6
Karapee, pahëëw, maruus, sa yb hã na-ããj hẽ tamaher'oot do ky n'aa hahỹỹh
Karapee, pahëëw, maruus, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do karapee bë bahadoo do hyb n'aa, bë ky dahé bë yb, bë ỹỹn. Taw'ããts hẽ né hẽ ta tii da bë bad'oo. Hahỹỹ da kerih do hã: “Mawehëë a yb, mawehëë a ỹỹn.” Jããm pooj jé P'op Hagä Do ky n'aa jaw'yyk do ji ky dahé bä baad hadoo do ji gadoo taky däng do tii. Hahỹỹ da ji hã taky däng: “Mawehëë bä a yb, mawehëë bä a ỹỹn õm wäd dawëët da badäk hahỹỹ bä.”* Dew-Teronom 5.16
Bëëh, sa yb, bë ejä̃g manä bë taah rah'yy ganapõ mahä̃nh. Taw'ããts hẽ baad bë baw'ëëh baad bë maher'ood sa hã, baad rababok hyb n'aa. Bë ma met'ëëg sa hã nyy da Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do karẽn ji bawät.
Sa karom hã, sa kariw n'aa hã na-ããj hẽ tamaher'oot do ky n'aa hahỹỹh
Bëëh, sa karom, bë ky dahé bë kariw n'aa. Baad bë wehëë sa hã. J'ooj madäk doo me bë moo boo manäh bë ramejũũ doo. Kristo bë ky daheeh doo da bë ky dahé bë kariw n'aa. Taw'ããts hẽ dooh jããm hẽ bë ky daheeh bë moo bok do tahegãã bä, bë hã taj'aa etsë bë karẽn paawä do hyb n'aa. Kristo karom bë bahadoo do hyb n'aa, bë h'yyb gó naa, P'op Hagä Do karẽn doo da bë moo boo sahõnh hẽ. T'õp bë h'yyb gó naa, tsebé doo me, bë moo boo bë ramejũũ doo. Taw'ããts hẽ Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do wë bë moo bok ta ti bë h'yyb gó, ajyy wë had'yyt nado. Hahỹ bë hyb n'aa newë: Sahõnh hã Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do anoo da baad hadoo do ji moo wäd wät do mabaj, ta see karom ji do bä, sa karom ji nado bä na-ããj hẽ.
Bëëh, sa kariw n'aa hedoo doo, bë karom bë raweh'ëëh doo da bë wehëë na-ããj hẽ sa hã. Bë eä̃m manä bë karom, sét né hẽ ji Kariw N'aa hỹ pong jé hawät do bë bahapäh do hyb n'aa. Bë karom sa Kariw N'aa, bë kariw n'aa na-ããj hẽ né tii. Ta ti dooh tasëëw bä ji mahang. Séd gó tagadoo sahõnh hẽ. Ti hyb n'aa tabad'oo doo da bë bad'oo.
Ji mo n'aa jesuu n'aa ky n'aa hahỹỹh
10 Tagadëëg ub bë ỹ maher'oot hahỹỹh: Bë h'yy kahejój Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do hanaa, tak'ëp hadoo do ta hejój hanaa. 11 Kaneb'ooh do pooj jé sahõnh hẽ ta mo n'aa jesuu n'aa warahén dadäk doo da, ta kuman tado däk doo da, bë dadäg hadoo bë mo n'aa jesuu n'aa, bë ado däg bë kuman hadoo do bë hã P'op Hagä Do an'oo däk doo, Dijab karẽn bä bë tawadii, bë hã tanahajaa hyb n'aa, ta hã bë j'aa ketsë hyb n'aa. 12 Ta ti ỹ wén her'oot, dooh ajyy ër majĩĩ rado bä. Karap'aar h'yyb nesaa do hedoo do hyb n'aa jewyk doo, nesaa do hejój n'aa näng doo, badäk hahỹỹ bä badagyp do hadoo doo gó habok do hã bag'ããs doo, ti né hẽ ër majĩĩ. Kabaj'aa hedoo do nesaa do wë hã habong doo, ti né hẽ na-ããj hẽ ër majĩĩ. 13 Ti hyb n'aa, bë ado däg sahõnh hẽ bë mo n'aa jesuu n'aa, bë kuman hadoo do na-ããj hẽ P'op Hagä Do anoo doo, nesaa do bë wë takajaa noo gó nesaa do bë hã tanahajaa hyb n'aa, sahõnh hẽ bë bahajaa bä kä, bë j'aa ketsë hyb n'aa kä. 14 Baad bë hyb n'aa matakä däg. Bë ehub had'yyt hẽ bë her'oot do hã, ër majĩĩ wë bë bahej'oonh hyb n'aa. Warahén ta baa wyd tadadäk doo da tii, tanahewaat hyb n'aa. Warahén ta h'yyb gatsapoog n'aa tadadäk doo da baad takan'yyh hyb n'aa, baad had'op bë aboo baad bë kan'yyh hyb n'aa. 15 Warahén ta tsyym suun tapadedëëk doo da takahej'oonh hyb n'aa, tii da baad bë gado panyyg hanäm doo, h'yyb nyyw gó ji bawät hanoo doo, nesaa do hã bë h'yy kahej'oonh hyb n'aa. 16 Warahén gatoj jesuu n'aa hadoo ji h'yy ka'eeh doo. Bë h'yy kae né hẽ. Bë h'yy kae bä bë hajaa bë meduuk gatoj hadoo do hahõng do Nesaa Do Yb hanaa. Bë h'yy kae bä, bë hajaa bë medug bä Nesaa Do Yb bë tah'yyb tatuk doo. 17 Warahén ta soog sapaar s'ëëb tadadäk doo da, baad bë hyb n'aa newë had'yyt hẽ bë Jesus edëëb wät né hẽ nesaa do mahä̃nh. Bë ado däg na-ããj hẽ P'op Hagä Do Sahee anoo do sẽn-jeer, P'op Hagä Do kyyh. 18 Bë er'ood had'yyt hẽ P'op Hagä Do sii, bë hã ta Sahee h'yyb mahũũm doo da. Bë ky n'aa ets'ẽẽ bë tamasaa had'yyt hẽ hyb n'aa. Bë hyb n'aa matakä had'yyt hẽ. Bë h'yy gejë hõm manäh. Bë ky n'aa ets'ẽẽ had'yyt hẽ ta wób Jesus hã h'yy ka'eeh doo.
19 Taw'ããts hẽ hëp ỹ n'aa na-ããj hẽ bë ky n'aa etsẽẽ, ỹ ber'oot bä, P'op Hagä Do anoo hyb n'aa hã ỹỹ ỹ her'oot do pan'aa, h'yyb neỹỹm doo me ta ky n'aa hanäm do pooj jé ji nahapäh do ta wób hã ỹ maher'oot hyb n'aa. 20 Ta ti ky n'aa hanäm do rod n'aa ỹỹh, Jesus mejũũ doo, ỹ rawén dawäts gëët. Hëp ỹ n'aa bë ky n'aa ets'ẽẽ, ta ky n'aa hanäm do h'yyb neỹỹm doo me ỹ baher'oot hyb n'aa, hã ỹ Jesus karẽn doo da.
Paw-Ro kedëë hõm do ky n'aa hahỹỹh
21 Tikiko, ër hỹỹj hadoo do baad ër kamahä̃n doo, baad ãã sii Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do wë moo wät doo, bë da tamaher'oot sahõnh hẽ këh ỹ n'aa. 22 Bë wë ỹ mejũũ tabahõm bë tamaher'oot hyb n'aa nyy da babä ãã babok, bë tah'yyb en'yym hyb n'aa na-ããj hẽ.
23 Ãã karẽn h'yyb näw, kamahä̃n doo, baad h'yy ka'eeh do na-ããj hẽ P'op Hagä Do ër Yb, Jesus Kristo Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do ranoo bë hã hä̃j haa hedoo doo. 24 Ãã karẽn sahõnh hẽ ër Wahë N'aa Jesus Kristo hã had'yyt kamahä̃n do wë P'op Hagä Do ky enyym. Jããm hẽ kä.

*6:3 Dew-Teronom 5.16