27
Pirato häd näng do wë Jesus ramahũũm kän do panyyg n'aa hahỹỹh
Bäp paa m' P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do sa wahë n'aa, Judah buuj wahë n'aa wób, rahyb n'aa eno däk Jesus radaj'ëëp hyb n'aa. Ramoo maw'yyd däk, ramahũũm Pirato häd näng do wë, Roma buuj Judah häj n'aa bä bag'ããs doo.
Ti m' dajëb hã Jesus raky n'aa ety däk do Judas, Jesus haëëj däk do ky n'aa napäh bä m', t'yyd kamehĩĩn wät mä tamoo wät do paa hã. Ti m' moweed k'ããts tëg hawak do s'ëëb tabaj hõm P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do sa wahë n'aa, sa wahë n'aa wób hã.
—Nesaa do ỹ moo wäd wät —näng mä sa hã. —Mo haj'aa kad'oo do nado dajëb hã ỹ haëëj däk doo —näng mä Judas kyyh sa hã.
Ti m' sa wahë n'aa hedoo do raky gadoo:
—Dooh hyb n'aa ãã hyb n'aa peet pé ta tii. A ky gabuuj hẽ ti ta tii —näk mä sa kyyh.
Ti m' Judas dawäts bëëh tũũ moweed P'op Hagä Do tób n'aa yt hã, ti m' tabahõm kän, nu kasagĩĩw däk mä tyd me.
Ti m' P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do sa wahë n'aa rabata däk moweed tũũ kajäk doo, ti m' raky hadoo:
—Dooh ër ky n'aa jaw'yyk do an'oo bä P'op Hagä Do tób n'aa dajẽẽr n'aa tabahado däk hyb n'aa hahỹ dajẽẽr. Majyyw dajẽẽr n'aa ti hỹỹh —näk mäh.
Ti hyb n'aa m' rahyb n'aa newë däk ramametsẽẽ hyb n'aa hew'yyt do joom banäng doo, Judah buuj nadoo do kamag kadebong do pan'aa. Ti hyb n'aa, da hẽ na-ããj nä ta häd ramaneëënh “ta majyyw hood”, hew'yyt do joom hood paah. Tii d' né kä m' kametä däk P'op Hagä Do ky n'aa rod Jeremiij häd näng do erih do paa kä. Hahỹỹ d' paa m' ta kyyh: “Rado däk 30 hedoo do moweed k'ããts tëg hawak do s'ëëb. Sa moo gó rahaëëj däk do säm Isaraéw buuj raky kajäk do tii. 10 Ta säm me rabets'ẽẽ hõm hew'yyt do joom banäng doo. Tii d' né hẽ Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do mejũũ hã ỹỹ”,* Jeremiij 19.1‑13, 32.6-9. Taw'ããts hẽ ji ner'oot na-ããj hẽ Sakarija 11.12‑13. näng paa Jeremiij erii wät do kyyh.
11 Ti nuuj jé m' Roma buuj Judah häj n'aa bä bag'ããs do pooj jé m' Jesus bagëët. Ti m' Jesus hã ta bagã n'aa eaanh mäh:
—Õm né Judah buuj sa wahë n'aa? —näng mäh.
Ti m' Jesus ky hadoo:
—Ỹỹ. Tii d' né hẽ, maher'oot doo d' né hẽ —näng mä Jesus.
12 Ti m' P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do sa wahë n'aa, Judah buuj wahë n'aa wób Jesus raky n'aa tapaa bä kä Pirato hã, dooh m' Jesus ky gedag bä. 13 Ti m' Pirato ky hadoo ta hã:
—Nepäh a hã õm raky n'aa tapaa doo? —näng mä Pirato.
14 Dooh né paawä Jesus kawaj'ããn bä, dooh m' taky gedag bä raky n'aa tapaa doo. Ti hyb n'aa m' tak'ëp Pirato hyb n'aa meuuj wät.
15 Pas-kowa noo gó m' Pirato bahed'oo doo da taberéd hõm radewëës do seeh. Teréd hõm hajõk do retsẽẽ doo. 16 Ti noo gó m' ragadahew'ëës doo gó m' tabagëët Jesus Barabas häd näng doo, moo nesaa do ky n'aa etsëëh doo. 17 Ti m' hajõk do rakat'aa bä kä ta tób hẽnh, Pirato beaanh sa hã:
—Ny hadoo do bë karẽn ỹ eréd hõm: Jesus Barabas, Jesus ramaneëënh do P'op Hagä Do H'yyb Däng Doo? —näng mäh.
18 Tii d' tawén eaanh, tahapäh mäh, ta hã rahaëëj däk Jesus, rah'yy kajew'ëës do hyb n'aa ta hã.
19 Ti m' ti noo gó né hẽ m', ji ky n'aa etyy n'aa tyng jó Pirato basooh bä kä m', Pirato ỹỹm mejũũ mä Pirato rapanäk hyb n'aa. Hahỹỹ d' mä ta kyyh:
—Marejã manä ta ti aj'yy mo haj'aa kanadoo doo. Ta ti hyb n'aa tak'ëp ỹ bahob wät säh ỹỹ gó naga hẽ atsëm —näng mä ta ỹỹm kyyh Pirato panäk do hã.
20 Ti nuuj jé m' P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do sa wahë n'aa, Judah buuj sa wahë n'aa na-ããj hẽ m' ramejũũ mä hajõk doo, Barabas rabetsẽẽ hyb n'aa Pirato hã. Ramaher'oot na-ããj hẽ Pirato ramejũũ Jesus tadaj'ëëp hyb n'aa.
21 Ti m' Pirato beaanh sa hã:
—Ny hadoo do bë karẽn ỹ eréd hõm? —näng mäh.
—Barabas —näk mä hajõk do sa kyyh.
22 Ti m' Pirato ky hadoo:
—Tii d' tado bä, nyy da ỹ bad'oo Jesus hã, Kristo ramaneëënh do hã? —näng mäh.
—Mepëëm däg b'aa kajatsëk do hã! —näk mä sahõnh hẽ sa kyyh.
23 —Hëd n'aa? —näng mä Pirato. —Dooh mo haj'aa kad'oo do tado bä —näng mäh.
Taher'ood né paawä m' tak'ëp rageëëj bong tii bä:
—Mepëëm däg! Mepëëm däg! —näk mäh.
24 Pirato bahapäh bä m' sa h'yyb rawanareem doo, Pirato hapäh mä rah'yy kawereem do ta wë, tado däk naëng, ti m' ta moo tabahetsyyd wät hajõk do matym gó. Tii d' tawén d'oo, ta ky gabuuj gó nadoo do radaj'ëëp doo, tametëëh hyb n'aa sa hã.
—Hëp ỹ n'aa nado hahỹ aj'yy dajëp doo —näng mäh. —Bë né hẽ ti ta tii d' karẽn doo —näng mäh.
25 —Taw'ããts hẽ —näk mä sahõnh hẽ. —Ããh, ãã panaa na-ããj hẽ, ãã gadoo ta majyyw hyb n'aa ãã raky n'aa tapa bä —näk mä Pirato hã.
26 Ti m' Pirato beréd hõm Barabas häd näng doo. Ti m' tamejũũ rabahewyyh Jesus. Ti m' tahaëëj däk warahén sa hã rabepëëm däk hyb n'aa b'aa kajatsëk do hã.
Jesus warahén rarejãã do panyyg n'aa hahỹỹh
27 Ti m' bag'ããs do warahén n'aa ramahũũm Jesus sa wahë n'aa tób wahoo hẽnh. Tii bä m' ranaëëj nä sahõnh hẽ sa hataa, séd hã rakata padëëk hyb n'aa Jesus w'oo hã. 28 Ti m' rakabo nyyh ta saroor, ti m' radasuun jëng ta hã ta hatsë hahiin doo. 29 Ti m' hetëk do moo m' ramap'õõd däk, ta nuu gó m' radasooh. Ti m' ranoo ta tatu hub hẽnh tamasoo hyb n'aa. Ta hatsë rawén dadäk, sa wahë n'aa ky n'aa hadoo ramanes'uunh hyb n'aa. Ti hadoo hetëk do kapõõs doo. Tëg gabarëëh do sa wahë n'aa nuu gó radasooh do ky n'aa hadoo ramanes'uunh. Ti hadoo na-ããj hẽ ta tatu. Ta moo gó sa wahë n'aa atón tatu n'aa hedoo do k'ããts tëg hawak do s'ëëb rahyb n'aa jew'yyk do metëë n'aa. Ta tii me ramanes'uunh. Ti m' sa taron nuu me m' ramehyy bëëh ta wë. Raweh'ëëh doo gó m' raky n'aa mes'uunh. Ti m' raky n'aa ej'ees. Hahỹỹ da m' sa kyyh:
—Kaweh'ëëh Judah buuj sa wahë n'aa! —näk mäh.
30 Ti m' rabahetsoos sa matsós me. Hajõõ nuu me m' ranu gewyyh tatu me. 31 Raky n'aa ej'ees jawén paa bä m' rado nyyh mä ta hatsë hahiin doo, radasuun jëng mä ta saroor hẽ. Ti m' ramahũũm rabepëëm däk hyb n'aa.
Jesus rabepëëm däk do panyyg n'aa hahỹỹh
32 Panang bä naa raban'yyh bä m' rakataa aj'yy panang Sirené häd näng doo bä naa, Simaw häd näng do hã. Ti m' warahén ramejũũ mä tabes'ooh hyb n'aa b'aa Jesus rahepëëm däk do b'aa n'aa. 33 Ti m' rakajaa Gogota häd näng doo bä. (Gogota häd näng doo m' ji nu gabóg k'yy rahanäng pé m' tii.) 34 Ti m' ramenoo ta hã joom uwa häd näng do s'ëëb hejoonh doo. Kamekuunh mä ti datsäng doo me.§ Datés do biin tii. Tii d' né hẽ rabahed'oo radej'ëëp do hã. Ti m' tameëëk kanahën d'os hẽ, dooh teëg bä. 35 Ti m' rabepëëm däk do jawén paa bä m', ramoo bong ramas'uunh doo, rabahapäh hyb n'aa ta saroor uuh wë ym doo.** Saaw-Mo 22.18 36 Ti m' rabehyy b'ëëh Jesus rabahag'ããs hyb n'aa.
37 P'op, ta nu gad'oo pong jé m', warahén rabepëëm däk kerih do Jesus moo p'ãã tadajëp do heen n'aa. Hahỹỹ da m' kerih do hã: “Jesus hahỹỹh, Judah buuj sa wahë n'aa”, näng mä kerih do hã. 38 B'aa kajatsëk do wób hã rabepëëm padëëk na-ããj hẽ pawóp hẽ ajyy baretsëk doo. Hub hẽnh ta see hahäng, s'ỹỹ hẽnh ta see hahäng. Hõõ gó Jesus kahepëëm däk do bahäng. 39 Ta tii me teb'ëës do raky n'aa rejãã mä Jesus, sa nuu m' rewõnh Jesus wë. 40 Hahỹỹ d' m' sa kyyh:
—Magawats'iik mäh, a nooh, P'op Hagä Do tób n'aa. Tamawoob mä ta ǟh mamoo wäd sooh p'aa hẽnh, a nooh. A daaj kedëëb! Ahyy b'aa hã hadäk do õm, P'op Hagä Do T'aah mado bä! —näk mä sa kyyh.
41 P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do sa wahë n'aa, Mosees ky n'aa jaw'yyk do ma mehetëk doo, Judah buuj sa wahë n'aa na-ããj hẽ raky n'aa ej'ees mäh:
42 —Ta wób ted'ëëp —näk mäh. —Dooh tahaja bä ta daaj hẽ takedëëb bä! Isaraéw buuj sa wahë n'aa m', tanooh. Taw'ããts hẽ tabahyng b'aa kajatsëk do hã tahadäk do hã naa, tii bä ãã ky daheeh da! 43 P'op Hagä Do hã m' tah'yy kasadä, tanooh. Na P'op Hagä Do edëëb hãã, P'op Hagä Do genaag bä ta hã. P'op Hagä Do T'aa m', tanooh —näk mä sa wahë n'aa sa kyyh.
44 Baretsëk do ta pa pad'ëëk do ti na-ããj raky n'aa rejãã mäh.
Jesus dajëp do panyyg n'aa hahỹỹh
45 Wasyk mä ta bag badoo wät, badagyb däk mä badäk hahỹỹ hã. Jããm hẽ tug bä tabawag däk p'aa hẽnh. 46 Tug bä m', tak'ëp mä Jesus geëëj wät:
—Eroj, Eroj, rama sabakatani? —näng mäh.
“P'op Hagä Doo, ỹ h'yy kasahadä doo, hëd n'aa ỹ mamakyys?”,†† Saaw-Mo 22.1 hã takerii däk doo hã tabeh'ũũm. tahanäng pé m' tii.
47 Ta tii bä p'eets hẽ hab'ëëh do wób ramaa napäh bä m' ta kyyh, raky hadoo:
—Eriij‡‡ P'op Hagä Do ky n'aa rod p'ooj ub hawät do paa ti Eriij. ti tanaëënh —näk mäh.
48 Ti m' nayyw hẽ sa see waj'aa däk, sapum do tehoots däk uwa s'ëëb oow me, b'aa hã m' tagadahäng, tamenoo mä Jesus hã tabeëëk hyb n'aa. 49 Ti m' ta wób raky hadoo:
—Na madëëg! —näk mäh. —Ti b' ër heg'ããs Eriij ana bä tabed'ëëp hyb n'aa —näk mäh.
50 Ti m' tak'ëp mä Jesus geëëj wät, ti m' h'yy keréd hõm mäh.
51 Tii bä m', P'op Hagä Do tób n'aa t'õp ta gó noo gatsë hebaan do kas'ẽẽd hyng mäh. Hëëj katajus wät mäh, pä ganebäh bong P'op Hagä Do an'oo bä. 52 Noo kesëëts hõm mä kamag hood. Hajõk mä baad habok do paa genä bok mäh. Edëb bë kän mäh. 53 Genä bok do raban'yyh sa kamag hood paa bä naa. Ti m' Jesus ganä wät do jawén paa bä, rabajëë p'ëë panang Jerusarẽnh hẽnh. Kas'ee bok mä hajõk do hã.
54 Ti m' hëëj katajuus doo, sahõnh hẽ hawäd wät do warahén sa wahë n'aa, ta warahén n'aa Jesus hag'ããs do rabahapäh bä m', raky hadoo:
—P'op Hagä Do T'aah né paa ti hỹỹh! —näk mä sa kyy kä.
55 Hajõk ỹỹj tii b' hab'ëëh. Dawëë naa m' rabaheg'ããs. Garirej häj n'aa bä naa rahada mä Jesus. Jesus karẽn do hã, ta waa hedoo do hã m' ramasa. 56 Sa mahang mä rabab'ëëh Marija Madarẽn häd näng doo, Marija see Tsijaag Joséh sa ỹỹn, Sebedew taah sa ỹỹn. Tamawoob hẽ ỹỹj.
Jesus radakä jëng do pä gó panyyg n'aa hahỹỹh
57-58 Tũũh däg bä m' papỹỹj, aj'yy tak'ëp ma näng do bahõm Pirato wë. Joséh mä ta häd. Arimatsija hẽnh naa m' tii. Jesus ma matëg see hado däk mäh. Ti m' tabahõm Pirato wë. Tetsẽẽ mä Jesus kamag n'aa tabado hyng hyb n'aa. Ti m' Pirato mejũũ rahaëëj däk ta hã tadakä jëng hyb n'aa. 59 Ti m' Joséh bado hyy kän Jesus kamag n'aa, ti m' tahabën däk mä pããn hanäm doo me, rino häd näng do s'ëëb. 60 Ti m' tadasuun jëng pä gabaho doo gó. Papuuj mä ta ti kamag hood pan'aa. Joséh kamag hood paawä ti ragagots däk doo. Ti m' pä gatsabak do tepëëd nä, taty gatsëë däk mä ta me. Ti m' tabahõm kän. 61 Marija Madarẽn, Marija see Jesus kamag hood pa m' rabat'oonh.
62 Ti m' jati péh, Saab hã, P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do sa wahë n'aa, Pariséw sa daheeh rabahõm Pirato wë.
63 —Hyb n'aa jawyk doo —näk mä Pirato hã. —Ãã hyb n'aa es'ee däk ta ti aj'yy noo kanesa do ky hadoo do paah. Hahỹỹ d' paa ta kyyh: “Tamawoob hẽ tabahado däk bä kä ǟh ỹỹ, ỹ d' ganä wät p'aa hẽnh”, näng paa ta kyyh. 64 Ti hyb n'aa ãã karẽn paawä mamejũũ warahén rabahag'ããs hyb n'aa ta kamag hood tamawoob hẽ ta ǟh. Ta kamag hood ranahagãã bä, ta ma matëg an'aa da ta kamag rabado nyyh hyb n'aa. Jesus ganä wät, näk da tii bä. Hajõk paa tawedii. Jesus makũ ganä wät ranoo bä, ti bahǟnh kawad'ii padëëk hajõk do tii bä —näk mä sa kyyh Pirato hã.
65 Ti m' Pirato ky hadoo:
—Taw'ããts hẽ bë mahũũm warahén kamag hood rabahag'ããs hyb n'aa. Baad bë enyyw. Bë hapäh né hẽ nyy d' bë bad'oo —näng mäh.
66 Ti m' ta kamag hood noo bä rabats'aa däk ky n'aa jaw'yyk do heen n'aa, ta ma matëg ranoo gasëëts hõm mahǟnh. Ti m' ramejũũ warahén rabahag'ããs hyb n'aa.

*27:10 Jeremiij 19.1‑13, 32.6-9. Taw'ããts hẽ ji ner'oot na-ããj hẽ Sakarija 11.12‑13.

27:24 Tii d' tawén d'oo, ta ky gabuuj gó nadoo do radaj'ëëp doo, tametëëh hyb n'aa sa hã.

27:29 Ta hatsë rawén dadäk, sa wahë n'aa ky n'aa hadoo ramanes'uunh hyb n'aa. Ti hadoo hetëk do kapõõs doo. Tëg gabarëëh do sa wahë n'aa nuu gó radasooh do ky n'aa hadoo ramanes'uunh. Ti hadoo na-ããj hẽ ta tatu. Ta moo gó sa wahë n'aa atón tatu n'aa hedoo do k'ããts tëg hawak do s'ëëb rahyb n'aa jew'yyk do metëë n'aa. Ta tii me ramanes'uunh.

§27:34 Datés do biin tii. Tii d' né hẽ rabahed'oo radej'ëëp do hã.

**27:35 Saaw-Mo 22.18

††27:46 Saaw-Mo 22.1 hã takerii däk doo hã tabeh'ũũm.

‡‡27:47 P'op Hagä Do ky n'aa rod p'ooj ub hawät do paa ti Eriij.