16
Jesus ganä wät do panyyg n'aa hahỹỹh
Ti m' papỹỹj badëë hyng jawén paa bä, Saab bahëëj jëng bä, Marija Madarẽn, Sarome, Marija Tsijaag ỹỹn ah'ũũm mä buu benyym doo m' retsẽẽ. Jesus kamag n'aa hahog pan'aa m' tii. Ti m' bäp paah, met'uuh hã, papỹỹj ty ganä këë bä, rabahõm kän pä gabaho doo hẽnh, Jesus kamag n'aa radasuun jëng hẽnh. Ramahõm me, tyyw me, rakaner'oot:
—Jaa da pä jawyk do ty gas'ëës? —näk mäh.
Ti m' raty kajäk, pä kepëëd hõm taty gatsë. Aeh mä ti pä. Ti m' rabajëë p'ëë gabaho doo gó. Ti m' rabahapäh, asooh mä pahëëw hadoo. Hawak mä ta saroor tagasooh. Hub tabanäng hẽnh mä tabasooh. Ti m' rah'yyb e'ỹỹm bong.
Ti m' taky hadoo sa hã:
—Bë eỹỹm manäh! —näng mäh. —Bë esoos Jesus Nasaréh buuj, repëëm däk do paah. Dooh wäd bä. Ganä wät! B'ëëp, bë hegãã radasuun jëng do paa bä —näng mäh. —Bë ahõm nä, bë maher'ood ta ma matëg sa hã, Peed hã sii hẽ. Hahỹỹ da da bë kyyh: “Ahõm da bë pooj jé Garirej hẽnh. Bë hapäh da t'ĩĩ hẽnh, bë tamaher'oot do paa da” —näng mäh.
Ti m' rawaj'aa hõm, kaj'uun mäh, h'yyb manepëë boo m'. Dooh m' raher'ood bä sa hã rabeỹỹm bong do hyb n'aa.
[ Ti m' met'uuh hã bäp paah, Jesus ganä wät. Pooj jé Marija Madarẽn hã m' takas'ee wät. Ta ti m' Marija setsi karap'aar h'yyb nesaa do hanäng do tahebëë bong do paa m'. 10 Ti m' tabahõm Jesus sii habok do paa wë. A'oot mä tii. H'yy ketón bong mä Jesus hyb n'aa. 11 Ti m' Marija Madarẽn baher'oot bä m' sa hã Jesus ganä wät doo, Jesus tahapäh doo, dooh m' raky dahé bä.
12 Ta jawén kä Jesus kas'ee wäd kän ta see hado däk mä pawóp hẽ ajyy panang s'ee hẽnh hah'ũũm do sa hã, ta tyw n'aa me rababok bä. 13 Ti m' ajyy mat'ëëh p'aa hẽnh, raher'oot mä ta wób sa hã. Ti sa hã na-ããj mä dooh raky dahé bä.
14 Tii bä kä m', Jesus kas'ee wäd kän 11 hedoo do ta ma matëg sa hã kä sa tä rabawëh bä m'. Ti m' taky hadoo sa hã:
—Hëd n'aa ti bë nabuj keh'ũũm bë ky nadaheeh ỹ hap'ëëh do ỹ ganä wät jawén paa bä? —näng mä Jesus kyyh sa hã.
15 Ti m' taky hadoo ẽnh:
—Bë ahõm jé pad'yyt hẽ badäk hahỹỹ hã. Bë maher'ood hõm sahõnh sa hã hanäm do panyyg këh ỹ n'aa —näng mäh. 16 —Panyyg ky dah'eeh doo, nu kemuun bong doo, P'op Hagä Do ed'ëëp da ta wë. Panyyg ky nadah'eeh doo, P'op Hagä Do ky n'aa etyy da banesaa hẽnh —näng mäh.
17-18 Ti m' taky hadoo ẽnh:
—Panyyg këh ỹ n'aa ky dah'eeh do hã P'op Hagä Do anoo da hahỹ tak'ëp rahajaa doo: Karap'aar h'yyb nesaa do rahebë da hät ỹỹ gó. Ta wób kyyh rer'oot da. Aw'yy rameso bä da, p'yym reëg bä da, dooh da ramahỹỹj hob bä. Sa moo radatoonh da nahëë enäh do nu gad'oo bä, heso padëëk da nahëë enäh doo. Ta heen n'aa ti ta tii, te hub né hẽ këh ỹ n'aa ta wób rabahapäh hyb n'aa —näng mä Jesus kyyh sa hã.
19 Jesus, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Doo, ber'oot jawén paa bä sa sii, P'op Hagä Do masäg kän hỹ pong jé. P'op Hagä Do hub hẽnh, takaweh'ëëh doo bä tabaso däg kän. 20 Ti m' ta ma matëg rabahõm kän, ti m' jé pad'yyt hẽ rabaher'ood hõm kän mä Jesus ky n'aa kä. Jesus, p'op naa né hẽ tamasa sa hã tapehuunh doo me, sahõnh hẽ rabahapäh hyb n'aa te hub né hẽ ta ti ta ky n'aa.]
Jããm né hẽ hahỹ Jesus P'op Hagä Do T'aah panyyg kä.