Rukas
Jesus ky n'aa hanäm do Rukas erii wät do hahỹỹh
1
Rukas Teopiro tamaher'oot do panyyg n'aa hahỹỹh
Õm ỹ ma erih hahỹỹh, Teopiro.
Hajõk herii bong ãã häj n'aa bä hawäd wät do ky n'aa, Jesus ky n'aa. Sahõnh hẽ tadu däk bä hap'ëëh doo, P'op Hagä Do panyyg hanäm do her'ood hõm do raher'oot sa hã raberih hyb n'aa. Tii d' né paa raberih. Hỹỹ kä, Teopiro, hyb n'aa jawyk doo, sahõnh hẽ baad ỹ ma kamet'ëëg wät jawén paa bä ta ti ky n'aa, ỹ na-ããj hẽ hỹỹ kä ỹ erih ta ky n'aa. Sét ken'yyh ỹ ma erih doo. Ta tii da ỹ wén erih, õm rama met'ëëg wät do Jesus ky n'aa hã, se hub né hẽ baad mabahapäh hyb n'aa ỹ erii wät do hã maner'ood bä.
Ããs ky n'aa her'oot Jowãw nu gahem'uun do benäng do ky n'aa hahỹỹh
Ti m' sa wahë n'aa Eróts häd näng do Judah häj n'aa bä tabag'ããs noo gó, ti awät mä P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do seeh. Sakarija m' ta häd. P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do wahë n'aa see Abijah makũ panaa né m' tii. Ta ỹỹm häd mä Isabew. Sa ky n'aa rod P'op Hagä Do wë wahë n'aa makũ Arãw häd näng do panaa né m' tii ẽnh. Baad ub mäh, P'op Hagä Do karẽn doo da rababok. Baad ub né hẽ raky daheeh sahõnh hẽ P'op Hagä Do mejũũ doo, ta ky n'aa jaw'yyk do kerih doo. Dooh m' rataah nyy bä. Dooh m' Isabew eta bä. Wehëh padäg mä ta patug daheeh.
Ti m' ta see pé noo gó, P'op Hagä Do tób n'aa yt hã moo heb'ooh do wób, Abijah makũ karapee, P'op Hagä Do tób n'aa yt hã ramoo bok noo gó, Sakarija moo wät mä tii bä. Sakarija hã m' rah'yy kajäk t'õp gadäk doo gó tabajëë suun hyb n'aa, buu benyym do in-sijẽẽn häd näng do tabajuu hyb n'aa.* Jããm né sét né hẽ sa ky n'aa rod hajëë suun t'õp gadäk doo gó, taber'oot hyb n'aa P'op Hagä Do wë, P'op Hagä Do tah'yyb en'yym hyb n'aa. 10 Ti m' buu benyym do tabajuu bä m', hajõk mä ta noo bä hab'ëëh. P'op Hagä Do hã m' raky n'aa etsẽẽ. 11 Ti m' P'op Hagä Do ããs kasee Sakarija hã m'. Buu benyym do rabahej'uu do tyng hẽnh, hub hẽnh mäh, ããs bag'ëëd däk. 12 Tak'ëp mä Sakarija beỹỹm wät. H'yy gabadoo wät mäh. 13 Ti m' ããs ky hadoo ta hã:
—Eỹỹm manäh, Sakarija —näng mäh. —P'op Hagä Do maa napäh metsẽẽ do ta hã —näng mäh. —Etaah da a ỹỹm. Aj'yy da bë t'aah. Man'oo da ta häd Jowãw —näng mäh. 14 —Tak'ëp da bë h'yyb tsebé ta hyb n'aa. Hajõk ratsebé tabenäng bä, 15 hyb n'aa jawyk P'op Hagä Do matym gó tabahadoo do hyb n'aa da —näng mäh. —Taw'ããts hẽ dooh d' teëg da uwa bëëh hejoonh doo, ta wób na-ããj hẽ mahỹỹnh doo. P'op Hagä Do Sahee h'yyb mahũũm da a t'aah ta ỹỹn wog gó tabasuun nä bä na-ããj hẽ —näng mäh. 16 —Hajõk da Isaraéw buuj tah'yyb wapëën hõm p'aa hẽnh P'op Hagä Do wë, sa hagã n'aa wë, ta hã rah'yy ka'eeh hyb n'aa —näng mäh. 17 —Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk do pooj jé da Jowãw bawäd däk da, Isaraéw buuj sa h'yyb tym tabenäm hyb n'aa Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do wë. P'op Hagä Do Sahee hejój gó tabawät da, P'op Hagä Do ky n'aa rod Eriij makũ hawäd wät do paa hadoo da, sa yb sa taah rah'yyb en'yym hyb n'aa sa wë, nabuj keh'ũũm do rah'yy kawapëën hyb n'aa, rah'yy genäh hyb n'aa kä baad P'op Hagä Do karẽn doo da habok do rah'yy genäh doo da —näng mä ããs kyyh Sakarija hã.
18 Ti m' Sakarija ky hadoo:
—Nyy d' ỹ bahapäh ta ti te hub tado bä? —näng mäh. —Wah'ëë däg ỹ ti hỹỹh. Wah'ëë däg ǟm ỹ né tii ẽnh —näng mäh.
19 Ti m' ããs ky hadoo Sakarija hã:
—Gabirijéw häd näng do ỹ ti hỹỹh —näng mäh. —P'op Hagä Do pa hegët do ỹ hỹỹh. Ta ti né hẽ ti ỹ tamejũũ hahỹ hanäm do ky n'aa õm ỹ maher'oot hyb n'aa —näng mäh. 20 —Hỹỹ kä, —näng mä —dooh d' mer'ood wäd bä a t'aah benäng bä kä, ỹ maky nadaheeh do hyb n'aa. P'op Hagä Do h'yyb däng noo gó da ti awät né da a hã ỹ her'oot do a t'aah ky n'aa —näng mä ããs kyyh Sakarija hã.
21 Ti nuuj jé m' P'op Hagä Do tób n'aa noo bä kata b'ëëh doo, ky n'aa ets'ẽẽ doo, ragada mä Sakarija banyyh. “H'ëëd hyb n'aa ti tabadoh?”, näk mä sa h'yyb gó. 22 Ti m' tabanyyh bä kä m', dooh m' tahaja wäd ter'ood bä. Ta moo me m' tameh'eed däg up. Ti hyb n'aa rah'yy genäh. P'op Hagä Do metëëh do tahapäh sa hã.
23 Ti m' P'op Hagä Do tób n'aa gó tamoo wät do bahänh bä kä, tababaaj hõm kän mä ta tób hẽnh. 24 Ti m' nayyw hẽ denaa hẽ kä m', ta ỹỹm Isabew häd näng do beta däg kän mäh. Ji ma poo oow pé kä m' ta kamarab n'aa ta ỹỹm gada ta tób bä, dooh m' tawäd bä ta s'ee hẽnh. Ti m' Isabew ky hadoo:
25 —Hahỹ P'op Hagä Do anoo hã ỹỹ —näng mäh. —Ỹ tat'yyd mehĩĩn. Tado hõm hã ỹỹ ỹ nu mebyng doo, ỹ netaah doo —näng mä Isabew kyyh.
Ããs ky n'aa her'oot do Jesus benäng do ky n'aa hahỹỹh
26 6 kamarab tabahado däk bä m', P'op Hagä Do mejũũ ããs, Gabirijéw häd näng doo, tabahõm hyb n'aa panang Nasaréh häd näng doo hẽnh, Garirej häj n'aa bä. 27 Tamejũũ mä tabeg'ããs hyb n'aa maruus wë, Joséh häd näng do ỹỹm pan'aa wë. Dawi panaa né m' ti Joséh. Dooh m' aj'yy tamepëë nä bä ti maruus. Ta häd mä Marija. 28 Ti m' ããs bahõm ta wë, ti m' taky hadoo:
—Ỹ ana a wë õm ỹ panäk hyb n'aa. P'op Hagä Do ky enyym a wë. A hã hẽ tabawät —näng mä ããs Gabirijéw häd näng do kyyh.
29 Ti m' Marija hyb n'aa tón gëët mä ããs her'oot do hã. Ti m' tahyb n'aa newëë. Ta h'yyb gó m' tabedoo:
—H'ëëd ky n'aa ti hỹỹ éh? —näng mä Marija ta h'yyb gó.
30 Ti m' ããs ky hadoo ta hã:
—Eỹỹm manä Marija! —näng mäh. —A hã P'op Hagä Do h'yyb däng. 31 Õm da eta däk, enyy däg da a t'aah. Mahäd n'oo däk da Jesus. 32 Ky n'aa etsëëh da. P'op Hagä Doo, Sahõnh Hẽ Sa Bahǟnh Hadoo Do T'aah da ramaneëënh —näng mäh. —P'op Hagä Do anoo da ta wahë makũ Dawi häd näng do jawén buuj tabahadoo hyb n'aa, sa wahë n'aa tabahadoo hyb n'aa. 33 Jakóh panaa sa wahë pan'aa da had'yyt da. Tabagãã had'yyt da —näng mä ããs kyyh.
34 Ti m' Marija ky hadoo ããs hã. Teaanh mäh:
—Nyy d' mä tii? Dooh aj'yy ỹ mepëë bä —näng mäh.
35 Ti m' ããs ky hadoo:
—P'op Hagä Do Sahee da ahyng a wë —näng mäh. —P'op Hagä Doo, Sahõnh Hẽ Sa Bahǟnh Hadoo Do hejój a hã da tabadäng. Ti hyb n'aa da hahỹ karapee hã P'op Hagä Do h'yyb däng. Ramaneëënh da P'op Hagä Do T'aah —näng mä ããs kyyh Marija hã.
36 Ti m' taky hadoo ẽnh:
—A wakããn, Isabew häd näng doo, ti na-ããj hẽ etaah ta wah'ëë gó. Raher'oot né paa ti netah. Hỹỹ kä eta däk —näng mäh. —Ji ma poo oow see pé däg ta kamarab n'aa. 37 Dooh hejoonh pé P'op Hagä Do hã —näng mä ããs kyyh Marija hã.
38 Ti m' Marija ky hadoo:
—P'op Hagä Do karom né ỹỹh. Tamejũũ do ỹ moo wät da —näng mäh. —Taw'ããts hẽ ta ti tahado bä, maher'oot do hã ỹỹ —näng mäh.
Ti m' ããs ahõm kän mä p'aa hẽnh ta mahǟnh.
39-40 Ti m' nayyw hẽ denaa hẽ Marija bahõm kän mä panang hẽnh, Isabew hagä hẽnh, waëë habëë hẽnh, Judah häj n'aa bä. Ta tsym n'aa kaw'aat mä tabahõm. Ti m' tób gó m' tabajëë suun. Isabew mä tedëng. 41 Ti m' takedëë sii hẽ m' ajãn Isabew wog gó hasuun do kahasyyg wät mä ta wog gó. Baad mä P'op Hagä Do Sahee badäg däk Isabew h'yyb gó. 42 Ti m' Isabew ky hadoo Marija hã, tak'ëp mä ta kyyh:
—Baad õm P'op Hagä Do ky n'aa edëng ỹỹj wób sa mahǟnh. Ajãn hã na-ããj né hẽ baad hadoo do tah'yyb däng —näng mäh.
43 Ti m' Isabew ky hadoo ẽnh:
—Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Doo, ta hã ỹ h'yy kaha'eeh do ỹỹn pan'aa mabahado né paawä mabana ỹ mabaheg'ããs. Ỹ maweh'ëëh ta ky n'aa hã. 44 Ỹ medëë sii hẽ, wok ỹỹ gó ajãn kahasyyg wäd is, tsebee wät —näng mäh. 45 —Baad õm P'op Hagä Do ky n'aa edëng maky daheeh do hyb n'aa a hã taher'oot doo —näng mä Isabew kyyh Marija hã.
46 Ti m' Marija ky hadoo:
 
—Hëp ỹ tym P'op Hagä Do taj'aa etsë.
47 Hëp ỹ tym tsebee kän P'op Hagä Doo, hëp ỹ tym dëëb wë.
48 Ta wë hëp ỹ tym wén tsebé, ỹ ta karom its tahyb n'aa esee do hyb n'aa.
Hỹ jawén sahõnh hẽ ỹ ramaneëënh da ỹỹnh ky n'aa kedëng doo,
49 tak'ëp baad hadoo do P'op Hagä Doo, sahõnh haj'ap do banoo do hyb n'aa hã ỹỹ.
Tsyt hẽ, sahõnh hẽ nesaa do mahǟnh né tii. Baad had'op do né tii.
50 Sahõnh hẽ badäk hahỹỹ hã habong doo,
sa panaa na-ããj né hẽ,
ta hã hyb n'aa jew'yyk doo,
P'op Hagä Do t'yyd mehĩĩn had'yyt hẽ.
51 Tak'ëp hejoonh do P'op Hagä Do mo haj'aa.
Hahỹỹ da tamo haj'aa:
Jé pad'yyt hẽ dawë hã tabetyn hõm h'yy kasab'ee doo gó sa hã hẽ h'yy kasadä doo,
P'op Hagä Do karẽn do raty n'aa ges'yyk doo.
52 Tasog hõm hyb n'aa jewyk do sa hejój,
ti taban'oo kän hyb n'aa sakog is do sa hã.
53 Baad taban'oo kän sa tä, sa waa, has'aah do sa hã.
Tan'oo kän ta si n'aa hẽ rababaaj hõm tak'ëp ma enäh do paah.
54 Tamasaa wät Isaraéw buuj, ta karom.
Ta t'yyd mehĩĩn had'yyt sa hã.
55 Dooh tamabaan bä Abaraãm hã, Abaraãm panaa Isaraéw buuj né hẽ ti Abaraãm panaa. hã taky n'aa enooh doo.
Nahëëj sa hã taky n'aa enooh do paah —näng mä Marija kyyh.
 
56 Ti m' tamawoob hẽ kamarab Marija bayyw kän mä Isabew tób bä. Ti m' tababaaj hõm kän ta tób hẽnh.
Jowãw nu gahem'uun do henäng do panyyg n'aa hahỹỹh
57 Ti m' Isabew t'aah benyy däk bä kä, enäng mä kä aj'yy. 58 Isabew pa haj'eenh doo, ta wakããn na-ããj mä rapanyyg enä hõm bä kä, ratsebee kän mä ta sii. Isabew P'op Hagä Do t'yyd mehĩĩn, rahegãã bä.
59 Ti m' ta t'aah 8 ta ǟh tabahado däk bä, sa wakããn, sa pa haj'eenh do na-ããj hẽ rabana ta t'aah masuuj noo byyh kahõg hõm do raheg'ããs. Rakarẽn mä ta häd ramaneëënh Sakarija, ta yb häd. 60 Ti m' Isabew ky hadoo:
—Dooh —näng mäh. —Ta häd da Jowãw —näng mäh.
Ti m' raky hadoo ta hã:
61 —Hëd n'aa ta tii d' ta häd? —näk mäh. —Dooh ta tii da Jowãw häd näng pé bë wakããn —näk mäh.
62 Ti m' sa moo me rameaanh ta yb hã nyy da ta t'aah häd. 63 Ti m' ta moo me Sakarija metsẽẽ ta hã rabanoo raher'iih doo. Ti m' rahyb n'aa meuuj bong terih do hã. “Jowãw” mä terii däk. 64 Tii bä kä m', taber'ood däg kän p'aa hẽnh kä. Ti m' Sakarija j'aa etsëë kän mä P'op Hagä Doo. 65 Ti m' sa pa haj'eenh do rahyb n'aa meuuj bong mä tak'ëp. Jé pad'yyt hẽ waëë habëëh hẽnh mä Judah häj n'aa bä ta ky n'aa raher'ood hõm kän mäh. 66 Sahõnh hẽ ta ti maa new'ëë do panyyg hã, rahyb n'aa newëë, rahyb n'aa tón. Sa h'yyb gó m' raky hadoo:
—Hyb n'aa jawyk da ta ti karapee —näk mä sa h'yyb gó.
Tii da sa h'yyb gó rawén her'oot, P'op Hagä Do hejój karapee hã tabawät do hyb n'aa.
Hahỹ Sakarija her'oot do ta jawén hawät do ky n'aa P'op Hagä Do metëëh doo
67 Ti m' baad mä Sakarija h'yyb gó P'op Hagä Do Sahee badäng. Ti m' tadu doo tabaher'oot ta jawén hawät doo, P'op Hagä Do metëëh doo. Ti m' taky hadoo:
 
68 —Taw'ããts hẽ Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do hã,
Isaraéw buuj rah'yy kaha'eeh do ër j'aa etsë.
Tabahyng ta karapee tabed'ëëp hyb n'aa nesaa do mahǟnh.
69-70 P'ooj ub, ta ky n'aa rod tsyt hẽ ta wë kasëëw bong do hã taky n'aa enooh doo,
tii da P'op Hagä Do bad'oo hỹỹ kä.
Tamejõ kän hỹỹ kä ër mahang tak'ëp ta hejój me ër hed'ëëp doo,
ta karom Dawi makũ panaa hã.
71 Ër da ted'ëëp ër majĩĩ mahǟnh,
ër wë h'yy gaẽẽnh do mahǟnh.
72 Tat'yyd mehĩĩn paa ër wahë makũũh.
Tahyb n'aa esee baad had'op do sa hã taky däng do paah,
73 Abaraãm makũũ hã taky n'aa enooh do paah.
74 Ër ted'ëëp da ër majĩĩ mahǟnh,
h'yyb neỹỹm doo me ër moo bok hyb n'aa P'op Hagä Do wë.
75 Tsyt hẽ nesaa do mahǟnh,
takarẽn doo da ër baboo had'yyt hyb n'aa ta matym gó.
 
76 Ti m' ta t'aah hã Sakarija ky hadoo:
 
—Õm da ramaneëënh P'op Hagä Doo, Sahõnh Hẽ Sa Bahǟnh Hadoo Do ky n'aa rod.
Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do kajaa do pooj jé panäg n'aa da õm.
Õm da henäm sa h'yyb tym, baad ragadoo hyb n'aa takajaa bä.
77 P'op Hagä Do karapee hã mamaher'oot da nyy da sa h'yyb tym tabed'ëëp
hỹ pong jé ta pa rababoo had'yyt hyb n'aa,
nesaa do sa h'yyb tym gó hanäng do tabawug hõm do hyb n'aa da.
78 Tii da P'op Hagä Doo, ër h'yy kaha'eeh do wén d'oo, taky enyym do hyb n'aa.
Ji tat'yyd mehĩĩn.
Ti hyb n'aa Tah'yyb Däng Doo, ta bag hadoo ër hã,
papỹỹj bag hadoo doo, p'op tabana ër hã.
79 Ta bag tanoo da gadagyp do hadoo doo gó habok do sa hã,
dajëb gó habok do sa hã.
Ër hã tanoo da h'yyb nyyw gó ër babok hyb n'aa —näng mä Sakarija kyyh.
 
80 Ti m' karapee bawëë gëët. H'yyb hejooj g'ëëd kän. Tabanawäng bä kä tabawäd had'yyt hẽ. Tii bä kä, tadu do kän tama metëëk do Isaraéw buuj.

*1:9 Jããm né sét né hẽ sa ky n'aa rod hajëë suun t'õp gadäk doo gó, taber'oot hyb n'aa P'op Hagä Do wë, P'op Hagä Do tah'yyb en'yym hyb n'aa.

1:55 Isaraéw buuj né hẽ ti Abaraãm panaa.