2
Yan nepenga se peg-inang te Timanem te kedakel te langit, aw keneyonan, aw awop niyan.
Pegdateng te ikepito te aldaw, nepenga den se kedita te ininang te Timanem, aw yan mig-ogpà sikandin te ikepito te aldaw. Ininang din melangkaw aw egpenimeneman se ikepito te aldaw. Yan se aldaw te peg-ogpà din, so nepenga den se peg-inang din. Yan se indan tepad te peg-inang te langit aw keneyonan.
Si Adam aw si Eva
Peg-inang te Timanem te keneyonan aw langit, wedad pa tinemunun dini te tanà, aw wedad heman timobò, so wedà pa peodani te Timanem se tanà, aw wedad pa otaw migpawà. Meneng doen wayeg timebol lekat didalem te tanà amon meelem se kebelad te tanà.
Penga niyan, inabat te Timanem se tanà, aw yan se ginamit din te pegtiyon din te otaw. Penga niyan, inedop din se idong te otaw, aw yan binegayan din se otaw te pedowan.
Penga niyan, ininang te Timanem se kekeyowan kidoen te Eden doton te eglibtakan, aw yan se pineogpaan din te otaw ininang din. Impetilles te Timanem se medita kemolò te kayo kidoen. Mèpiya iyan tengtengen, aw mèpiya heman se pongo niyan. Dowa se kayo intanem din diyà te tengà-tengà te kekeyowan, aw yan se kayo egpemegay te pedowan wedad temanan aw kayo egpemegay te kebiyasa tepad te mèpiya aw medaet.
10 Doen heman wayeg kidoen te Eden gayed eg-elem te tanà te kekeyowan. Doton dibabà te Eden, migsoway-soway se wayeg sìyan, aw neinang iyan olo te epat dakel wayeg. 11 Pison se ngadan te tagnà wayeg, aw minokit iyan te tanà iningedanan Habila. 12 Mèpiya se bolawan egketelaan kidoen, aw doen heman litek te kayo metinadeg aw menge bato meelagà kidoen. 13 Gihon se ngadan te ikedowa te wayeg, aw minokit iyan te tanà iningedanan Cus. 14 Tigris se ngadan te iketelo te wayeg, aw minokit iyan lenged te eglibtakan te tanà iningedanan Asirya. Yofritis se ngadan te ikeepat te wayeg.
15 Impeogpà te Timanem se otaw doton te kekeyowan te Eden amon meg-obong sikandin kenyan aw megtonggò heman kenyan. 16 Migpunù se Timanem diyà kandin, “Mepakay aw kànen no se pongo te kedita te kayo kidoen te kekeyowan, 17 meneng ikà egpengaen te pongo te kayo egpemegay te kebiyasa tepad te mèpiya aw medaet. So aw komaen ka kenyan, ontò ka matay te aldaw sìyan.”
18 Minikagi heman se Timanem, “Kenà mèpiya aw sebad olò se otaw. Yan meg-inang a te doma din meketepad kandin amon doen megtelaban kandin.”
19 Yan inibing te Timanem se kedita te ayam-ayam, menenanap, aw manok ininang din lekat te tanà. Inibing din se kedita niyan doton te otaw amon ingedanan din iyan. Pengkey eden se in-ingadan din kenyan, yan se ngadan niyan. 20 Iningedanan te otaw se kedita te ayam-ayam, menge manok, aw kedita te menenanap, meneng wedad palos diyà kenyan meketepad kandin meinang doma din.
21 Penga niyan, ontò impetedogi te Timanem se otaw. Pegketedogi din, inabat te Timanem se gosok din, aw sinengseng din se awang te onod. 22 Penga niyan, ininang din se bayi lekat te gosok, aw inibing din sikandin doton te meama.
23 Minikagi se meama, “Na, lekat te tòlan ko se kandin tòlan, aw lekat te onod ko se kandin onod. Ingedanan ko sikandin bayi, so inabat sikandin lekat te meama.”
24 Yan se doun te tomanan se meama te amay aw inay din, aw megsebad diyà te esawa din. Se didowa dan meinang sebad.
25 Pengkey migpetabeg-tabeg se meama aw bayi, meneng wedà dan keyàyà.