4
Kelekatan te pegpedindilay aw pegpesilahay
Doen pa otaw egpedindilay kidoen kenyo. Meg-indan a den kenyo aw kenan iyan lekat. Lekat iyan te egkeibegan niyo se mekeboyo dini te keneyonan, aw yan nesamok se aneng-aneng niyo. Aw eked kaw pekeabat te keibegan niyo, yan mengimatay kaw. Aw eked kaw pekekinawà te ingaen niyo, yan megpedindilay kaw. Meneng eked kaw pekeabat te ibeg niyo so wedà kaw pemoyò diyà te Timanem. Pengkey memoyò kaw diyà te Timanem, meneng wedad ibegay din kenyo so kolang se pinemoyò niyo, so ibeg niyo tomaking kaw te medaet ibeg te pedowan niyo.
Timanan kaw den te Timanem, iling te otaw timanan te esawa din aw limakad. Nelibelan niyo den besi se kebenalan seini. Se otaw egtaking te medaet ibeg te otaw dini te keneyonan, yan se otaw timinàyog te Timanem. Pengkey sinu otawi se tomaking te medaet ibeg te otaw dini te keneyonan, yan se otaw meinang poon te Timanem. Eden niyo aw wedad ketomanan te kagi te Timanem, te insogò din se Espiritu Santo meg-ogpà diyà te pedowan tadon, aw ibeg din ontò melobos se pedowan tadon diyà kandin. Meneng doen heman tabang din kenitadon, so doen kagi din insolat,
“Se otaw megpelangkaw-langkaw, yan se otaw keopalan te Timanem. Meneng se otaw egpedanà te kandin pegkeotawun, yan se otaw tebangan te Timanem.”
Yan mèpiya aw megpesakop kidon diyà te Timanem amon doen tabang din kenitadon. Aw etowan niyo si Satanas, komadas sikandin lekat kenyo. Aw megpedapag kaw diyà te Timanem, megpedapag heman sikandin diyà kenyo. Sikiyo eg-inang te salà, lengà kaw den. Sikiyo otaw egdowa-dowa te kenyo pegpenimanem, ontò niyo den lobosi se pedowan niyo. Keilangan melidò kaw aw megkelag kaw tandà te ininang niyo medaet. Eked kepakay aw meluba kaw te salà niyo aw mebebayat, so keilangan meyàyà kaw kenyan. 10 Aw megpedanà kaw te pegkeotawun niyo diyà te Pengolo, tebangan kaw din aw ipelangkaw din heman se kenyo pegkeotawun.
11 Menge kedowa ko, ikà niyo egpesilahay. Aw somila kaw te doma otaw, aw meglindò kaw kandan, mekelindò kaw heman te punù te Timanem. Aw meglindò kaw te punù te Timanem, kenà kaw egtaking te punù din, so lomowan kaw peden kenyan. 12 Timanem olò se mepakay lomowan aw meg-okom. Sikandin olò se mepakay megpelowà te sebad otaw aw megpelumun te doma. Yan eked kepakay aw sikiyo se meg-okom aw somila te doma otaw.
Eked pegpelangkaw-langkaw tepad te modi aldaw
13 Penenalan kaw kanak, se kedita niyo eglalang. Simpana mikagi kaw, “Domoton kay kealdaw te doma lonsod, aw megtinda kay kidoen te sebad se omay, aw megkeyaman kay.” 14 Kolang iyan, so wedad palos otaw metaga-taga te eden se meinang pengkey kealdaw. Iling te labon eg-ibingen te kelamag se keogpà tadon dini te keneyonan, so megkewedad iyan te eked kenamay. 15 Labi pa mèpiya aw mikagi kaw kani, “Aw meibeg se Timanem, eked kay tagmon kematay, aw doen pa heman inangen day.” 16 Meneng medaet se eg-inangen niyo, so gayed kaw egpelangkaw-langkaw tandà te aneng-aneng niyo inangen te modi aldaw. Medaet iyan diyà te Timanem.
17 Netegahan niyo den besi se kebenalan seini. Se otaw netaga-taga aw eden se mèpiya inangen din, meneng wedà din iyan inangi, yan se otaw doen salà diyà te Timanem.