^
2 Pedro
Pegpemallì aw pegtawal te Timanem
Keseligan se kagi te Timanem tepad ki Cristo
Doen megpelingo-lingo menenoladà
Tepad te peglikò te Pengolo