 Nayyw hẽ bë maher'ood ta s'ee hẽnh sa h'yyb baboo däk doo, tëëg hõõ nadëëk do mahä̃nh ta ti bë bed'ëëp hyb n'aa. Bë t'yyd mehĩĩn ta wób tak'ëp baad nadoo do moo bok doo. Sa hã bë t'yyd mehĩĩn bä, taw'ããts hẽ h'yyb eỹỹm doo gó baad bë hyb n'aa matakä, nesaa do ramoo bok do bë tah'yyb tatug mahä̃nh. Taw'ããts hẽ baad né hẽ bë kanä tak'ëp nesaa do ramoo bok do mahä̃nh, ramoo bok do bë tah'yyb tatug mahä̃nh.†† Hahỹỹ d' Gereg kyy me takerii däk: “Taw'ããts hẽ sa saroor sii hẽ bë ty n'aa ges'yyk, nas'aa däk do hyb n'aa tii, nesaa do sa hub me ramoo bok do haj'aa.” Baad ji kan'yyh, sahõnh hẽ nesaa do ramoo bok do ji tah'yyb tatug mahä̃nh, tahanäng pé tii.
24-25 Sét ub hadoo do P'op Hagä Doo, Jesus Kristo ër Wahë N'aa hyb n'aa ër tedëëb wät do hajaa bë tamo n'aa jesuu nesaa do bë moo boo mahä̃nh. Tahajaa ta bag tak'ëp gabarëëh doo gó bë tamanaa, tsebee gó ta matym gó bë bab'ëëh hyb n'aa tak'ëp baad hado däk do hyb n'aa bë h'yyb tym. Taw'ããts hẽ ti né hẽ ji j'aa etsëë had'yyt hẽ. Ti né hẽ had'yyt hẽ tak'ëp hyb n'aa jawyk do sahõnh hẽ bag'ããs doo. Ti né hẽ had'yyt hẽ kabaj'aa doo, hejooj had'yyt doo. Ti né hẽ sahõnh hã mejõ had'yyt doo. Ỹỹ. Tii d' né hẽ. Taw'ããts hẽ. Jããm hẽ kä.

*1:8 Kabej'aa doo, ããs P'op Hagä Do karapee. Kabej'aa do na-ããj hẽ ããs wób nesaa do moo bok do paah, Nesaa Do Yb karom.

1:9 Gereg kyy me ramaneëënh Nesaa Do Yb, Dijab. “Ji taky n'aa tapa had'yyt doo”, tahanäng pé ti Dijab.

1:9 Hahỹỹ da Judah buuj panyyg see hã takerii däk ta ti ky n'aa: Mosees dajëp noo gó m' P'op Hagä Do mejũũ mä ããs sa wahë n'aa Mikéw, Mosees kamag n'aa tadakä jëng hyb n'aa. Tadakä paawä m', Nesaa Do Yb ana ta wë. Nesaa Do Yb karẽn mä Mosees kamag n'aa paah. Esit buuj see Mosees naboh jat do paa hyb n'aa m' Mosees mä ta karom, näng mä Nesaa Do Yb kyyh. Tii d' né paawä Nesaa Do Yb karẽn paawä, dooh m' Mikéw an'oo bä ta hã Mosees kamag n'aa paah.

§1:12 Marakate pä rejãã doo da, Jesus hã h'yy ka'eeh do wób rarejãã, tahanäng pé tii.

**1:13 P'ooj ub akajar me habong do raheg'ããs sagõõh rabahapäh hyb n'aa ny nemuun rabahõm. Dooh tahaja bä ramatakä bä sagõõh daap ty gehũũm do hã. Ti hadoo, dooh ji haja bä ji ky dahé bä nanäng ma matëg oow. Ta s'ee hẽnh ji rah'yyb mahũũm. Tii d' tahanäng pé tii.

††1:23 Hahỹỹ d' Gereg kyy me takerii däk: “Taw'ããts hẽ sa saroor sii hẽ bë ty n'aa ges'yyk, nas'aa däk do hyb n'aa tii, nesaa do sa hub me ramoo bok do haj'aa.” Baad ji kan'yyh, sahõnh hẽ nesaa do ramoo bok do ji tah'yyb tatug mahä̃nh, tahanäng pé tii.