28
Jesus ganä wät do panyyg n'aa hahỹỹh
Ti m', Saab bahëëj jëng bä m', bäp paah, met'uuh hã, papỹỹj ty ganä këë bä, Marija Madarẽn, Marija see daheeh rabahõm Jesus kamag hood rabaheg'ããs hyb n'aa.
Ti m' nayyw hẽ, tak'ëp k'ããts katajus këë. Tak'ëp tawén katajus wät P'op Hagä Do ããs bahyng do hyb n'aa, ti m' pä kepëëd hõm ta noo gatsë paah, ti m' ta jó tabaso däk. Tak'ëp mä ããs gabarëëh, hawyp do gabarëëh doo da. Tak'ëp mä ta saroor bahawak. Tak'ëp mä warahén, Jesus kamag hood hag'ããs do paah, rajeỹỹm bong mä ããs. Kajajãn b'ëëh mä ỹỹm haj'aa, dejëp do hedo padëëk mäh.
Ti m' ããs ky hadoo ỹỹj sa hã:
—Bë eỹỹm manäh! —näng mäh. —Ỹ hapäh, Jesus repëëm däk do paa bë esoos. Dooh wäd bä. Ganä wät, bë tamaher'ood wät doo da né paah! B'ëëp, bë hegãã nyy bä takadasuun jëng do paa bä —näng mäh. —Nayyw hẽ bë ahõm, ta ma matëg bë maher'oot hyb n'aa. Hahỹỹ da d' bë kyyh: “Ganä wät dejëp do sa mahang. Ahõm da bë pooj jé Garirej hẽnh. Bë hapäh da t'ĩĩ hẽnh”, näk da bë kyyh. Tii d' këh ỹ bë hã —näng mä ããs kyyh ỹỹj sa hã.
Ti m' rawaj'aa jëk ta ma matëg ramaher'oot hyb n'aa. Rajeỹỹm né paawä m' tseb'ee mä ti hyb n'aa. Ti m' rabajëk bä m', nayyw hẽ m' Jesus kas'ee wät sa hã, ti m' takedëng sa hã. Ti m' ta wë rabana, ti m' rabehyy b'ëëh tũũ, ta tsyym hã ramoo kajäk ta hã raweh'ëëh hyb n'aa. 10 Ti m' Jesus ky hadoo sa hã:
—Bë eỹỹm manäh. Bë ahõm, bë maher'ood hǟj haa sa hã Garirej hẽnh rabahõm hyb n'aa. Tii bä da ỹ rabahapäh —näng mä Jesus.
Warahén ramaher'oot do rahapäh do panyyg n'aa hahỹỹh
11 Ti m' Jesus ma matëg wë ỹỹj rahõm nuuj jé m', warahén wób rabajëk mä panang hẽnh P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do sa wahë n'aa wë. Ti m' ramaher'oot mä sa hã sahõnh hẽ rahapëë wät doo. 12 Ti m' P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do sa wahë n'aa rakataa Judah buuj sa wahë n'aa hedoo do sa sii, rahyb n'aa newëë nyy d' rabad'oo hyb n'aa. Ti m' hajõng dajẽẽr rabanoo warahén sa hã, 13 ti m' raky hadoo sa hã:
—Taw'ããts hẽ hahỹỹ da bë maher'ood ta wób sa hã: “Atsëm, ãã aǟ nuuj jé ta ma matëg rabana, tii b' retsëëg hõm ta kamag”, näk da bë kyyh —näk mä sa wahë n'aa hedoo do sa kyyh.
14 Ti m' raky hadoo ẽnh:
—Pirato, babä bagã n'aa ky n'aa napäh bä panyyg bë her'ood hõm doo, ãã h'yyb en'yym da, dajëb hã bë taky n'aa ety mahǟnh* Roma buuj sa warahén n'aa raǟ bä rabahag'ããs bä, radej'ëëp ta säm. Ti hyb n'aa “ãã h'yyb en'yym da bë wahë n'aa” rawén näng. —näk mä sa kyyh.
15 Ti m' warahén ragado däk dajẽẽr, ti m' sa hã ramejũũ doo da né hẽ m' ramaher'ood hõm daap men'yyh do panyyg. Ti m' jé pad'yyt hẽ m' Judah buuj mahang kaher'ood däk ta ti panyyg. Da hẽ na-ããj nä kaher'oot.
Jé pad'yyt hẽ ta ky n'aa ji maher'ood hõm Jesus mejũũ do ky n'aa hahỹỹh
16 Ti m' 11 hedoo do rabahõm kän Garirej hẽnh, waëë hẽnh, Jesus mejũũ do paa hẽnh. 17 Ti m' Jesus rabahapäh bä, raj'aa etsëë kän mä ta hã. Ti hadoo né hẽ dooh baad tagah'ood nä bä ta wób sa hã. 18 Ti m' Jesus bana kän p'eets hẽ sa wë. Hahỹỹ d' mä ta kyyh sa hã:
—Sahõnh hã, hỹ pong jé hawät do hã, badäk hahỹỹ bä hawät do hã na-ããj hẽ P'op Hagä Do an'oo däk ỹ mejũũ hyb n'aa. Sahõnh hẽ sa bahǟnh ỹ hyb n'aa jawyg däk tan'oo bä. 19 Ti hyb n'aa, bë ahõm. Ma matëk ỹỹ rabahado padëëk bë an'oo bä sahõnh hẽ häj n'aa babuuj. Bë nu gemuun hõm da ta ti Ee häd gó, ta T'aah häd gó, P'op Hagä Do Sahee häd gó. 20 Bë ma met'ëëg sa hã sahõnh hẽ bë ỹ mejũũ do paa raky daheeh hyb n'aa. Hahỹ ỹ ky däng bë hã: Ỹ awäd had'yyt hẽ da bë sii badäk hahỹ gawatsik bä kä. Sahõnh hẽ badäk hahỹ bahëëj jëng do jawén paa bä, hỹ pong jé Jesus pa ër aboo had'yyt hẽ. Jããm hẽ kä.

*28:14 Roma buuj sa warahén n'aa raǟ bä rabahag'ããs bä, radej'ëëp ta säm. Ti hyb n'aa “ãã h'yyb en'yym da bë wahë n'aa” rawén näng.

28:20 Sahõnh hẽ badäk hahỹ bahëëj jëng do jawén paa bä, hỹ pong jé Jesus pa ër aboo had'yyt hẽ.