2
Pegketipon te menge sogounun i Cristo doton te Jerusalem
Penga te sempolò teg epat se omay, limikò a doton te Jerusalem. Timaking kanak si Bernabe, aw impetaking day heman si Tito. Dimoton a te Jerusalem, so yan se ibeg te Timanem impetaga-taga din kanak. Pegdateng day doton, migtipon se kedita day menge sogounun i Cristo doton te kesikmihan. In-indan ko kandan se Mèpiya Indan tepad ki Cristo gayed ko ipegtoladà diyà te menge otaw kenà Judiyo. Eg-ikagi a, se otaw memenal ki Jesus, yan se otaw doen kelowaan lekat te salà, kenà pineokit te pegtolò te punù ingkeliwat i Moises. In-indan ko iyan amon ketegahan te menge doma sogounun i Cristo te metòlid se intoladà ko, aw amon eked dan peg-aneng-aneng te kolang se pegtoladà ko te menge otaw kenà Judiyo. Minikagi se kedita te sogounun i Cristo te metòlid se intoladà ko diyà te menge otaw kenà Judiyo. Pengkey kenà Judiyo se doma ko si Tito, meneng wedà legesi te menge sogounun i Cristo se pegtolì kandin tepad te punù ingkeliwat i Moises. Meneng doen menge doma Judiyo eden dan aw netegahan dan se kebenalan. Migsimà dan kenami te pegtipon day amon ketegahan dan aw egtoloen te otaw nemenal ki Jesu Cristo se punù ingkeliwat i Moises, so ibeg dan, toloen tadon se punù sìyan. Meneng si Cristo man se tapay migpelowà kenitadon lekat te punù sìyan. Wedà kay palos tolò te ibeg dan, so ibeg day wedad kebolalaw toladà isanged diyà te kebenalan, sìyan Mèpiya Indan tepad ki Cristo intoladà day kenyo. Pegdineg dan te intoladà ko, wedad palos tinodà te menge sogounun i Cristo. Aneng-aneng ko, pengkey melangkaw se gulal dan, meneng mig-onawa kay, so diyà te Timanem, kenà sikandan se melangkaw diyà te doma dan otaw nemenal.
Wedad kagi ko tinodà dan, meneng aneng-aneng te menge doma sogounun i Cristo te insogò a te Timanem megtoladà te Mèpiya Indan tepad ki Cristo doton te menge otaw kenà Judiyo, iling te pegsogò din ki Pedro kedengan megtoladà tepad ki Cristo doton te menge Judiyo. Migtabang se Timanem ki Pedro te pegtoladà din doton te menge otaw Judiyo, aw tinebangan a heman te Timanem te pegtoladà ko te menge otaw kenà Judiyo. Si Santiago, si Pedro, aw si Juan ekon se melangkaw diyà te kedita dan menge sogounun i Cristo. Mig-aneng-aneng dan te insogò a te Timanem. Migsebad se pedowan te kedita day menge sogounun i Cristo te mèpiya aw yan se inangen day si Bernabe se megtoladà te menge otaw kenà Judiyo, aw yan se kandan inangen se megtoladà te menge Judiyo. Yan migpeelimenoway kay doton, so migsebad se pedowan te kedita day kenyan. 10 Sebad olò se impunù dan kenami te gayed kay megtabang te menge otaw sagkep doton te Judiya, sìyan otaw nemenal te Timanem, aw yan se ibeg ko gayed inangen.
Sinagda i Pablo si Pedro doton te Antyokya
11 Doen aldaw ontò ko sinagda si Pedro, so doen ininang din kenà mèpiya. Pegdateng din doton te Antyokya, 12 gayed sikandin egpengaen doma te menge otaw kenà Judiyo. Mèpiya iyan, meneng pegdateng te menge otaw insogò i Santiago, pengkey netegahan i Pedro te mepakay aw komaen doma te menge otaw kenà Judiyo, limengà sikandin kimaen doma dan, amon eked sikandin silahi te menge otaw egtoladà te keilangan toloen se menge punù ingkeliwat i Moises. 13 Nekesalà heman se menge doma Judiyo, so mig-iling dan heman ki Pedro. Pengkey si Bernabe eleg mig-iling kandan. Migpelingo-lingo dan te wedà dan ketegahi te diyà te aneng-aneng te Timanem onawa se pegkesawol te kedita te sakop din, pengkey Judiyo aw kenà Judiyo. 14 Pegketaga-taga ko ki Pedro te kenà dan ebey egtekingan se kebenalan te Mèpiya Indan tepad ki Cristo, yan se doun te migsagda a ki Pedro kidoen kinità te menge otaw nemenal ki Cristo. Minikagi a, “Sikona, pengkey ontò ka Judiyo, meneng tinenanan nikaw den kedengan se ketanem te menge Judiyo te eked dan kaen doma te kenà Judiyo. So tinenanan no den iyan, eked den kepakay aw ipetolò nikaw se menge otaw kenà Judiyo diyà te ketanem te menge Judiyo, so timanan ka den se kamno kenyan.” Yan se inikagi ko ki Pedro.
Metòlid se kedita pineokit te pegpemenal
15 Sikami Judiyo, kenà kay iling te menge doma otaw kenà Judiyo, sìyan gayed eglàpang te punù te Timanem, 16 meneng netegahan day den te wedad palos otaw eneng-enengen te Timanem te metòlid dan pineokit te pegtolò dan te punù ingkeliwat i Moises, so olò otaw memenal ki Jesu Cristo se eneng-enengen te Timanem te metòlid dan. Yan se doun te nemenal kay ki Jesu Cristo amon meg-aneng-aneng se Timanem te metòlid kay pineokit te pegpemenal day kandin, so wedad palos otaw eneng-enengen te Timanem te metòlid dan pineokit te pegtolò dan te punù ingkeliwat i Moises.
17 Na, aw ibeg day meg-aneng-aneng se Timanem te metòlid kay pineokit te pegpemenal day ki Cristo, keilangan mikagi kay te benal doen salà ininang day, iling te menge otaw kenà Judiyo. Pengkey eked peg-aneng-aneng se Timanem te metòlid kidon pineokit te pegtolò tadon te punù ingkeliwat i Moises, meneng eked keibeg si Cristo aw gayed kidon meg-inang te salà. 18 Simpana todà a tomaking te punù ingkeliwat i Moises pengkey tapay a limengà te pegtaking ko kenyan, ipetaga-taga ko te doen salà ko. 19 So netegahan ko te eked peg-aneng-aneng se Timanem te metòlid a pineokit te pegtolò ko te punù ingkeliwat i Moises, yan limengà a te pegtolò te punù sìyan amon megpesakop a diyà te Timanem. 20 Pegpemenal ko ki Cristo, iling te nematay a doma kandin kidoen te kros. Lekat niyan, kenà kenaken ibeg se egbayà-bayà kanak, meneng si Cristo se egbayà-bayà kanak so eg-ogpaan a din. Dalem pa te peg-ogpà ko dini te keneyonan, megpesakop a diyà te Batà te Timanem egseligan ko. Dakel se pedowan din kanak aw yan nematay sikandin simelilin kanak. 21 Aw todà a tomolò te punù ingkeliwat i Moises, yan ketèyogan ko se tabang te Timanem, sìyan tapay ko kininawà, meneng eked a keibeg aw iling kenyan, so simpana meg-aneng-aneng se Timanem te metòlid se otaw pineokit te pegtolò dan te punù ingkeliwat i Moises, wedad den kekemowan te pegkematay i Cristo.