2 Tesaronika
Jesus hã h'yy ka'eeh do panang Tesaronika häd näng doo bä habong do hã ta jawén Paw-Ro rama erih do hahỹỹh.
1
Ỹ Paw-Ro, Siras, Tsimoot daheeh, ãã edëng bëëh, Tesaronika panang bä habong doo, Jesus Kristo Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do hã h'yy kata däk doo, P'op Hagä Do ër Yb hã h'yy kata däk doo.
Ãã karẽn P'op Hagä Do ër Yb, Jesus Kristo Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do na-ããj hẽ ky en'yym bë hã. Ãã karẽn baad bë rah'yyb en'yym.
P'op Hagä Do wë Paw-Ro ratsebé do ky n'aa hahỹỹh
Ãã wakããn, hajõõ nuu me P'op Hagä Do wë ãã tsebé bë hyb n'aa. Baad né tii d' ãã bad'oo. “Taw'ããts hẽ õm. Ky enyym õm sa hã”, näk ãã kyyh P'op Hagä Do hã. Ãã tsebé ta hã, Jesus hã bë h'yy kae magyys hẽ do hyb n'aa, bë da hadoo do bë kamahä̃n magyys hẽ do hyb n'aa na-ããj né hẽ. Ti hyb n'aa, P'op Hagä Do hã h'yy ka'eeh do wób sa hã ãã her'ood bä bë ky n'aa, ãã j'aa etsë bëëh. Ãã her'oot sa hã, h'yyb jawyg gó bë babok, dooh bë h'yy gejë hõm bä Jesus hã bë h'yy ka'eeh do hã, bë ta wób rarahejã né paawä, kanahën né paawä bë hã hajõõ nuu me.
Baad ub da P'op Hagä Do ky n'aa etyy sahõnh hẽ, ji bahapäh ta tii hã. Baad ub sahõnh hẽ P'op Hagä Do ky n'aa etyy do hyb n'aa, bë hã P'op Hagä Do anoo da hỹ pong jé, tabag'ããs doo bä, ta sii bë baboo had'yyt hẽ hyb n'aa. Tabag'ããs do karapee bë bahadoo do hyb n'aa, da hẽ bë ahoop baad nadoo doo. Baad ub P'op Hagä Do anoo da sahõnh hẽ sa hã ta säm. Baad ub P'op Hagä Doo. Dooh tesõõts hõm bä. Tarahejãã da bë hã rejãã doo. Bë hã kä, da hẽ baad nadoo do hah'oop doo, baad bë babok da tan'oo bä. Ti hadoo tabanoo da ãã hã na-ããj hẽ. Tii d' tabad'oo da Jesus, ër Wahë N'aa bahyng noo gó ta ããs tak'ëp haj'ap do sii hẽ hỹ pong jé naa tëëg hõõ mahang. Tii bä kä, P'op Hagä Do nahapäh doo, Jesus ër Wahë N'aa ky n'aa hanäm do ky nadah'eeh do P'op Hagä Do rejã kän da. Sa hã ta säm tabaaj kän da. Tarejã had'yyt hẽ kä. Rahob had'yyt hẽ kä tamo haj'aa. Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do mahä̃nh, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do hejój mahä̃nh, ta bag hetsooh do gabarëëh do mahä̃nh P'op Hagä Do ah'eed h'ũũm da tii. 10 Tii d' tabad'oo, p'aa hẽnh Jesus bahyng noo gó kä, sahõnh hẽ ta karapee, ta hã h'yy ka'eeh doo, ta hã raweh'ëëh hyb n'aa, ta hã rakasab'ee hyb n'aa. Ti noo gó ta hã j'aa etsë do wób né da bëëh, ta ky n'aa bë hã ãã her'oot do bë ky dahé däk do hyb n'aa.
11 Ti hyb n'aa, P'op Hagä Do ër h'yy kaha'eeh do hã hajõõ nuu me ãã ky n'aa etsẽẽ bëëh. Ãã ky n'aa etsẽẽ, bë hã tabanoo hyb n'aa baad, ta karapee rababok doo da bë babok hyb n'aa, bë tawén tsyyd bong. Ãã ky n'aa etsẽẽ na-ããj hẽ, ta hejój me tabanoo bë hã sahõnh hẽ baad hadoo do ta hã bë h'yy ka'eeh do hyb n'aa bë moo bok bë karẽn do bë bahajaa hyb n'aa. Ãã ky n'aa etsẽẽ, baad hadoo bë hyb n'aa newëë do bë bahajaa hyb n'aa.
12 Tii d' ãã wén ky n'aa etsẽẽ, bë hyb n'aa Jesus ër Wahë N'aa kawehëë däk hyb n'aa, bë na-ããj hẽ bë kawehëë däk hyb n'aa ta hyb n'aa. P'op Hagä Do ër h'yy kaha'eeh doo, Jesus Kristo Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do na-ããj hẽ, ji wë raky en'yym nes'aa né paawä ji. Ti hyb n'aa tii d' tawén hadoo.