3
Paw-Ro karẽn sa hyb n'aa raky n'aa etsẽẽ do ky n'aa hahỹỹh
Ãã wakããn, ta see ky n'aa ãã erih hỹỹ kä. Bë ky n'aa ets'ẽẽ ããh, nayyw hẽ jé pad'yyt hẽ sahõnh hẽ rapanyyg enä hõm hyb n'aa Jesus, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do ky n'aa jé pad'yyt hẽ baad ta ky n'aa ragadoo hyb n'aa bë gado däk doo da. Bë ky n'aa ets'ẽẽ na-ããj hẽ ããh, ãã Jesus bed'ëëp hyb n'aa ajyy ky nesaa do sa moo mahä̃nh. Tii d' ỹ wén etsẽẽ, dooh sahõnh hẽ Jesus hã rah'yy kae bä do hyb n'aa.
Dooh Jesus, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do h'yy gajëë hõm bä ji hã. Tamoo wät né hẽ ji hã taky däng doo. Bë da tah'yyb hej'oonh bë nerét hyb n'aa ta hã bë h'yy ka'eeh doo. Bë da tamo n'aa jesuu Nesaa Do Yb mahä̃nh. Bë ãã ky daheeh Jesus an'oo bä. Ãã hapäh, bë moo boo had'yyt né hẽ bë hã ãã mejũũ doo. Jesus hã ãã ky n'aa etsẽẽ, bë tah'yyb mahũũm hyb n'aa, bë P'op Hagä Do kamahä̃n baad ub bë bahapäh hyb n'aa, Kristo h'yy ganajëng doo da baad nadoo do tabahoop noo gó, bë h'yy ganejë hyb n'aa na-ããj hẽ.
Jesus hã h'yy ka'eeh do moo nehõnh do ky n'aa hahỹỹh
Ãã wakããn, Jesus Kristo, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do kyy gó bë ãã mejũũ, bë kamanekuunh hyb n'aa Jesus hã h'yy ka'eeh do moo nehõnh do sa mahang, ãã ma metëëk doo da nabok doo. Tii da ãã wén mejũũ, bë hapäh né hẽ taw'ããts hẽ ãã babok doo da bë babok. Dooh ãã moo nehõj bä bë mahang ãã babok noo gó. Dooh ãã awa bä bë waa bag hẽnh. Tak'ëp ãã moo bok ãã waa säm hã adëb bä, atsëm na-ããj né hẽ, bë ãã daap yb mahä̃nh. Ãã karẽn bä paawä, taw'ããts hẽ né hẽ paawä bë hanaa ãã gadoo. Taw'ããts hẽ paawä tii da, dooh tii da ãã karẽn ãã adoo bä. Ãã daaj hẽ ãã waa säm, ãã ma säm hã ãã wén moo bok, ãã hã bë bahapäh hyb n'aa nyy da baad ub ji bawät. 10 Bë mahang ãã babok noo gó hahỹỹ da bë ãã maher'oot: “Bë an'oo manä moo nawät pé ta tä, ta waa”, näk ããh. 11 Tii da ãã wén mejũũ, ãã ky n'aa napäh do hyb n'aa raher'oot doo. Ti abong mä ta wób moo nabok do bë mahang, sa nooh. Boo kahah'ũũnh né hẽ tii. Sa da hadoo do rah'yyb panas'ëëh. 12 Jesus Kristo, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do kyy gó ãã mejũũ ta ti hedoo doo, tii da ranabok hyb n'aa. Taw'ããts hẽ dooh sa da hadoo do rah'yyb panasä bä. Taw'ããts hẽ sa waa säm hã ramoo bok. 13 Bëë kä, ãã wakããn baad habong doo, bë h'yy gejë hõm manä baad hadoo do bë moo bok do hã.
14 Bë wakããn hedoo do Jesus hã h'yy ka'eeh do see ky nadahé bä hahỹ ãã ma erih doo gó ãã mejũũ doo, taw'ããts hẽ bë metäh sahõnh hẽ sa matym gó. Bë aboo manä ta sii, tanu mebyng hyb n'aa.* Ta ti hadoo do sii ji wén nawät, tanu mebyng hyb n'aa. Tanu mebyy bä, ta h'yyb tawareem kän baad ub tabawät hyb n'aa kä. 15 Sahõnh hẽ sa matym gó bë metä né paawä, bë ty n'aa gesyyg manä ta hã. Dooh bë majĩĩ tado bä. Bë wakããn had'yyt hẽ. Taw'ããts hẽ bë maher'ood ji wakããn ji kamahä̃n do ji maher'oot doo da.
Sa hã Paw-Ro kedëë hõm do ky n'aa hahỹỹh
16 P'op Hagä Do hã ãã ky n'aa etsẽẽ, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do ji h'yyb nyyw hanoo do bë tah'yyb näw had'yyt hẽ. Ãã ky n'aa etsẽẽ, bë mahang Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do bawäd had'yyt hyb n'aa.
17 Ỹ Paw-Ro, bë ỹ hyb n'aa esee. Tagadëëg ub, moh ỹỹ me né hẽ ỹ berii kän ỹ bahed'oo doo da. Tii d' bë bahapäh mo haja ỹỹ. Hahỹ hadoo né hẽ ỹ erih do mo haja ỹỹ.
18 Ãã karẽn Jesus Kristo, ër Wahë N'aa, ky enyyw had'yyt hẽ sahõnh hẽ bë hã. Jããm hẽ kä.

*3:14 Ta ti hadoo do sii ji wén nawät, tanu mebyng hyb n'aa. Tanu mebyy bä, ta h'yyb tawareem kän baad ub tabawät hyb n'aa kä.