Eberew
Eber buuj hã kerih do hahỹỹh
1
Ããs sa bahä̃nh P'op Hagä Do T'aah ky n'aa hahỹỹh
P'ooj ub, hajõõ nuu me ër wahë makũũh* Eber buuj sa wahë makũ tii. Ta wakããn tama erih do hyb n'aa, ër wahë makũũh tawén näng. Eber buuj sa uuh ti Judah buuj. hã P'op Hagä Do maher'oot ta ky n'aa rod raher'oot do hã. Ta see hadoo tamaher'oot paah, ta see hadoo tamaher'oot ta see pé noo gó. Hỹỹ kä, da hẽ kä, ta T'aah hã ër tamaher'ood kän. Ta T'aah mo haj'aa hã P'op Hagä Do pahuuj wät paa badäk hahỹỹh, wë, sagõõh, papỹỹj, kamarab na-ããj hẽ. Sahõnh hẽ ta wë hanäng do ta T'aah gadoo da P'op Hagä Do ky däng. Ta T'aah hã P'op Hagä Do kabaj'aa do kametëëh. Ta Yb, P'op Hagä Do hadoo né hẽ tii. Ta kyyh tak'ëp hejoonh doo me sahõnh hẽ tapahuuj wät do tamatakëë, baad tabahado had'yyt hẽ hyb n'aa, baad tanado mahä̃nh. Nesaa do ër h'yyb gó hanäng do tado hõm do jawén paa bä, hỹ pong jé, P'op Hagä Do hub hẽnh, takaweh'ëëh doo bä tabaso kän, P'op Hagä Do bag'ããs doo bä. Ããs sa bahä̃nh ti tanu gadäg kän, tak'ëp tahyb n'aa jawyg däk do hyb n'aa ããs sa bahä̃nh P'op Hagä Do an'oo däk do hyb n'aa. Ããs sa bahä̃nh tawén hadoo, dooh “Tah ỹ õm. A yb ỹ hado däk naga hẽ”, Saaw-Mo 2.7 P'op Hagä Do anoo bä ããs sa hã. Dooh na-ããj hẽ ããs hã “Ỹ né da a Yb, õm kä Tah ỹỹ”, 2 Samuéw 7.14 tanoo bä. Ta T'aah hã ti tabaher'oot. Ta kyy kerih do bód see hã hahỹỹ da P'op Hagä Do kyyh badäk hahỹỹ hã ta T'aah wah'ëëh hadoo do tamejũũ noo gó:
 
“Ỹ karẽn sahõnh hẽ ããs raweh'ëëh.”§ Dew-Teronom 32.43. Saaw-Mo 97.7
 
Ããs ky n'aa hã kä hahỹỹ da P'op Hagä Do kyyh:
 
“Ããs karom ỹỹ, tabahëm do hadoo rabahadoo ỹ an'oo bä.
Tëëg hõõ hadoo ỹ an'oo bä na-ããj hẽ karom ỹỹ hã”, näng ta kyyh.** Saaw-Mo 104.4
 
Ta T'aah ky n'aa hã kä hahỹỹ da P'op Hagä Do kyyh:
 
“Õm da tabagã n'aa had'yyt hẽ, P'op Hagä Doo.
Mabag'ããs do hã baad mamoo wät.
Baad hadoo do ti makamahä̃n doo.
Tak'ëp maganen'aak taw'ããts hẽ nadoo doo.
Ti hyb n'aa P'op Hagä Doo, mah'yy kaha'eeh doo,
õm tasëëw hõm,
tak'ëp mah'yy gadajang tan'oo bä a hata mahä̃nh.”†† Saaw-Mo 45.6‑7
 
10 Hahỹỹ da na-ããj hẽ P'op Hagä Do kyyh ta T'aah ky n'aa hã:
 
“Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Doo,
õm né ti sahõnh hẽ tadu dahäng noo gó badäk hahỹỹh,
wë, papỹỹj, kamarab, sagõõh na-ããj hẽ pahuuj wät doo.
11 Ta ti sahõnh hẽ gawatsik da.
Tii d' nado õm. Õm da awäd had'yyt hẽ.
Ji saroor ahänh do hadoo badäk hahỹỹh,
wë, papỹỹj, kamarab, sagõõh na-ããj hẽ.
12 Ji hatsë ji apõõs doo da mabad'oo da sa hã.
Mawareem da, ji saroor ji wareem doo da.
Tii d' nado õm.
P'ooj ub mabawät doo da,
tii da mabawäd had'yyt hẽ da.
Dooh makawareem bä.
Õm da awäd had'yyt hẽ.”‡‡ Saaw-Mo 102.25‑27
 
13 Dooh noo gó ããs sa hã P'op Hagä Do her'ood bä:
 
“Aso hup ỹỹ hẽnh, si ỹ mabag'ããs hyb n'aa a majĩĩ ỹ nes'ëëm bä kä.”§§ Saaw-Mo 110.1 hã takerii däk tii. Ta T'aah hã tabaher'oot ta tii.
 
14 Ããs kä, sahee hedoo doo, P'op Hagä Do mejũũ do moo bok do tii. P'op Hagä Do mejũũ ramasa hyb n'aa ta jawén ta wë hedëp doo.

*1:1 Eber buuj sa wahë makũ tii. Ta wakããn tama erih do hyb n'aa, ër wahë makũũh tawén näng. Eber buuj sa uuh ti Judah buuj.

1:5 Saaw-Mo 2.7

1:5 2 Samuéw 7.14

§1:6 Dew-Teronom 32.43. Saaw-Mo 97.7

**1:7 Saaw-Mo 104.4

††1:9 Saaw-Mo 45.6‑7

‡‡1:12 Saaw-Mo 102.25‑27

§§1:13 Saaw-Mo 110.1 hã takerii däk tii. Ta T'aah hã tabaher'oot ta tii.