2
Aj'yy h'yy kawareem do yb ky n'aa hahỹỹh
1-2 Hỹỹ kä ãã wakããn hedoo doo, Jesus Kristo ër Wahë N'aa p'aa hẽnh tabahyng do ky n'aa kä, ta wë ër mamuun do ky n'aa kä, ãã karẽn dooh nayyw hẽ bë h'yyb manepëë boo bä Jesus ewäd hyng p'aa hẽnh ranoo bä, daap ramenä bä. P'op Hagä Do Sahee ti ta ti metëëh do sa hã ranoo bä paawä, ãã maher'oot ranoo bä, sa hã ãã ma erih ta ti ranoo bä paawä, bë ky dahé manäh! Daap ramenyyh. Bë h'yyb manepëë manä raher'oot do hã.
Jesus matëëh do pooj jé, hajõk badäk hahỹ haw'ããts hẽ habong do P'op Hagä Do hã rah'yy kawereem da. Aj'yy, h'yy kawareem do yb, sahõnh hẽ P'op Hagä Do ky n'aa jaw'yyk do wë h'yy kawareem doo, kasee da pooj jé. Jesus gawats'iik da tii. P'op Hagä Do majĩĩ yb da tii. P'op Hagä Do hã tah'yy kawareem da. Sahõnh hẽ rah'yy kaha'eeh do bahä̃nh takarẽn tanu gadäk. Ta daaj hẽ, ta hã hẽ tah'yy ka'eeh da. P'op Hagä Do tób n'aa yt hã da tabajëë suun. Tii bä da tabasooh, takarẽn da sahõnh hẽ tabag'ããs hyb n'aa. “Ỹ né hẽ P'op Hagä Doo”, näng da, daap tamenyyh bä sahõnh hã.
Dooh bë hyb n'aa es'ee boo bä, hajõõ nuu me ti ky n'aa paa ỹ baher'oot bë hã bë mahang ỹ hawäd wät noo gó?
Bë hapäh, da hẽ ti anäng nä ta ti aj'yy h'yy kawareem do yb hewaat doo, jããm né hẽ takasee hyb n'aa P'op Hagä Do h'yyb däng bä. Badäk hahỹỹ bä habong do rah'yy ganenä né paawä, da hẽ Nesaa Do Yb du do däk tah'yyb metëëk sa hã, P'op Hagä Do ky n'aa jaw'yyk do hã rah'yy kawereem hyb n'aa. Tii d' tahado né paawä, h'yy kawareem do yb tahewaat do tamasoo nä tii, takanasee hyb n'aa nä. Ta ti tameso had'yyt hẽ, P'op Hagä Do bado hõm bä kä ta ti h'yy kawareem do yb tamasoo doo. Tii bä da h'yy kawareem do yb, sahõnh hẽ P'op Hagä Do ky n'aa jaw'yyk do wë h'yy kawareem doo, kas'ee kän da badäk hahỹỹ bä. Ti hadoo né hẽ Jesus gawats'iik da ti ta kyy me. Ta bag tak'ëp gabarëëh do mahang Jesus matëëh do hyb n'aa, Jesus bado hõm da sahõnh hẽ nanäng hejój.
H'yy kawareem do yb kasee bä da, Nesaa Do Yb anoo da ta hã tak'ëp ta hejój. Tapehuunh da. Meuj n'aa näng da tamo haj'aa. Baad kahed'oo tapehuunh doo. 10 Hajõng baad nadoo doo me tawedii da tabanesaa doo hẽnh hah'ũũm doo. Tabanesaa hẽnh rawén hõm, P'op Hagä Do ky n'aa hanäm do raky nadaheeh, raganen'aak do hyb n'aa. P'op Hagä Do ky n'aa hanäm do raky dahé bä paawä, P'op Hagä Do ed'ëëp paawä ta wë. 11 P'op Hagä Do raky nadaheeh do hyb n'aa, rah'yyb manepëë bong P'op Hagä Do an'oo bä. Ti hyb n'aa, rah'yyb manepäh do hyb n'aa, raky daheeh da h'yy kawareem do yb kyy kä. 12 Tii d' tawén hadoo, sahõnh hẽ panyyg hanäm do ky nadah'eeh doo, baad nadoo doo gó rababok gen'aak doo, tabanesaa hẽnh P'op Hagä Do ky n'aa etyy hyb n'aa kä.
Dooh baad hadoo do hã ji h'yy gajëë hõm bä do ky n'aa hahỹỹh
13 Ãã wakããn hedoo doo, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do kamahä̃n doo, hajõõ nuu me P'op Hagä Do wë ãã tsebé bë hyb n'aa. Sahõnh hẽ tadu dahäng do noo gó bë tasëëw hõm, bë h'yyb tym tabed'ëëp hyb n'aa. Ti hyb n'aa P'op Hagä Do wë ãã wén tsebé. Bë h'yyb tym tabed'ëëp, tsyt hẽ baad had'op bë babok ta Sahee an'oo bä do hyb n'aa, panyyg heh'äät ub do bë ky daheeh do hyb n'aa na-ããj hẽ. 14 P'op Hagä Do bë tatsyyd bong Jesus ky n'aa hanäm do bë hã ãã maher'oot doo me. Bë tatsyyd bong, Jesus Kristo ër Wahë N'aa hejój gó, ta bag gabarëëh doo gó Jesus sii bë babok hyb n'aa. 15 Ti hyb n'aa, wakãn haa, bë h'yy gejë hõm manäh. Bë eréd manä baad bë ky daheeh do sahõnh hẽ bë hã ãã metëëk doo, ãã ma erih doo me, ãã her'oot doo me na-ããj hẽ.
16-17 Jesus Kristo, ër Wahë N'aa hã, P'op Hagä Do ër Yb hã na-ããj hẽ ãã ky n'aa etsẽẽ bëëh, bë rah'yyb en'yym hyb n'aa, bë rah'yyb hej'oonh hyb n'aa baad hadoo do bë moo boo had'yyt hẽ hyb n'aa, baad hadoo do bë her'ood had'yyt hẽ hyb n'aa na-ããj hẽ. P'op Hagä Do ër Yb, ti né ti ër takamahä̃n doo. Ër wë taky enyym do hyb n'aa, ër h'yyb enyyw däg had'yyt hẽ tan'oo bä, baad hadoo do ër hã taky däng do ër gahëën tan'oo bä.