Pirip
Jesus hã h'yy ka'eeh do Pirip häd näng do panang bä habong do hã Paw-Ro ma erih do hahỹỹh
1
Kedëng do ky n'aa hahỹỹh
Ỹ Paw-Ro, Tsimoot daheeh, Kristo Jesus karom hedoo do ããh, ãã edëng bë sahõnh hẽ, tsyt hẽ P'op Hagä Do wë kasëëw bong doo, Kristo Jesus hã h'yy kata padëëk doo, panang Pirip häd näng doo bä haj'eenh doo. Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa, sa wahë n'aa masa n'aa tii bä haj'eenh do ãã edëng na-ããj hẽ.
Ỹ karẽn P'op Hagä Do ër Yb, Jesus Kristo Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do na-ããj hẽ ky en'yym bë hã. Ỹ karẽn baad ub Kristo bë rah'yyb en'yym.
Jesus hã h'yy ka'eeh do sa hyb n'aa Paw-Ro ky n'aa etsẽẽ do ky n'aa hahỹỹh
P'op Hagä Doo, ỹ h'yy kaha'eeh do wë ỹ h'yy gadajang bë ỹ hyb n'aa hesé bä. Bë ỹ ky n'aa ets'ẽẽ bä, h'yy gadajaa gó had'yyt hẽ ỹ ky n'aa etsẽẽ bë sahõnh hẽ, bë du doo noo gó naa Jesus hã bë h'yy ka'eeh do ỹ bë masa do hyb n'aa Kristo panyyg hanäm do ỹ maher'oot hyb n'aa. Baad ỹ bahapäh hahỹỹh: Bë h'yyb gó baad hadoo do P'op Hagä Do du doo doo, kaja däk da tan'oo bä Jesus Kristo matëëh bä kä. Taw'ããts hẽ né hẽ tii da ỹ hyb n'aa newëë sahõnh hẽ bë wë, bë ỹ kamahä̃n do hyb n'aa tak'ëp. Bë sahõnh hẽ ỹ bë masa ỹ moo wät do hã, taky enyym doo gó hã ỹ P'op Hagä Do an'oo däk do hã. Ỹ bë masa ragadahew'ëës doo gó ỹ bagëët bä. Ỹ bë masa na-ããj hẽ, hyb n'aa jew'yyk do sa matym gó ỹ ag'ëëd bä Jesus panyyg hanäm do ỹ mo n'aa jesuu hyb n'aa, te hub né hẽ ỹ metëëh hyb n'aa sa hã. Tak'ëp paawä ỹ karẽn bë ỹ bahapäh, Kristo Jesus ji kamahä̃n doo da bë ỹ kamahä̃n do hyb n'aa. Né hup ỹ né hẽ ti ỹ her'oot do P'op Hagä Do hapäh.
P'op Hagä Do hã bë ỹ ky n'aa etsẽẽ, bë kamahä̃n do takah'ũũm hyb n'aa. Bë ỹ ky n'aa etsẽẽ, bë tah'yy gan'yyh hyb n'aa. Bë ỹ ky n'aa etsẽẽ, bë bahapäh hyb n'aa ny hadoo do baad ub, ny hadoo do baad nadoo doo. 10 Tii d' ỹ wén ky n'aa etsẽẽ, baad had'op do bë bahapäh hyb n'aa, baad had'op bë babok hyb n'aa na-ããj hẽ Kristo matëëh bä kä. Ỹ karẽn dooh bë hã raw'yyt pé bë hã raky n'aa tapaa pé bë babok do hã Kristo matëëh bä kä. 11 Tii d' ỹ wén ky n'aa etsẽẽ na-ããj hẽ, baad had'op tabahadoo hyb n'aa had'yyt hẽ sahõnh hẽ bë bad'oo doo, P'op Hagä Do hã sahõnh hẽ raj'aa etsë hyb n'aa, P'op Hagä Do kawehëë däk hyb n'aa na-ããj hẽ baad hadoo do bë hã rabahapäh bä. Jesus Kristo hanaa né hẽ ta ti baad ji awät do had'yyt doo.
Jesus ky n'aa kah'ũũm do ky n'aa hahỹỹh
12 Hỹỹ kä wakãn haa hedoo doo, ỹ karẽn bë bahapäh hahỹỹh: Baad nadoo do wë ỹ kajaa doo, dooh tahewad bä Jesus ky n'aa hanäm doo. Baad nadoo do wë ỹ kajaa doo, Jesus ky n'aa hanäm do jé pad'yyt hẽ takah'ũũm tan'oo bä. 13 Sahõnh hẽ warahén Roma buuj sa wahë n'aa tób haeh do hag'ããs doo, panang buuj na-ããj hẽ, rabahapëë däg kän Kristo hyb n'aa ti ỹ radawäts gëët. 14 Ragadahew'ëës doo gó ỹ bagëët do hyb n'aa hajõk ër hỹỹj hedoo do babä habong do rah'yyb hedo padëëk, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do hã rah'yy kasadëë padëëk, neỹỹm doo gó rawén her'ood hõm hỹỹ kä P'op Hagä Do ky n'aa.
15 Sa wób rabaher'oot Kristo ky n'aa rahyb n'aa jewës do hyb n'aa ỹỹh, bahä̃nh ỹỹ rakarẽn ranu gapad'ëëk do hyb n'aa na-ããj hẽ. Ta wób rabaher'oot Kristo ky n'aa ỹ ramasa rakarẽn do hyb n'aa, ta ky n'aa takah'ũũm hyb n'aa. 16 Tii d' rawén d'oo ỹ rakamahä̃n do hyb n'aa. Ỹ radawäts gëët P'op Hagä Do an'oo bä rabahapäh, Kristo ky n'aa hanäm do ỹ mo n'aa jesuu hyb n'aa, te hub né hẽ ỹ metëëh hyb n'aa ta wób sa hã. Ta ti rabahapäh do hyb n'aa ỹ ramasa. 17 Ta wób rawén her'oot Kristo ky n'aa, bahä̃nh ỹỹ ranu gapad'ëëk rakarẽn do hyb n'aa. Baad hadoo do hyb n'aa nado sa h'yyb Kristo ky n'aa rabaher'oot doo. Tii da rawén d'oo rakarẽn né paawä baad nadoo do ỹ bahob magyys hẽ ragadahew'ëës doo gó. 18 Na manä ti ta tii. Sa h'yyb baad nadoo doo me rer'ood bä, sa h'yyb baad hadoo doo me ta wób rer'ood bä, taw'ããts hẽ Kristo ky n'aa takaher'ood hõm. Kristo ky n'aa takaher'ood hõm do hyb n'aa ỹ h'yy gadajang, sa h'yyb baad nadoo doo me ta wób rabaher'ood né paawä.
Ỹ d' h'yy gadajaa had'yyt hẽ, 19 baad nadoo do babä ỹ ahoop do takawareem däg da baad hadoo do hã ỹ bahapäh do hyb n'aa. Ỹ da reréd hõm baad ỹ bahõm hyb n'aa. Tii d' tawén hadoo P'op Hagä Do hã ỹ bë ky n'aa etsẽẽ do hyb n'aa, P'op Hagä Do Sahee Jesus Kristo hã hana do ỹ tamasa do hyb n'aa na-ããj hẽ. 20 Baad hëp ỹỹ gó ỹ gada, dooh ỹ her'oot pé P'op Hagä Do matym gó ỹ nu mebyy wät doo. Neỹỹm doo gó ỹ karẽn paawä ỹ her'oot hyb n'aa jewyk do sa matym gó, Kristo hyb n'aa ỹ raky n'aa ety bä. Ỹ karẽn Kristo kawehëë däg had'yyt hẽ hëp ỹ n'aa, ỹ bedëp do hã, ỹ radajëëb bä na-ããj hẽ. 21 Tii d' ỹ wén her'oot, Kristo ỹ weh'ëëh hyb n'aa ỹ wén wät. Ỹ dajëb bä, ta bahä̃nh baad ub ti hã ỹỹ, Kristo wë ỹ bawät hyb n'aa tii bä kä. 22 Badäk hahỹỹ bä ỹ bawät nä bä, ỹ ma panäk nä, ỹ ma metëëk nä Kristo ky n'aa. Ỹ haja bä paawä ỹ asëëw bä ỹ bad'oo doo, dooh ỹ hapëë bä ny hadoo do ỹ karẽn: Badäk hahỹỹ hã ỹ awäd had'yyt doo, ỹ dajëp doo. 23 Pawóp hadoo do baad ub hã ỹỹ! Ỹ karẽn paawä ỹ dajëp, Kristo pa ỹ bawät hyb n'aa. Ti ti baad had'op do hã ỹỹ. 24 Ti hadoo né hẽ, baad tabahadoo hyb n'aa bë hã, taw'ããts hẽ badäk hahỹỹ bä ỹ bawät nä bä. 25 Ti né hẽ taw'ããts hẽ hã ỹỹ. Ti hyb n'aa ỹ hapäh, badäk hahỹỹ bä ỹ awät nä, bë ỹ masa nä Kristo hã bë h'yy ka'eeh do kah'ũũm hyb n'aa, bë h'yy gadajang hyb n'aa na-ããj hẽ Kristo hã bë h'yy ka'eeh do hyb n'aa. 26 Tii bä da, p'aa hẽnh bë mahang ỹ bawät bä, tak'ëp Kristo Jesus wë bë h'yy gadajang da hëp ỹ n'aa.
27 Hahỹ ti sahõnh hẽ bahä̃nh ỹ karẽn do bë hã: Ỹ karẽn baad ub bë babok, Kristo ky n'aa hanäm do hã bë ma kametëëk doo da. Tii d' bë aboo bä, bë wë ỹ ahõm bä, jããm hẽ dawëë naa ỹ ky n'aa napäh bä bë ky n'aa, baad had'yyt hẽ bë h'yyb tym Jesus hã ỹ bahapëë kän. Séd bë h'yyb hedoo tii b' ỹ bahapëë kän. Séd hã bë hyb n'aa tam'aah, ër h'yy ka'eeh do Kristo ky n'aa hanäm do hana do ma matëg oow rawanareem hyb n'aa. 28 Dooh da bë jeỹỹm bë hã h'yy kawareem doo, tii b' ỹ bahapëë kän na-ããj né kä. P'op Hagä Do gawats'iik da bë wë h'yy kawereem doo, bë hã rejãã doo. Sa wë bë neỹỹm do metëëh sa hã ta tii. Bë hã kä, bë da P'op Hagä Do ed'ëëp bë neỹỹm do metëëh. P'op Hagä Do né hẽ ti sahõnh hẽ ta ti hanoo doo. 29 P'op Hagä Do anoo bë hã Kristo hã bë h'yy ka'eeh hyb n'aa. P'op Hagä Do anoo na-ããj hẽ Kristo hyb n'aa bë ahoop bë hã rarejãã doo. 30 Bë hã rah'yy kawereem kän hã ỹ rah'yy kawereem doo da. Ti hadoo hã ỹ kametëëh nä babä, bë ky n'aa napëë kän hỹỹ kä.