Genesis
Keteboan
Onà Besahen
Se kelebadan te kagi “Genesis,” keteboan. Se libro seini tepad te keteboan te kedita, pengkey doton te langit aw dini te keneyonan, keteboan te menge otaw, aw keteboan te menge keepoan i Israel.
Lekat diyà te egnà ono (1) lamig doton te egnà onsi (11), mebasa se tepad te peg-inang te Timanem te keneyonan aw menge otaw. Seini se indan tepad ki Adam aw ki Eva, tepad ki Cain aw ki Abel, tepad ki Noe aw peglaneg te tanà, aw tepad te melangkaw balay te Babel.
Lekat diyà te egnà sempolò teg dowa (12) lamig doton te egnà singkwinta (50), mebasa se tepad te menge kemonaan te menge Judio. Si Abraham se nedengeg tandà te pegsalig din te Timanem, aw pegtoman din te menge punù te Timanem. Si Abraham se amay i Isaac, aw si Isaac se amay i Jacob. Si Jacob se eg-ingedanan ki Israel. Se sempolò teg dowa (12) menge batà meama i Jacob (Israel), sìyan se eglekatan te sempolò teg dowa (12) menge pongan te menge keepoan i Israel. Si Jose batà i Jacob se neinang gobirnador doton te Ehipto. Yan minalin si Jacob aw kedita te keepoan din doton te Ehipto.
Egpetaga-taga se libro seini tepad te Timanem. Sikandin se mig-inang te langit aw keneyonan. Dakel se pedowan din diyà te menge otaw. Sikandin se eg-allad aw egtabang te menge otaw, aw sikandin se meg-okom aw meg-pelumun te menge eg-inang te medaet.
1
Keteboan te kedita
Diyà te keteboan te kedita, mig-inang se Timanem te langit aw keneyonan. Wedad pa bawa te tanà, aw wedad pa awop niyan, aw tomalag mengitngit se kebelad te dagat. Gayed miniwal se Espiritu Santo diyà te lanto te wayeg.
Minikagi se Timanem, “Megkedoen den kelowahan.” Penga niyan, doen kelowahan. Kinità te Timanem te mèpiya se kelowahan, aw tinani din se kelowahan aw kengitngitan. Se kelowahan, yan se iningedanan din aldaw. Se kengitngitan, yan se iningedanan din delem. Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se tagnà aldaw.
Minikagi se Timanem, “Megkedoen elet diyà te wayeg amon doen wayeg diatas te tanà aw doen wayeg kidoen te ongan.” Yan ininang te Timanem se elet diyà te wayeg diatas te tanà aw wayeg kidoen te tanà. Neinang iyan. Se lenged diatas te tanà, yan se iningedanan te Timanem langit. Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se ikedowa te aldaw.
Minikagi se Timanem, “Metipon se wayeg te ongan amon doen mepangkag.” Neinang iyan. 10 Se mepangkag, yan se iningedanan te Timanem tanà. Se wayeg netipon, yan se iningedanan din dagat. Kinità te Timanem te mèpiya iyan.
11 Penga niyan, minikagi se Timanem, “Megkedoen medita kemolò te tinemunun kidoen te tanà, aw medita kemolò te kayo. Megkedoen pongo niyan doen didalem amon todà iyan tomobò.” Neinang iyan. 12 Timobò se medita kemolò te tinemunun doen benì, aw medita kemolò te kayo doen pongo. Kinità te Timanem te mèpiya iyan. 13 Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se iketelo te aldaw.
14 Minikagi se Timanem, “Megkedoen menge somenang doton te langit amon doen elet te aldaw aw delem. Yan se pengilala te menge bolan, menge aldaw, aw menge omay. 15 Yan heman se somenang doton te langit amon melowa se tanà.” Neinang iyan. 16 Dowa se dakel lowa ininang te Timanem. Se aldaw, yan se egsenang dalem te aldaw. Se bolan, yan se egsenang dalem te delem. Ininang din heman se menge bitoen. 17 Yan se insawol te Timanem doton te langit amon melowa se tanà. 18 Yan se egsenang te aldaw aw delem, amon doen elet diyà te kelowahan aw kengitngitan. Kinità te Timanem te mèpiya iyan. 19 Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se ikeepat te aldaw.
20 Minikagi se Timanem, “Megkedoen medita kinemoloan meg-ogpà doton te wayeg aw dagat, aw manok lomayang diatas te tanà.” 21 Yan ininang te Timanem se kedita te menenanap te dagat, aw kedita te kinemoloan eg-ogpà doton te wayeg aw dagat, aw kedita te kinemoloan te manok. Kinità te Timanem te mèpiya iyan. 22 Mèpiya se imbegay te Timanem diyà te kedita niyan, aw migpunù sikandin diyà te kedita eg-ogpà doton te wayeg aw dagat, “Pegbatà kaw, aw pegkedita kaw amon melegeb se dagat kenyo.” Migpunù heman sikandin diyà te menge manok, “Pegkedita kaw doton te tanà.” 23 Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se ikelima te aldaw.
24 Minikagi se Timanem, “Megkedoen medita kinemoloan eg-ogpà doton te tanà, menge ayam-ayam aw menenanap te kebenesan dakel aw deitek.” Neinang iyan. 25 Ininang te Timanem se kedita niyan, aw kinità din te mèpiya iyan.
26 Penga niyan, minikagi se Timanem, “Meg-inang kidon den te otaw iling kenitadon. Inangen tadon dan melangkaw diyà te kedita te ininang tadon, menge ikan, manok, ayam-ayam, aw menenanap dakel aw deitek.”
27 Yan ininang te Timanem se otaw iling kandin. Ininang se otaw iling te Timanem. Ininang dan meama aw bayi.
28 Mèpiya se imbegay te Timanem diyà kandan, aw migpunù sikandin, “Pegbatà kaw te medita amon doen bowad-bowad niyo meg-ogpà diyà te kebelad te tanà aw mengibing kenyan. Sikiyo se mengolo diyà te menge ikan, manok, aw kedita te ayam-ayam aw menenanap eg-ogpà dini lanto te tanà.”
29 Minikagi heman se Timanem, “Ibegay ko diyà kenyo se kedita te tinemunun doen benì dini te tanà aw kedita te kayo doen pongo amon doen kànen niyo. 30 Ibegay ko heman se kedita te mèpiya tinemunun diyà te menge ayam-ayam, manok, aw menenanap, amon doen kànen te kedita eg-ogpà dini lanto te tanà.” Neinang iyan.
31 Timengteng se Timanem diyà te kedita te ininang din, aw ontò iyan mèpiya. Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se ikeenem te aldaw.