5
Megkewedad se keyemanan
Penenalan kaw kanak se kedita niyo meyaman demeten. Mèpiya aw melidò kaw aw megkelag kaw, so doen kelimahan metoman domateng kenyo. Kebàtan se kedakel te kedònan niyo, aw penenaktun niyo, aw kwarta niyo. Se pegkedaet niyan, yan se pengilala te benal doen salà niyo, aw kebàtan kaw heman iling te otaw meelos te apoy, so yan se impetagad niyo te kenyo pegkeotawun te temanan aldaw. Netegahan den te Timanem te miglimbong kaw te pegtandan niyo te menge otaw migterbaho doton te pawà niyo. Dinineg te Timanem se pegbelisì dan, aw yan domapit kandan se Timanem metolos. Wedad palos kepulukan niyo meyeyaman, so gayed kaw egpekeabat te kedita te ibeg niyo. Meneng wedà niyo eneng-enengi te agpet den domateng se pelumun te Timanem kenyo. Iling kaw te menge melambò ayam-ayam eked ketaga-taga te iyawen dan te eked kenamay. Pengkey wedad salà te menge doma otaw, meneng eg-ibingen niyo dan doton te howis amon ipelumun. Doen heman otaw impeimatay niyo, pengkey kenà dan eg-ato kenyo.
Kelayat te pedowan
Nayan menge kedowa ko, mèpiya aw melayat se pedowan niyo lamig te peglikò te Pengolo tadon, so metoman din dan ipelumun. Netegahan niyo te melayat se pedowan te otaw megtagad te odan amon menanem te benì, so doen ontong niyan pelimanan din aw megketesan. Keilangan melayat heman se kenyo pedowan. Pegpekagsen kaw, so lomikò se Pengolo te eked kenamay.
Menge kedowa ko, ikà niyo egpelibagay amon eked kaw pelumuni, so agpet den se peg-okom te Pengolo. 10 Eneng-enengi niyo se menge telekeliwat te kagi te Pengolo gebii. Pengkey insogò dan te Pengolo, meneng doen heman kelimahan neteyodan dan. 11 Netegahan tadon te ontò den dan neluba, so timayod dan te kelimahan. Netegahan niyo den besi te ontò nelimahan si Job, meneng wedà tinàyog te Timanem, aw yan doen mèpiya imbegay te Timanem kandin, so ontò egkeidowan te Timanem se menge otaw egsalig kandin.
12 Menge kedowa ko, seini se ontò melangkaw punù ko kenyo. Aw megpakang kaw diyà te doma otaw, ikà niyo egsapà te langit, aw tanà, aw pengkey eden, so keilangan benal se kedita te kagi niyo, pengkey wedad sapà, amon eked kaw detengi te pelumun te Timanem.
Dakel se mebatog te pegtawal-tawal
13 Aw doen otaw kidoen kenyo nelimahan, mèpiya aw megtawal-tawal. Aw doen otaw neluba, mèpiya aw iduyun din se Timanem pineokit te pegdelangan. 14 Aw doen otaw nesekitan, mèpiya aw megpeangay te menge egpengibing te simbahan amon megtawal-tawal dan tepad kandin. Ipetedak dan heman se lana diyà kandin pineokit te ngadan te Pengolo tadon. 15 Aw megtawal-tawal se otaw egsalig diyà te Timanem, kegolian te Timanem se otaw nesekitan. Aw doen salà ininang din, pegwedaden iyan te Timanem.
16 Aw doen salà ininang niyo diyà te doma otaw, keilangan meg-indan kaw kandin amon pegwedaden din. Pegtawal-tawal kaw heman tepad te menge doma niyo amon kegolian dan, so ontò dakel se mebatog te pegtawal-tawal te otaw eneng-enengen te Timanem te metòlid. 17 Eneng-enengi niyo si Elias gebii. Pengkey onawa se kandin pegkeotawun diyà kenitadon, meneng migtawal-tawal sikandin diyà te Timanem aw nemoyò te eked odan. Yan se doun te wedad palos odan lamig te telo se omay aw enem se bolan. 18 Penga niyan, todà sikandin migtawal-tawal, aw yan minodan aw neantay se tinanem.
19 Menge kedowa ko, aw doen otaw kidoen kenyo simoway lekat te kebenalan egpemenalan tadon, mèpiya aw doen megtabang kandin, amon ibingen sikandin lomikò diyà te kebenalan. 20 Eneng-enengi niyo ini. Aw megtabang kaw te doma otaw amon lomengà te pegtaking din te salà, yan mekepelowà kaw kandin lekat te kemetayun wedad temanan, aw pegwedaden heman te Timanem se ontò medita salà din.