Apokarip
Ta jawén hawät do Jesus metä wät do ky n'aa hahỹỹh
1
Jesus Kristo metëëh do hahỹ kerih doo, ta hã P'op Hagä Do anoo doo, ta hã h'yy ka'eeh doo, ta karom hedoo do sa hã tametëëh hyb n'aa nayyw hẽ hawät do pan'aa. Jesus Kristo mejõ wät ããs ta mejũũ do seeh, wë ỹỹ, ỹ ta karom Jowãw, ër pooj jé hawät do ky n'aa ër hã tapanäk hyb n'aa. Baad ỹ berii wät sahõnh hẽ hã ỹ tametëëh doo, ỹ hapäh doo. Hahỹ né hẽ P'op Hagä Do ër tamaher'oot doo, baad hadoo do Jesus Kristo metëëh do na-ããj hẽ. P'op Hagä Do ky n'aa edëng da jé hahỹ ta jawén hawät do ky n'aa ner'oot doo. Ky n'aa kedëng na-ããj hẽ jé hahỹ maa newëë doo, ky daheeh doo, edaa däk do hyb n'aa takajaa doo.
4-5 Ỹ Jowãw, ỹ edëng Jesus hã h'yy ka'eeh do setsi hedoo do panang bä, Asija häd näng do häj n'aa bä habong doo. Ỹ karẽn P'op Hagä Do awäd had'yyt doo, setsi hedoo do ta Sahee* P'op Hagä Do Sahee né hẽ tii. Setsi hedoo do P'op Hagä Do kyy kerih do hã takerii däg bä, baad had'op tahanäng pé tii. Ti hyb n'aa, P'op Hagä Do Sahee baad had'op doo, tahanäng pé ti setsi ta Sahee. tabag'ããs do tyng n'aa pa hab'ëëh do na-ããj hẽ, Jesus Kristo na-ããj hẽ raky en'yym bë hã, ỹ karẽn bë rah'yyb en'yym. Jesus Kristo né hẽ ti baad hadoo do her'oot doo. Tahajaa ji ky dahé bä taher'oot doo. Ti né hẽ jããm hẽ pooj jé dejëp do mahang ganä wät doo.Jesus ganä wät do pooj jé ta wób ragenä boo né paawä, p'aa hẽnh radejëp. Jããm pooj jé Kristo dejëp do mahang ganä wät do nadajëb wät doo. Sahõnh hẽ badäk hahỹỹ bä habong do sa wahë n'aa wahë n'aa né hẽ tii.
Tak'ëp ỹ j'aa etsë, ỹ weh'ëëh Jesus ër hã kamahä̃n doo, tadajëp do hyb n'aa nesaa do ër moo bok do hejój mahä̃nh ër tabedëëb wät doo. Tak'ëp ỹ j'aa etsë, ỹ wehëë had'yyt hẽ Jesus, ta karapee tabag'ããs do ëër, ër hã tanoo doo. P'op Hagä Do ta Yb wë moo bok doo, ta hã hyb n'aa jew'yyk do ëër, tan'oo bä. Taw'ããts hẽ takabajaa had'yyt hẽ. Taw'ããts hẽ sahõnh hẽ tabagãã had'yyt hẽ. Ỹỹ. Tii d' né hẽ. Taw'ããts hẽ.
 
Bë hyb n'aa matakä da!
Ti awät da Kristo wë puh gabarëëh do mahang.
Sahõnh hẽ rabahapäh da.
Baa ej'ooh do sii hẽ rabahapäh da.
Tii bä, sahõnh hẽ badäk hahỹỹ hã habong do a'oot da ta hyb n'aa.
Ỹỹ. Tii d' né hẽ. Taw'ããts hẽ.
 
“Ỹ né hẽ Aw-Pah, ỹ né hẽ Omekah. Ỹ né hẽ jããm hẽ pooj jé hawät doo, ỹ né hẽ tagadëëg ub hawät doo”, Tii d' né hẽ Gereg kyy me: Ỹ né hẽ Aw-Pah ỹ né hẽ Omekah. Gereg kyy me Aw-Pah m' pooj jé hawät do rerih do retsén bä. Tagadëëg ub hadoo do retsén do ti Omekah . Ti hyb n'aa jããm hẽ pooj jé hawät doo, tagadëëg ub hawät doo, tahanäng pé tii. näng Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Doo, P'op Hagä Do Sahõnh Hẽ Haj'ap Doo. “Ỹ né hẽ da hẽ hawät doo, p'ooj ub hawät doo, hỹ jawén awäd had'yyt doo”, näng mäh.
Aj'yy hadoo do Jowãw bahapäh do ky n'aa hahỹỹh
Ỹ Jowãw, bë hỹỹj hadoo doo, bë nemuun h'yyb jawyg gó ỹ gadoo ër hã rarahejãã doo. Bë nemuun Jesus bag'ããs do karapee hadoo do ỹỹh. Tsyt dëëg hã Pat-Mos häd näng doo hẽnh majẽ ỹỹ ỹ rataj'oo gëët, ỹ maher'ood hõm do hyb n'aa paa P'op Hagä Do ër tamaher'oot doo, baad hadoo do Jesus metëëh do na-ããj hẽ. 10 Ta tii bä ỹ bawät bä, met'uuh hã, Jesus Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do ër hyb n'aa esee noo gó, P'op Hagä Do Sahee ỹ tah'yyb mahũũm. Tii bä, ỹ jó däk hẽnh ỹ maa napäh tak'ëp hadoo do kyyh, torõm-bet ky hadoo do 11 hahỹỹ da ky hadoo doo: “Ma kahé bäh kapõõs do hã merii da mahapäh doo. Tii bä mamejõ hã ỹ h'yy ka'eeh do setsi hedoo do panang Asija häd näng do häj n'aa bä habong do sa wë. Mamejõ Epeso, Es-Mirina, Peh-Gamo, Tijatira, Sar-Des, Piradepija, Raw-Diseej häd enäh do panang hẽnh”, näng ta kyyh.
12 Tii bä, jawén ỹ p'aa hẽnh ỹ begãã wät ỹ bahapäh hyb n'aa jaa hã ỹ her'oot doo. Tii b' ỹ hapäh setsi ta bag tyng k'ããts tëg gabarëëh do s'ëëb. 13 Ta bag tyng mahang ỹ bahapäh aj'yy hadoo doo. Dawëët ta saroor, ta tsyym hã tagadäk. K'ããts tëg gabarëëh do ta h'yyb mawyd. 14 Nu hõng. Hawak ta sëën, kawad puw hawak do hadoo. Tak'ëp tabawak. Gabarëëh ta matym, tëëg hõõ hadoo. 15 K'ããts tëg hahiin do hadẽẽ jat do hadoo ta tsyym gabar'ëëng. Gawakaa do p'op hana do ky hadoo ta kyyh. 16 Ta moo hub me setsi sagõõh rapadëëk. Ta noo gó naa sẽn-jeer séd demuun hãw padëëk do ganyyh. Papỹỹj wasyk tak'ëp tagabarëëh do hadoo ta mamets gabarëëh.
17 Aj'yy ỹ bahapäh bä, tũũ ỹ badëë jat tii bä ta tsyym pa dajëp do hajad hõm do hadoo. Tii bä ta moo hub tadasooh hã ỹỹ, ti taky hadoo: “Eỹỹm manäh. Ỹ né hẽ jããm hẽ pooj jé hawät doo, ỹ né hẽ tagadëëg ub hawät doo. 18 Ỹ né hẽ Hedëb Had'yyt Doo. Ỹ dajëb né paawä, ỹ awäd had'yyt hẽ hỹỹ kä. Ỹ né hẽ dejëp do rababong bä, Ades häd näng do tëg wë däk doo”,§ Hahỹỹ d' Jesus hanäng péh tii: “Ỹ né hẽ ti dejëp do hã mejũũ doo. Ỹ né hẽ ti her'oot do nyy da ỹ bad'oo Ades häd näng doo bä, dejëp do rababong bä habong do sa hã.” näng ta kyyh. 19 “Ti hyb n'aa merii mahapäh doo”, näng ta kyyh hã ỹỹ. “Merii mahapëë däk doo, mahapäh doo, ta jawén hana do pan'aa na-ããj hẽ”, näng ta kyyh. 20 “Õm ỹ maher'oot hỹỹ kä nyy d' tahanäng pé ta ti setsi hedoo do sagõõh moh ỹỹ gó mahapëë wät doo, setsi ta bag tyng daheeh”, näng mäh. “Setsi hedoo do sagõõh, setsi ããs hã ỹ h'yy ka'eeh do setsi hedoo do panang bä habong do hag'ããs doo. Setsi ta bag tyng, hã ỹ h'yy ka'eeh do setsi hedoo do panang bä habong doo”, näng ta kyyh.

*1:4-5 P'op Hagä Do Sahee né hẽ tii. Setsi hedoo do P'op Hagä Do kyy kerih do hã takerii däg bä, baad had'op tahanäng pé tii. Ti hyb n'aa, P'op Hagä Do Sahee baad had'op doo, tahanäng pé ti setsi ta Sahee.

1:4-5 Jesus ganä wät do pooj jé ta wób ragenä boo né paawä, p'aa hẽnh radejëp. Jããm pooj jé Kristo dejëp do mahang ganä wät do nadajëb wät doo.

1:8 Tii d' né hẽ Gereg kyy me: Ỹ né hẽ Aw-Pah ỹ né hẽ Omekah. Gereg kyy me Aw-Pah m' pooj jé hawät do rerih do retsén bä. Tagadëëg ub hadoo do retsén do ti Omekah . Ti hyb n'aa jããm hẽ pooj jé hawät doo, tagadëëg ub hawät doo, tahanäng pé tii.

§1:18 Hahỹỹ d' Jesus hanäng péh tii: “Ỹ né hẽ ti dejëp do hã mejũũ doo. Ỹ né hẽ ti her'oot do nyy da ỹ bad'oo Ades häd näng doo bä, dejëp do rababong bä habong do sa hã.”