Piremon
Piremon hã Paw-Ro ma erih do hahỹỹh
1
Ỹ Paw-Ro, Kristo Jesus hyb n'aa radawäts gëët doo, ër hỹỹj hadoo do Tsimoot häd näng do daheeh õm ãã edëng Piremon, ãã najiis, ãã nemuun Jesus sii moo wät doo. Ãã edëng na-ããj hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh do a tób bä kahet'aa doo,* Ta tób bä rawén kahet'aa, Jesus rahyb n'aa esee do hyb n'aa. ër ä̃nh hadoo do Apija häd näng do na-ããj hẽ, aj'yy Akipo häd näng do na-ããj hẽ baad ãã nemuun Jesus wë moo wät doo. Ỹ karẽn P'op Hagä Do ër Yb, Jesus Kristo Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do na-ããj hẽ ky en'yym bë hã. Ỹ karẽn baad bë rah'yyb en'yym.
Piremon, õm ỹ ky n'aa etsẽẽ bä, ỹ tsebee had'yyt hẽ P'op Hagä Do ỹ h'yy kaha'eeh do wë. Ỹ tsebé, P'op Hagä Do karapee makamahä̃n ỹ ky n'aa napäh do hyb n'aa, Jesus ër wahë n'aa hã mah'yy kae had'yyt hẽ ỹ ky n'aa napäh do hyb n'aa na-ããj hẽ. Ỹ ky n'aa etsẽẽ õm, Jesus hã mah'yy ka'eeh do hyb n'aa baad mabetsëh had'yyt hyb n'aa sa hã, baad mabahapäh do hyb n'aa sahõnh hẽ baad hadoo do Kristo hyb n'aa P'op Hagä Do ër hã tanoo doo. Hahỹỹ da na-ããj hẽ ji hajaa ji erii bä tëg nad'ëëd is do 6: “Ỹ ky n'aa etsẽẽ õm, ta wób hã mamaher'oot hyb n'aa Jesus hã ji h'yy ka'eeh do ky n'aa, baad mabahapäh hyb n'aa sahõnh hẽ baad hadoo do Kristo hyb n'aa ër hã P'op Hagä Do an'oo däk doo.” Tak'ëp ỹ h'yy gadajaa kän, tak'ëp ỹ h'yyb tsebee kän wakãn ỹỹ, P'op Hagä Do karapee mah'yyb tseb'ee do hyb n'aa.
Ti hyb n'aa ỹ eaanh a hã mamoo wät hyb n'aa hahỹ a hã ỹ ky n'aa etsẽẽ doo. Ỹ karẽn bä paawä, ỹ mejũũ paawä õm, Kristo mejũũ do ỹ bahadoo do hyb n'aa. Ti hadoo né hẽ, dooh ỹ karẽn bä õm ỹ mejõ bä. Õm ỹ kamahä̃n do hyb n'aa ỹ eaaj ub a hã. Ỹ Paw-Ro, ỹ wah'ëë däg kä, Kristo Jesus hyb n'aa radawäts gëët doo, 10 ỹ etsẽẽ a hã, baad magado Onesĩm p'aa hẽnh a wë takajaa bä. Piremon karom ti Onesĩm, kejën hõm do ta mahä̃nh. Tah ỹ hado däk tii, Jesus hã tah'yy kae däk do hyb n'aa, Jesus ky n'aa ỹ baher'oot do hyb n'aa ta hã ỹ radawëës doo gó. 11 P'ooj ub dooh baad ub Onesĩm moo wäd bä a wë. Hỹỹ kä baad tamoo wät da a wë. Baad tamoo wät wë ỹ na-ããj né hẽ.
12 Ỹ mejõ nä a wë p'aa hẽnh. Tak'ëp ỹ kamahä̃n tii, hã ỹỹ ỹ kamahä̃n doo da. 13 Taw'ããts hẽ paawä tabaym pa ỹỹ, a jawén buuj ỹ tamasaa paawä babä, Jesus hyb n'aa ragadahew'ëës doo gó ỹ ag'ëëd nuuj jé. 14 Dooh ỹ karẽn bä pa ỹ a karom tayyw bä makanarẽn bä. Ỹ karẽn doo da nado. Makarẽn bä ti ỹ mamasa. 15 Nepäh P'op Hagä Do an'oo bä Onesĩm ahõm dó a mahä̃nh, a pa had'yyt hẽ hỹỹ kä tabawät hyb n'aa. 16 A karom had'yyt hẽ nado wäd ta tii. A hỹỹj hado däk hỹỹ kä Jesus hã tah'yy ka'eeh do hyb n'aa. Ër wakããn, ër kamahä̃n do hado däk hỹỹ kä ti Onesĩm. Tak'ëp ỹ kamahä̃n né paawä, õm ta bahä̃nh da makamahä̃n. A karom makamahä̃n do had'yyt hẽ nado. A wak'ããn däg hỹỹ kä Jesus hã tah'yy ka'eeh do hyb n'aa.
17 A h'yyb hata hadoo ỹ bahadoo bä a hã, tii bä ỹ karẽn paawä ỹ magadoo doo da né hẽ magado Onesĩm. 18 Baad nadoo do a hã Onesĩm an'oo bä paah, ta kũũt nyy bä a wë, ỹ d' hep'aak. 19 Daj ỹ né hẽ ỹ berih hahỹ moh ỹỹ me, mabahapäh hyb n'aa ỹ erih do hã, ỹ ep'aak né da tii. Ỹ ep'aak né da, mahapäh né hẽ ti anäng a kũũt hadoo wë ỹỹ, Jesus hã mah'yy kae däk do hyb n'aa hëp ỹ n'aa. 20 Ti hyb n'aa kä, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do hyb n'aa ỹ karẽn paawä baad magado Onesĩm. Mah'yyb tsebé ỹỹh, hä̃j ỹ mabahadoo do hyb n'aa Kristo hã ër h'yy ka'eeh do hyb n'aa. 21 Hahỹ ỹ wén erih, hã ỹỹ pé mamoo wät né hẽ da a hã ỹ etsẽẽ doo. Ỹ etsẽẽ do bahä̃nh né da man'oo bä ỹ hapäh. 22 Sét hẽ ỹ etsẽẽ nä a hã: Ỹ karẽn paawä mabenäm a tób gawakõ see ỹ gagä péh. Ỹ gada da ỹ ran'oo bä ỹ bahõm ỹ radawäts gëët doo gó naa, P'op Hagä Do hã bë ky n'aa etsẽẽ do hyb n'aa. P'op Hagä Do maa napäh bë ky n'aa etsẽẽ doo.
23 Epaparas, pa ỹ Kristo Jesus hyb n'aa radawäts gëët doo, õm tahyb n'aa esee mäh. 24 Maah-Ko, Aris-Tako, Demas, Rukas nemon ỹỹ Jesus ky n'aa her'oot doo, õm rahyb n'aa esee mäh. 25 Ỹ karẽn Jesus Kristo, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do ky enyym bë hã. Jããm hẽ kä.

*1:2 Ta tób bä rawén kahet'aa, Jesus rahyb n'aa esee do hyb n'aa.

1:6 Hahỹỹ da na-ããj hẽ ji hajaa ji erii bä tëg nad'ëëd is do 6: “Ỹ ky n'aa etsẽẽ õm, ta wób hã mamaher'oot hyb n'aa Jesus hã ji h'yy ka'eeh do ky n'aa, baad mabahapäh hyb n'aa sahõnh hẽ baad hadoo do Kristo hyb n'aa ër hã P'op Hagä Do an'oo däk doo.”

1:10 Piremon karom ti Onesĩm, kejën hõm do ta mahä̃nh.