10
Insogò se kepitowan teg dowa tinoledaan i Jesus
Penga niyan, pinemallì te Pengolo se kepitowan teg dowa otaw, aw insogò din dan teg dowa-dowa doton te kedita te lonsod aw ogpeanan agpet dotonan din, amon megpeketagad se kedita te otaw te pegdateng din. Minikagi si Jesus diyà kandan, “Ontò dakel se geniyenen, aw pilabok se otaw meglegani. Timanem se tig-apò te pawà, aw keilangan megtawal-tawal kaw diyà kandin amon isogò din se menge doma otaw meglegani. Na, kesayo kaw den. Meneng peg-ahà kaw amon eked kaw pemilangi te mededaet otaw, so iling kaw te ayam-ayam karniro egbenganan te menenanap te kebenesan iningedanan lobo. Ikà niyo egpengibing te kwarta, aw kelepì, aw sepatos ekasan niyo. Aw doen otaw kitaen niyo doton te dalan, ikà niyo egsempetanun kandan amon eked kaw keanggà. Aw domateng kaw doton te balay, onà kaw ikagi diyà te otaw eg-ogpà kidoen, ‘Begayan se kedita niyo te kelinaw.’ Na, aw mèpiya se pedowan te otaw eg-ogpà kidoen, begayan sikandin te kelinaw pineokit te kagi niyo. Meneng aw wedad otaw kidoen mèpiya se pedowan din, lomikò diyà kenyo se inikagi niyo. Ikà niyo eg-alin-alin, meneng peg-ogpà kaw kidoen te sebad olò balay. Kaen kaw aw inem kaw te pengkey eden se lemaken dan kenyo, so keilangan togpoan se otaw egterbaho. Pengkey kenan kaw doton, aw segmanen kaw te otaw kidoen, kaen kaw te pengkey eden se ipekaen dan kenyo. Pegpegolì kaw te otaw doen mesakit. Ikagi kaw diyà kandan, ‘Medapag den se peglowan te Timanem diyà kenyo.’ 10 Meneng aw eked kaw segmani te otaw doton te lonsod dotonan niyo, doton kaw te dalan aw ikagi kaw, 11 ‘Pengkey napò te tanà niyo dimeket diyà te benis day, tektaken day den, amon ketegahan niyo te doen salà niyo. Keilangan metaga-taga kaw te medapag den se peglowan te Timanem diyà kenyo, meneng kimulu kaw kenyan.’ 12 Eneng-enengi niyo se kagi ko kenyo. Pengkey ipelumun te Timanem se tege Sodoma te modi aldaw tepad te salà dan ontò medaet, meneng labi din pa ipelumun se otaw eked pegsagman kenyo.”
Menge otaw wedà pegselsel
Luc. 10:13-16; Mat. 11:20-24
13 “Mekelelayò kaw tege Korasin. Mekelelayò kaw heman tege Bitsayda, so wedà kaw pegselsel. Aw impekità diyà te tege Tiro aw tege Sidon gebii se inang metolos impekità ko kenyo, nenaol den dan peden te sako aw migbodbod den dan peden te abo diyà te olo dan amon ipetaga-taga dan te migselsel dan te salà dan ontò medaet. 14 Pengkey ipelumun te Timanem se tege Tiro aw tege Sidon, meneng labi kaw din pa ipelumun so wedà kaw pemenal kanak. 15 Sikiyo tege Kapirnaom, pengkey meibeg kaw megpelangkaw-langkaw taman te langit, meneng idagdag kaw doton te kilot.”
16 Minikagi heman si Jesus diyà te menge tinoledaan insogò din, “Aw menenalan se otaw diyà kenyo, siak heman se penenelanen din. Aw eked penenalan se otaw diyà kenyo, siak heman se eked din penenelani. Aw eked penenalan se otaw diyà kanak, eked din heman penenelani se Amay ko simogò kanak.”
Peg-olì te kepitowan teg dowa tinoledaan
17 Nayan, penga te peg-olì te kepitowan teg dowa tinoledaan insogò i Jesus doton te kedita te lonsod, neluba dan, aw minikagi dan, “Pengolo, pengkey bosaw nebatog day impelowà pineokit te pegtawal day te ngadan nikaw.”
18 Minikagi si Jesus, “Dimaeg kaw kandan so kinità ko se pegkedagdag i Satanas lekat te langit iling te kilem. 19 Ikà niyo egkelibel kani. Doen tolos imbegay ko kenyo amon domaeg kaw te kedita te sakop i Satanas. Pengkey gìtan niyo se memokan aw doma mekeilo, meneng eked kaw elegi, so wedad palos meleg kenyo. 20 Meneng pengkey egdaeg kaw te menge bosaw, kenà niyan se ingkeluba niyo, meneng keilangan meluba kaw so insolat den te Timanem se ngadan niyo kidoen te langit.”
Neluba si Jesus
Luc. 10:21-24; Mat. 11:25-27; 13:16-17
21 Nayan, dakel se luba imbegay te Espiritu Santo ki Jesus, aw yan se doun te migtawal-tawal sikandin, kagi din, “Amà, Pengolo te kedita doton te langit aw dini heman te tanà, egpesiontong a diyà kamno, so wedà no petega-tegahi se kebenalan diyà te otaw biyasa aw dakel netegahan, meneng impetaga-taga no den iyan diyà te otaw medanà. Iduyun ta Amà, so lekat iyan te ibeg nikaw ontò mèpiya.”
22 Penga niyan, minikagi si Jesus, “Insalig te Amay ko se kedita diyà kanak. Se Amay ko, yan olò se netaga-taga te kedita tepad kanak, so Batà a din. Siak olò heman se netaga-taga te kedita tepad te Amay ko, aw eked ketaga-taga se otaw tepad kandin singed aw ipetaga-taga ko iyan diyà kandan.”
23 Penga niyan, minikagi si Jesus diyà te menge tinoledaan din te wedad doma otaw dimineg kandin, “Doen den keluba niyo tandà te ininang ko kinità niyo. 24 Pengkey medita se telekeliwat te kagi te Timanem aw menge selotan gebii ibeg komità te inang ko kinità niyo, meneng wedà dan kità kenyan. Pengkey ibeg dan domineg te kagi ko dinineg niyo, meneng wedà dan dineg kenyan.”
Tegdeyanan tepad te otaw tege Samarya
25 Nayan, timindeg se sebad menenoladà te menge punù ingkeliwat i Moises. Ibeg din megtandà ki Jesus, aw yan se doun te mig-insà sikandin, kagi din, “Sir, eden lay se keilangan inangen ko amon metoman a kominawà te kaling pedowan wedad temanan?”
26 Minikagi si Jesus, “Eden lay se binasa no kidoen te kagi te Timanem tepad kenyan?”
27 Timaba sikandin, “Binasa ko se kagi seini,
‘Kedekeli niyo te pedowan se Pengolo niyo Timanem te ontò melobos se pedowan niyo kandin, aw aneng-aneng niyo, aw keseg niyo. Kedekeli niyo heman te pedowan se doma otaw iling te peg-aneng-aneng niyo te kenyo pegkeotawun.’ ”
28 Minikagi si Jesus, “Benal se taba nikaw. Aw yan se inangen no, metoman ka kominawà te kaling pedowan wedad temanan.”
29 Meneng ibeg te otaw sìyan, ipetaga-taga din te metòlid se eg-inangen din, aw yan se doun te mig-insà sikandin, “Sinu lay se doma otaw keilangan kedekelan ko te pedowan?”
30 Timaba si Jesus, “Doen sebad Judiyo nesayo lekat te Jerusalem pesalo doton te Jeriko. Peg-ipanaw din, nesàban sikandin te megdedempasay. Inabat dan se kedakel te kedònan din, aw binadas dan sikandin. Penga niyan, tinenanan dan sikandin iling te nematay. 31 Nayan, wedà kenamay, dimateng se pengolo te simbahan te Judiyo. Meneng pegkità din te otaw sìyan nepelian, migpekediyò sikandin aw limaklak. 32 Penga niyan, dimateng heman se sebad Judiyo sakop te pongan i Levi. Pegkità din te otaw sìyan nepelian, migpekediyò heman sikandin aw limaklak. 33 Penga niyan, doen mepanaw tege Samarya kenà Judiyo dimateng doton te Judiyo sìyan nepelian. Pegkità din kandin, ontò din neidowan. 34 Dimoton aw binolong din se palì te lana aw bino, aw binagkes din. Penga niyan, impesakay din diyà te kodà din, aw inibing din doton te balay eg-ogpaan te mepanaw, aw inipat din kidoen. 35 Keeldawan niyan, imbegay din se kwarta diyà te tig-apò te balay sìyan aw minikagi sikandin, ‘Ipati sikandin. Aw labi pa dakel se gasto din, beyadan ko iyan aw lomikò a dini.’ 36 Nayan, eden lay se kamno aneng-aneng? Pengkey telo se otaw kimità te otaw nepelian te megdedempasay, meneng sinu lay se migpetaga-taga te dakel se pedowan din diyà te doma otaw?”
37 Timaba se menenoladà, “Sìyan tege Samarya doen keido din.”
Minikagi si Jesus, “Pengkey kenan ka pesalo, keilangan iling heman kenyan se inangen nikaw.”
Minapit si Jesus doton ki Marta aw si Maria
38 Nayan, dimeleg dan aw minokit dan doton te sebad lonsod. Doen bayi si Marta kidoen migpeapit ki Jesus doton te balay din. 39 Dalem te peg-inang i Marta te kànen, gayed nenenoo se adi din si Maria diyà te dapag i Jesus amon menenalan te itoladà din. 40 Meneng ontò nebuyung si Marta, so sebad din se mig-inang te kànen. Penga niyan, dimoton si Marta ki Jesus, aw minikagi, “Pengolo, sebad ko se mig-inang te kànen, so wedà pegtelaban se adi ko. Aw doen keido no kanak, sogoi sikandin megtelaban kanak.”
41 Meneng timaba se Pengolo, “Tay law, Marta. Pelaban ka netetana tepad te medita eg-inangen nikaw. 42 Meneng sebad olò se kolang nikaw. Labi pa mèpiya se ininang i Maria, aw eked ko segdahi se pegpenenalan din kanak.”