Maah-Ko
Jesus ky n'aa hanäm do Maah-Ko erii wät do hahỹỹh
1
Jowãw nu gahem'uun do panyyg n'aa hahỹỹh
Hahỹ tadu doo Jesus Kristo, P'op Hagä Do T'aah panyyg hanäm doo.
Hahỹỹ da takerii däk P'op Hagä Do ky n'aa rod Isajas häd näng do mo haj'aa hã:
 
“Ỹ mejũũ da panäk ỹ n'aa a pooj jé, a tyw n'aa tabenyyw däk hyb n'aa a pooj jé.”* Marakijas 3.1 hã takerii däk hahỹ bód t'aats. P'op Hagä Do kyyh ta T'aah hã tabedoo do tii. Ta bód see ti Isajas erii wät do paah.
 
“Hahỹỹ da tabanawäng bä her'oot do kyyh:
Bë tyw n'aa bak'ood däg da Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Doo.
Baad ub da bë tyw n'aa daj'aah”, Ji h'yyb tym ji enäm, baad P'op Hagä Do T'aah ji gadoo ji h'yyb gó, tahanäng pé m' ti ji tyw n'aa ji bak'ood däk, ji tyw n'aa ji daj'aah. näng mä takerii däk do hã. Isajas 40.3
 
Nanäng panäk doo, Jowãw nu gahem'uun do paa m' tii. Tabanawäng bä paa m' tabawät. Tanu gemuun hõm paa m' hajõk. Taher'oot sa hã raberéd hõm hyb n'aa nesaa doo, ranu kemuun hõm hyb n'aa nesaa do raberéd hõm do heen n'aa, P'op Hagä Do awug hõm hyb n'aa nesaa do sa h'yyb tym gó hanäng doo.
Ti m' hajõk Judah häj n'aa buuj, panang Jerusarẽnh häd näng do babuj n'aa na-ããj né hẽ m' rabahõm Jowãw wë. Nesaa do rakawoom bä, Jowãw nu gemuun hõm tamii Joradãn häd näng doo me. Jowãw saroor mä kameer wii s'ëëb ta pan'aa. Ta baa wyd paa m' ta byyh. Sabakar paa m' tawëh ta tä, mabaa bëëh paa m' ta waa. Hahỹ d' paa ta kyy sa hã:
—Ti awät da jawén ỹỹ tak'ëp hyb n'aa jawyk do bahǟnh ỹỹ. Hã ỹỹ, ỹ hyb n'aa sakog its ta hã. Ti hyb n'aa dooh ỹ haja bä ta tsyym suun kabo n'aa ỹ do bä§ P'ooj ub sa karom rakeboo paa m' sa kariw n'aa tsyym suun. Tii bä sa kariw n'aa tsyym rahets'yyt. Tak'ëp hyb n'aa sakog its Jowãw Jesus matym gó, ta hã hẽ Jowãw hegãã bä. Ti hyb n'aa, dooh tahaj'as pé Jesus wë tamoo wäd bä, ta hã hẽ tahegãã bä, tahanäng pé tii. —näng mäh. —Ỹ ti hỹỹh, bë ỹ nu gemuun naëng me. Tii kä P'op Hagä Do Sahee tabajëë suun bë h'yyb tym gó, bë tah'yyb mahũũm hyb n'aa —näng mä Jowãw nu gahem'uun do kyyh sa hã.
Jesus Jowãw nu gemuun wät do panyyg n'aa hahỹỹh
Ti noo gó kä m' Jesus bana panang Nasaréh häd näng doo bä naa. Garirej häj n'aa bä ta ti Nasaréh panang. Jesus Jowãw nu gemuun wät doo kä tamii Joradãn häd näng doo me. 10 Ti m' Jesus nu ganä däk bä m' tabaheg'ããs wë hã, wë kabasëëts däk. Ti m' P'op Hagä Do Sahee tabahapäh, ahyng mä ta wë gurii-i hadoo mäh. 11 Ti m' hỹ pong jé naa tamaa ena kän P'op Hagä Do kyyh. Hahỹỹ d' mä ta kyyh:
—Õm tah ỹỹ, tak'ëp ỹ kamahǟn up doo. Baad ỹ mah'yyb n'yym —näng mäh.
12 Ti m' nayyw hẽ tabanawäng hẽnh, rabanabok hẽnh, Jesus P'op Hagä Do Sahee mahũũm kän. 13 T'ĩĩ hẽnh mä Jesus baym 40 m' ta ǟh. Tii bä m' Nesaa Do Yb, Satanas häd näng doo, mety paawä m'. Ta tii bä m', Jesus baym bä, ti abong mä tababo n'aa. Ããs rahag'ããs mä Jesus.
Jesus ats'yyt do ta sii habong do pan'aa panyyg n'aa hahỹỹh
14 Ti m', Jowãw nu gahem'uun do radawäts gëët do jawén paa bä kä m', Jesus bahõm kän Garirej häj n'aa hẽnh kä. T'ĩĩ hẽnh kä P'op Hagä Do panyyg hanäm do tamet'ëëg kän. 15 Hahỹỹ da m' ta kyyh:
—Kaja däg kän ji P'op Hagä Do bag'ããs doo. Ti hyb n'aa taw'ããts hẽ bë eréd hõm nesaa doo. P'op Hagä Do hã bë h'yy kawareem. Bë ky dahé ti panyyg hanäm doo —näng mä Jesus.
16 Ti noo gó m', tabawät bä m' karaj'aa Garirej häd näng do nabyy me, tabahapäh mä pawóp hẽ ta hỹỹj daheeh habok doo. Simaw, Ãn-Deréh mä sa häd. Tah'ỹỹb mä res'aak karahi me. Tah'ỹỹb sag né hẽ m' tii. 17 Ti m' Jesus ky hadoo sa hã:
—B'ëëp bë ana, si ỹ bë abooh. Tah'ỹỹb sag nado boo da bë hỹỹ kä. Ajyy, ỹỹj sag hadoo da bë hỹỹ kä P'op Hagä Do hã rah'yy ka'eeh hyb n'aa —näng mä ta kyyh.
18 Ti m' nayyw hẽ m' raberéd hõm karahi. Ah'ũũm kän mä ta sii.
19 Ti bahǟnh mä tabahapäh Sebedew häd näng do taah, Tsijaag, Jowãw daheeh. Marakate gó m' rabat'oonh. Karahi m' renäm. 20 Jesus ats'yyt né m' tii d' ẽnh. Ti m' nayyw hẽ m' raberéd sooh sa yb sa hataa sii hẽ m'. Ti m' Jesus sii rabahõm kän mäh.
Jesus habëë hõm do mera do hadäk do panyyg n'aa hahỹỹh
21 Ti m' Jesus bahõm panang Kapar-Naũm häd näng doo hẽnh. Ti m' Saab, Judah buuj rakamehehãk do hã, tób P'op Hagä Do panyyg rayd naherot doo hẽnh tabahõm. Tii bä m' tama metëëk P'op Hagä Do panyyg. 22 Ti m' maa new'ëë do rahyb n'aa meuunh mäh. Rawén meuuj bong mäh, hyb n'aa jawyk do ky n'aa me tama metëëk do hyb n'aa m'. Mosees ky n'aa jaw'yyk do ma mehetëk do ky n'aa nahado m' tii. 23 Tii bä m' tabasooh sa mahang aj'yy karap'aar h'yyb nesaa do hadäk doo, mera doo. Ti m' tak'ëp mä ta kyyh:
24 —H'ëëd makarẽn ãã wë Jesus, Nasaréh buuj? Ãã marejãã mawén na! —näng mäh. —Ỹ hapäh õm baad ub. Õm P'op Hagä Do hanaa, tak'ëp hanäm doo, baad hadoo do moo wëëd õm —näng mä ta kyyh.
25 Ti m' Jesus ky geǟm wät mä karap'aar h'yyb nesaa doo. Ti m' taky hadoo:
—Er'ood manäh! Bag hẽnh! Ahõm aj'yy mahǟnh! —tah'eed hõm mäh.
26 Tii bä m' aj'yy tak'ëp karap'aar h'yyb nesaa do behats wät. Tii bä m' awaaw wät mäh, ti m' tabahõm kän ta mahǟnh. 27 Ti m' ta wób rameuuj bong mäh, raky n'aa jõg bong mäh. Ti m' raky hadoo:
—H'ëëd hỹỹ éh? Ta see ky n'aa hadoo hỹỹh. Tametëëk mä hyb n'aa jawyk do ky n'aa me. Karap'aar h'yyb nesaa do sii hẽ tamejũũ. Raky daheeh né hẽ —näk mä sa kyyh.
28 Ti hyb n'aa m' dawëë Jesus ky n'aa däg däk Garirej häj n'aa bä.
Jesus nahëë sog hõm do panyyg n'aa hahỹỹh
29 Tii kä m' Jesus raban'yyh tób P'op Hagä Do panyyg rayd naherot doo bä naa. Ti m' Tsijaag, Jowãw daheeh Jesus bahõm kän Simaw, Ãn-Deréh sa tób hẽnh. 30 Asooh mä Simaw mayyn. Oom ta hã. Ti m' Jesus hã rabaher'oot taoom. 31 Ti m' Jesus bajëë suun tahasooh hẽnh, tamoo ej'ooj sëëk mäh. Ti m' oom keréd hõm. Nayyw hẽ m' Peed mayyn moo wäd däk sa waa.
32 Tug bä kä, papỹỹj badëë hyng jawén paa bä, Kapar-Naũm buuj ramenaa sahõnh hẽ nahëë enäh doo, karap'aar h'yyb nesaa do pahadëëk do sii hẽ. 33 Hajõk Kapar-Naũm buuj kata padëëk Simaw tób w'oo hã, Jesus yt gä do w'oo hã. 34 Hajõk mä sa nahëë Jesus hahëën hõm. Hajõõ m' nahëëh. Hajõng mä karap'aar h'yyb nesaa do tahebëë bong mera do sa hã hanäng doo. Dooh m' Jesus an'oo bä karap'aar h'yyb nesaa do rer'ood bä, rahapäh do hyb n'aa, Jesus P'op Hagä Do T'aah né hẽ.
P'op Hagä Do hã Jesus ky n'aa etsẽẽ do panyyg n'aa hahỹỹh
35 Ti m' jati péh, bäp paah, badajung nä, tabas'ëëg gëët, ti m' tabahõm dawë hã, ranabok hẽnh, P'op Hagä Do sii taber'oot hyb n'aa. 36 Ti m' Simaw ta hataa daheeh raty gawëëj padëëk bä m' rabahõm Jesus rabesoos hyb n'aa. 37 Ramamuun bä m' raky hadoo ta hã:
—Hajõk õm hes'oos! —näk mä ta hã.
38 Ti m' Jesus ky hadoo sa hã:
—Hamäh! Ta s'ee hẽnh ër bahõm, ta wób panang hẽnh ỹ baher'oot hyb n'aa P'op Hagä Do panyyg hanäm do sa hã na-ããj né hẽ. Ti hyb n'aa né hẽ ỹ wén na —näng mä Jesus kyyh.
39 Tii d' paa tabawät jé pad'yyt hẽ Garirej häj n'aa bä. Sahõnh hẽ m' tób P'op Hagä Do panyyg rayd naherot do hã tabaher'oot, tametëëk P'op Hagä Do ky n'aa. Tahebë mä karap'aar h'yyb nesaa doo.
Rog manahuuh do Jesus haso däk do panyyg n'aa hahỹỹh
40 Ti m' aj'yy rog manahuuh do hanäng do ana mä Jesus wë. Ti m' tabahyy häng mä ta taron nu paa me, tetsẽẽ mä Jesus bado hõm hyb n'aa ta nahëëh. Hahỹỹ d' mä ta kyyh:
—Makarẽn bä mahajaa né hẽ nahäh ỹ mado hõm —näng mä ta kyyh.
41 Ti m' Jesus t'yyd mehĩĩn mäh. Ti m' tamoo däng ta hã, ti m' taky hadoo:
—Ej. Ỹ karẽn —näng mäh. —Has'oo däg! —näng mä ta kyyh.
42 Ti m' nayyw hẽ kä m' ta nahëë badoo wät. Has'oo däg kän mäh.
43 Ti m' baad tabaher'oot ta hã:
44 —Maher'ood manä ta wób sa hã —näng mäh. —Ahõm jajé naga hẽ P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo wät do wë. Mametä ta hã õm has'oo däk doo. Mamoo wäd Mosees mejũũ do paah, ta ti hedoo pé ji nahëë badoo wät do heen n'aa, p'aa hẽnh baad mabahadoo hyb n'aa P'op Hagä Do matym gó, baad sahõnh hẽ rabahapäh hyb n'aa õm has'oo däk doo —näng mä Jesus ta hã.
Ti m' tamejõ hõm.
45 Tii d' né paawä Jesus maher'oot, dooh m' taky dahé bä. Taher'oot mä tamahõm me. Jé pad'yyt hẽ rapanyyg enä hõm mäh. Ti hyb n'aa kä m' dooh Jesus haja wäd bä sa panang hẽnh tahõm bä rabahapäh bä kä. Dawë hã kä m' takan'oo kän. Ti hadoo né hẽ m' jé pad'yyt hẽ naa rabena ta wë.

*1:2 Marakijas 3.1 hã takerii däk hahỹ bód t'aats. P'op Hagä Do kyyh ta T'aah hã tabedoo do tii. Ta bód see ti Isajas erii wät do paah.

1:3 Ji h'yyb tym ji enäm, baad P'op Hagä Do T'aah ji gadoo ji h'yyb gó, tahanäng pé m' ti ji tyw n'aa ji bak'ood däk, ji tyw n'aa ji daj'aah.

1:3 Isajas 40.3

§1:7 P'ooj ub sa karom rakeboo paa m' sa kariw n'aa tsyym suun. Tii bä sa kariw n'aa tsyym rahets'yyt. Tak'ëp hyb n'aa sakog its Jowãw Jesus matym gó, ta hã hẽ Jowãw hegãã bä. Ti hyb n'aa, dooh tahaj'as pé Jesus wë tamoo wäd bä, ta hã hẽ tahegãã bä, tahanäng pé tii.