2
Jesus benäng do panyyg n'aa hahỹỹh
Ti noo gó m', hajõng häj n'aa sa wahë n'aa Aw-Kus häd näng do tamejũũ rabetsén hyb n'aa sahõnh hẽ ta karapee jé pad'yyt hẽ habok doo, sa häj n'aa had'yyt bä habok doo, Roma buuj ramejũũ doo bä. Jããm né hẽ ti pooj jé rabetsén doo. Kirinijo häd näng doo, hëëj Sirija häd näng do babuuj sa wahë n'aa noo gó m' tii. Tii bä m' sahõnh hẽ rabebanh sa wahë makũ panang p'aa hẽnh, ta heen n'aa hã sa häd raberih hyb n'aa.
Ti hyb n'aa m' panang Nasaréh, Garirej häj n'aa bä badäk doo bä naa Joséh ratsyym kasog kän, Judah häj n'aa hẽnh, panang Berẽnh häd näng doo hẽnh rabahõm hyb n'aa. Dawi häd näng do panang paa né hẽ m' ti Berẽnh. Dawi panaa see m' Joséh. T'ĩĩ hẽnh tawén hõm mä Marija, ta ỹỹm pan'aa daheeh, retsén do heen n'aa hã sa häd raberih hyb n'aa m'. Etaah mä ti Marija. Ta tii bä rabajeej bong noo gó kä m' karapee benyy däg kän. Ti m' pooj jé ta t'aah, aj'yy m'. Ti m' tabahabën däk. Ta wób sa masããh tób n'aa yt hã m', b'éé waa hood gó m' tadasooh. Du daa m' dawëë hena do tób ranu kahej'ëëk doo bä m', gabad'ẽẽ däk do hyb n'aa m'.
Ti noo gó kä m', atsëm, b'éé hagã n'aa rabaj'eenh p'eets hẽ. B'éé mä rahag'ããs. Ti m' P'op Hagä Do ããs kasee sa hã. Ti m' P'op Hagä Do hejój tametëëh sa pa. Ta bag tak'ëp gabarëëh do hadoo mäh. Ti m' b'éé hagã n'aa tak'ëp mä rabeỹỹm bong. 10 Ti m' ããs ky hadoo sa hã:
—Bë eỹỹm manäh! Ỹ manaa tak'ëp ji tsebé do panyyg, sahõnh hẽ panyyg pan'aa —näng mäh. 11 —Naga hẽ enyy däk bë mahang, Dawi panang paa bä, bë h'yyb tym dëëb. Kristo,* Ji h'yyb tym dëëb, p'ooj ub Judah buuj hã P'op Hagä Do ky n'aa enooh doo, ramaneëënh Mesijas . Gereg kyy me ramaneëënh Kristo. “P'op Hagä Do h'yyb däng doo” , tahanäng pé m' ti. P'op Hagä Do H'yyb Däng Doo, Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk Do tii —näng mä ããs kyyh.
12 Ti m' taky hadoo ẽnh:
—Hahỹỹ da da bë heen n'aa: Bë aw'yyt da kahabën is karapee. B'éé waa hood gó da tabasooh —näng mä ããs kyyh b'éé hagã n'aa sa hã.
13 Ti bä m' nayyw hẽ m' ragenä b'ëëh hajõk do ããs ta see pa. Tii bä m' P'op Hagä Do hã rama ejäm. Hahỹỹ da m' sa kyyh:
 
14 —Taw'ããts hẽ hỹ pong jé tak'ëp raweh'ëëh,
tak'ëp rahyb n'aa jew'yyk P'op Hagä Doo.
Badäk hahỹỹ bä, ta hã habong do hã, takamahǟn do hã,
P'op Hagä Do anoo da h'yyb näw n'aa —näk mä ããs sa kyyh.
 
15 Ããs rabedo bong bä m', p'aa hẽnh hỹ pong jé rabasëëk bä m', b'éé hagã n'aa rakaner'ood kän, ti m' raky hadoo:
—Hamäh, Berẽnh hẽnh ër hegãã ti P'op Hagä Do her'oot do ããs hã. Hamäh, hamäh —näk mäh.
16 Ti m' nayyw hẽ m' rah'yy kabawaad bong. Resoos mäh. Ti m' rabawyyd kän Joséh, Marija, karapee kä. Karapee basooh mä b'éé waa hood gó. 17 Karapee rabahapäh jawén paa bä kä m', jé pad'yyt mä rabaher'ood hõm karapee t'aah ky n'aa, sa hã ããs panäk doo. 18 Sahõnh hẽ maa nap'ëëh do rameuunh mä ta ky n'aa. 19 Ti m' Marija enyyw hõm mä ta ti ta h'yyb gó. Ta h'yyb gó m' tahyb n'aa newëë mäh. 20 Ti m' b'éé hagã n'aa rababaaj hõm. P'op Hagä Do raky n'aa ejäm hõm mäh. P'op Hagä Do raj'aa etsë mäh. Ti rawén ky hadoo rahapäh mäh, ramaa napäh mä sa h'yyb. Baad né hẽ m', ããs her'oot doo d' né hẽ kä m'.
21 8 ta ǟh tabahado däk bä m' karapee, ta masuuj noo byyh kahõg hõm bä kä m', rahäd n'oo däk mä Jesus, tabasuun däk do pooj jé ããs häd n'oo däk doo d' né hẽ ta häd karapee hã.
22 Ti m' takaja kän mä ti noo gó Marija ta patug daheeh sa h'yyb rabenäm hyb n'aa P'op Hagä Do matym gó, Mosees ky n'aa jaw'yyk do mejũũ doo da ji t'aah benäng do jawén paa bä. Isaraéw buuj sa taah benäng jawén paa bä, 40 ta ǟh noo gó ajãn ỹỹn dooh tahaja bä P'op Hagä Do tób n'aa hẽnh tahõm bä. Dooh na-ããj hẽ tahaja bä tamep'aa bä tsyt hẽ P'op Hagä Do wë kasëëw däk doo. Ti m' ramahũũm Jesus Jerusarẽnh hẽnh, P'op Hagä Do wë rametëëh hyb n'aa ta tób n'aa gó. 23 Tii da rawén d'oo, hahỹỹ da m' P'op Hagä Do ky n'aa jaw'yyk do kerih do tamejũũ do hyb n'aa: “Taw'ããts hẽ pooj jé ji t'aah wah'ëëh ji ky n'aa enooh P'op Hagä Do hã tsyt hẽ.” Esodo 13.2, 12 24 T'ĩĩ hẽnh rabahõm na-ããj hẽ, P'op Hagä Do hã rama ejuu hyb n'aa pawóp hẽ taw'ëëd, h'ooh its hadoo doo, gurii-i hadoo doo. Tii d' né hẽ ta ky n'aa jaw'yyk do mejũũ rabad'oo sa h'yyb rabenäm hyb n'aa P'op Hagä Do matym gó.
Simijãw häd näng do her'oot do Jesus ky n'aa panyyg n'aa hahỹỹh
25 Ti m' ti awät mä Jerusarẽnh bä aj'yy wah'ëë däk doo, P'op Hagä Do karẽn doo da hawät doo, P'op Hagä Do ky n'aa jaw'yyk do ky daheeh doo. Simijãw mä ta häd. Baad mä P'op Hagä Do Sahee h'yyb mahũũm. Tagada mä Isaraéw buuj hed'ëëp doo. 26 P'op Hagä Do Sahee metëëh mä ta hã, Kristo, P'op Hagä Do H'yyb Däng Doo, tahapäh nä né hẽ m' tadajëb pooj jé. 27 Ti m' ti noo gó né hẽ m' P'op Hagä Do Sahee mahũũm mä Simijãw P'op Hagä Do tób n'aa hẽnh. Ti m' P'op Hagä Do tób n'aa hẽnh Marija Joséh daheeh ramanaa bä m' karapee t'aats, Jesus, sa ky n'aa jaw'yyk do mejũũ doo da ramoo bok hyb n'aa ta hyb n'aa, 28 ti agëët mä Simijãw tób w'oo hã. Ti m' karapee tabado däk ta moo gó, ti m' P'op Hagä Do taj'aa etsë. Hahỹỹ da m' ta kyyh:
 
29 —Hỹỹ kä Tak'ëp Hyb N'aa Jawyk doo, sahõnh hẽ mabag'ããs doo,
man'oo ỹỹh, a karom, h'yyb näm doo me ỹ dajëp.
Man'oo däk maky däng do ỹ bahapäh.
30 Hỹỹ kä matym ỹỹ me baad ỹ bahapäh ji h'yyb tym dëëb,
31 sahõnh hẽ badäk hahỹỹ hã habong do sa matym gó manoo doo.
32 Judah buuj nadoo do sa h'yyb bag hadoo,
sa h'yyb kadawuung n'aa P'op Hagä Do hã.
Isaraéw buuj ky n'aa etsëëh da ta hyb n'aa —näng mä Simijãw kyyh karapee t'aah ky n'aa hã.
 
33 Marija Joséh daheeh rahyb n'aa meuuj bong mä Simijãw her'oot do sa t'aah ky n'aa hã. 34 Ti m' Simijãw taky n'aa edëë bong sa hã. Ti m' Marija hã, Jesus ỹỹn hã, ta ky hadoo:
—Hajõk Isaraéw buuj wób raty n'aa ges'yyk da hahỹ karapee tawah'ëë däk bä. Ti hyb n'aa banesaa hẽnh rabahõm da P'op Hagä Do an'oo bä. Ta wób da baad ragadoo. P'op Hagä Do ed'ëëp ta tii —näng mäh. —Ta heen n'aa hadoo da hahỹ karapee. Tametëëh da P'op Hagä Do gen'aak doo. Ti hyb n'aa hajõk da h'yy kawereem ta wë. 35 Tii bä da kametä däk da rahyb n'aa newëë doo —näng mäh. —Õm da Marija, tak'ëp da mah'yy katón da ta hã ramoo bok do hyb n'aa da —näng mä Simijãw kyyh.
36 Ti noo gó né hẽ m' ti agëët mä t'ĩĩ hẽnh ỹỹnh P'op Hagä Do ky n'aa rod. Ãn mä ta häd. Wah'ëë däg né m' tii. Panuéw mä ta yb makũ häd, Aseer makũ panaa see m'. Patug tamaa wäd, marahud wäd mäh. Raket'ëë däk do jawén paa bä, 7 ta baab tabahado däk bä m' Ãn patug maa badoo wät mäh. 37 Wah'ëë däk mäh. 84 däg mä ta baab n'aa. P'op Hagä Do tób n'aa hẽnh had'yyt mä tabeheh'ũũm. Adëb bä, atsëm na-ããj mä P'op Hagä Do tahyb n'aa jaw'yyk. Ta hã taky n'aa etsẽẽ mäh. Kas'aah mä taky n'aa etsẽẽ hyb n'aa P'op Hagä Do hã. 38 Ti m' Marija, Joséh wë tabana bä m', taky n'aa tsebee wäd kän P'op Hagä Doo. Ti m' Jesus ky n'aa taher'ood kän t'ĩĩ hẽnh hab'ëëh do mahang Isaraéw buuj P'op Hagä Do ed'ëëp do gad'aa do sa hã.
39 Ti m' Joséh Marija rabahajaa bä kä m' sahõnh hẽ P'op Hagä Do ky n'aa jaw'yyk do mejũũ doo, rababaaj hõm kän sa panang hẽnh Nasaréh häd näng doo, Garirej häj n'aa hẽnh. 40 Awëë däg kän mä karapee. Hejooj däg kän mäh. P'op Hagä Do h'yy gan'yyh. Baad P'op Hagä Do hag'ããs ta hã.
P'op Hagä Do tób n'aa yt hã Jesus baym dó panyyg n'aa hahỹỹh
41 Ta heen n'aa hẽ had'yyt hẽ Jesus ỹỹn ta patug daheeh rabahõm Jerusarẽnh hẽnh, Pas-kowa häd näng do ratab'ëës hyb n'aa. 42 12 m' Jesus ta baab däg rabahõm Pas-kowa ratab'ëës hyb n'aa rabahed'oo doo da. Jesus ahõm sa sii. 43 Pas-kowa ratab'ëës do tabahëëj jëng bä m', rababaaj nä sa panang hẽnh. Jesus mä aym Jerusarẽnh bä. Dooh m' rahapëë bä ta ỹỹn hã tabaym. 44 Sa wakããn mahang hawät red'oo mäh. Ti m' tug bä kä rabaheg'ããs, dooh m' Jesus. Resoos mä sa wakããn mahang. 45 Dooh m' rawyyd bä. Ti m' rabaheg'ããs p'aa hẽnh Jerusarẽnh hẽnh. 46 Tamawoob däg kän mä sa ǟh Pas-kowa jawén paa bä m', rabawyyd kän P'op Hagä Do tób n'aa yt hã m'. Mosees ky n'aa jaw'yyk do ma mehetëk do mahang mä tabasooh. Tamaa newëë mäh, teaanh mä sa hã. 47 Sahõnh hẽ Jesus maa napäh do rahyb n'aa meuunh mä tahapäh do hã m', tah'yy ganäng do hã m'. 48 Ti m' ta ỹỹn ta patug daheeh rabahapäh bä m' rah'yy gabedo bong mäh. Ti m' ta ỹỹn ky hadoo:
—Hëd n'aa tii d' mabahadoo ãã hã, tah ỹỹ? —näng mäh. —Õm ãã esoos, õm ãã hyb n'aa tón —näng mäh.
49 Ti m' Jesus ky hadoo:
—Hëd n'aa ỹ bë esoos? Nepäh bë hã Ee tób bä né paawä ti ỹ bë baw'yyt? —näng mä Jesus.
50 Dooh m' ta ỹỹn rah'yy genä bä tii d' tahanäng do hã. 51 Ti m' tababaaj hõm kän sa sii. Baad mä taky daheeh sa hã. Baad mä Marija benäm ta ti ta h'yyb gó. 52 Awëë gëët mä Jesus. Anäng mä ta hã kä tahapäh doo. P'op Hagä Do kamahǟn ta hã, ta wób na-ããj rakamahǟn.

*2:11 Ji h'yyb tym dëëb, p'ooj ub Judah buuj hã P'op Hagä Do ky n'aa enooh doo, ramaneëënh Mesijas . Gereg kyy me ramaneëënh Kristo. “P'op Hagä Do h'yyb däng doo” , tahanäng pé m' ti.

2:22 Isaraéw buuj sa taah benäng jawén paa bä, 40 ta ǟh noo gó ajãn ỹỹn dooh tahaja bä P'op Hagä Do tób n'aa hẽnh tahõm bä. Dooh na-ããj hẽ tahaja bä tamep'aa bä tsyt hẽ P'op Hagä Do wë kasëëw däk doo.

2:23 Esodo 13.2, 12