13
Matay se kedita te otaw eked pegselsel
Na, penga niyan, doen otaw kidoen mig-indan diyà ki Jesus te doen menge sakop te probinsya te Galiliya impeimatay i Pilato dalem pa te pegsonog dan te ayam-ayam imbegay dan diyà te Timanem kidoen te dakel simbahan doton te Jerusalem. Minikagi si Jesus diyà kandan, “Ikà niyo eg-aneng-aneng te inimetayan dan so labi pa medaet se salà dan diyà te menge doma dan menge sakop te probinsya te Galiliya. Penenalan kaw te kagi ko kenyo. Aw eked kaw pegselsel te salà niyo, matay se kedita niyo iling kandan. Eneng-enengi niyo se sempolò teg walo otaw netonganan te melangkaw kotà kidoen te Siloam. Pengkey negelà dan, meneng ikà niyo eg-aneng-aneng te labi pa medaet se salà dan diyà te kedita te tege Jerusalem. Penenalan kaw te kagi ko kenyo. Aw eked kaw pegselsel te salà niyo, matay se kedita niyo iling kandan.”
Tegdeyanan tepad te kayo igira wedà pongo
Nayan, mig-indan si Jesus te tegdeyanan seini. “Doen kayo igira kidoen te tanà te sebad otaw. Dimoton sikandin amon mengabat te pongo niyan, meneng wedad palos kinità din. Penga niyan, minikagi sikandin diyà te otaw impetonggò te tanà din, ‘Na, telo pa se omay gayed a migpeliman te doen pongo te kayo seini, meneng wedad palos. Pilayi iyan, amon doen ontong ko te tanà seini.’ Meneng timaba se teletonggò, ‘Sir, pebeyai pa iyan te sebad mendad se omay, so ebwaban ko pa aw solan ko te tai te baka. Mèpiya peden aw mongo iyan te modi omay. Meneng aw eked pongo, mepakay diyà kanak aw pilayen nikaw.’ ”
Pinegolì se bayi nebongkog
10 Nayan, migtoladà si Jesus kidoen te simbahan te Judiyo te Sebado aldaw te peg-etod dan. 11 Doen heman bayi kidoen impeeleg te bosaw te sempolò teg walo se omay, so nebongkog sikandin. 12 Pegkità i Jesus kandin, timawal sikandin, kagi din, “Tiyà, kegolian ka den.”
13 Penga niyan, pinemàdan sikandin i Jesus, aw pegketà negolian sikandin aw dimuyun te Timanem. 14 Meneng ontò neopal se obanen te simbahan so aldaw te peg-etod se pegpegolì i Jesus te bayi sìyan. Yan se doun te minikagi sikandin diyà te kedita te otaw kidoen, “Kelikit te simana, enem se aldaw mepakay megterbaho se otaw, aw yan se aldaw mepakay aw kegolian kaw. Meneng eked kepakay aw seini, so aldaw te peg-etod.”
15 Minikagi si Jesus diyà kandin, “Tay law. Eden niyo aw egpenimanem kaw. Pengkey aldaw te peg-etod, gayed niyo eg-elinen se baka aw kodà niyo, aw eg-ibingen niyo dan doton te wayeg amon ipeinem niyo. 16 Aw mepakay tebangan se ayam-ayam te aldaw te peg-etod, mepakay heman aw kegolian se bayi seini sebad bowad-bowad i Abraham aw impeeleg i Satanas te sempolò teg walo se omay. Keilangan tebangan sikandin pengkey aldaw te peg-etod.”
17 Peg-ikagi din kenyan, ontò neyàyà se kedita dan migpoon kandin. Meneng ontò neluba se kedita te otaw so medita se kepelahan eg-inangen din.
Tegdeyanan tepad te benì ontò deitek
Luc. 13:18-19; Mat. 13:31-32; Mar. 4:30-32
18 Nayan, minikagi heman si Jesus, “Meg-indan a den kenyo te tegdeyanan tepad te peglowan te Timanem. 19 Iling iyan te ontò deitek benì intanem te otaw kidoen te pawà din. Timobò iyan aw timilles lamig neinang ontò dakel kayo, aw migsalag se manok kidoen.”
Tegdeyanan tepad te yist
Luc. 13:20-21; Mat. 13:33
20 Minikagi heman sikandin, “Seini se doma tegdeyanan tepad te peglowan te Timanem. 21 Iling iyan te yist, so aw isanged iyan diyà te dakel arina, lomebag se kedakel niyan.”
Dowa se dalan
Luc. 13:22-30; Mat. 7:13-14,21-23
22 Pegpesalo i Jesus doton te Jerusalem, minapit sikandin kidoen te teg sebad-sebad lonsod inokitan din amon megtoladà. 23 Doen otaw mig-insà kandin, kagi din, “Sir, pilabok lay se otaw mekelowà lekat te salà?”
Timaba si Jesus, 24 “Pegpekagsen kaw mokit te lelebangan mesigpit. Penenalan kaw kanak. Medita se otaw meibeg mokit kidoen pesalo doton te peglowan te Timanem te modi aldaw, meneng eked dan peopi. 25 Aw megtakep se tig-apò te balay, pengkey tomawal kaw doton te lowà, eked kaw din peopi. Pengkey mikagi kaw, ‘Sir, owangi bag se tetakep nikaw.’ Meneng tomaba sikandin, ‘Wedà ko ketegahi aw kenan kaw lekat.’ 26 Mikagi kaw heman, ‘Meneng kimaen kay doma no, aw migtoladà ka heman kidoen te lonsod day.’ 27 Meneng mikagi sikandin, ‘Wedà ko ketegahi aw kenan kaw lekat. Kesayo kaw, kedita niyo eg-inang te medaet.’ 28 Aw domateng se aldaw te peglowan te Timanem, ontò kaw megkelag aw megyangget-yangget se ngipen niyo tandà te kegemakan niyo, so kitaen niyo si Abraham, aw si Isaac, aw si Jacob, aw kedita te telekeliwat te kagi te Timanem gebii impeawop din. Meneng sikiyo se ipekesayo aw eked kaw peopi. 29 Medita se otaw domateng lekat te kedita te ogpeanan te keneyonan, pengkey kenà dan Judiyo, aw ipeakop dan diyà te peglowan te Timanem. 30 Na, doen menge otaw medanà songkani, meneng meinang dan melangkaw kidoen te peglowan te Timanem. Doen heman menge otaw melangkaw songkani, meneng meinang dan kwani medanà.”
Nepuluk si Jesus tepad te menge tege Jerusalem
Luc. 13:31-35; Mat. 23:37-39
31 Nayan, doen menge Parisiyo dimoton ki Jesus, aw minikagi dan diyà kandin, “Kesayo ka den lekat dini, so ibeg ekon i Herod imetayan ka.”
32 Minikagi si Jesus, “Pengkey biyasa sikandin eg-akal, doton kaw kandin, aw ikegihi niyo sikandin te eked a kelemitan kandin. Gayed a pa egpelowà te bosaw lekat te otaw, aw egpegolì a te otaw doen mesakit te seini aldaw aw kealdaw heman. Meneng ipengahen ko olò se inangen ko te iketelo aldaw. 33 Nayan, keilangan domeleg a pa te seini aldaw aw kealdaw aw sebad aldaw lamig domateng a doton te Jerusalem, so gayed eg-imetayan se menge telekeliwat te kagi te Timanem kidoen.
34 “Mekelelayò kaw tege Jerusalem. Gayed niyo eg-imetayan se kedita te telekeliwat te kagi te Timanem, aw egbontogan niyo te bato se kedita te otaw insogò te Timanem dini kenyo amon matay dan. Melikit a peden megtipon kenyo amon meg-ipat a kenyo, iling te omagak lomemlem diyà te menge onsoy din. Meneng wedà kaw keibeg. 35 Na, pinebeyaan den se ogpeanan niyo. Penenalan kaw kanak. Aw mesayo a, eked kaw kità kanak singed aw mikagi kaw, ‘Iduyun se insogò te Pengolo tadon Timanem.’ ”