14
Pinegolì i Jesus se otaw limebag se lawa din
Nayan, sebad aldaw te peg-etod, dimoton si Jesus te balay te sebad obanen te Judiyo migpelenged te Parisiyo, so impekaen din sikandin kidoen. Ontò timengteng se doma otaw kandin aw eden se inangen din. Na, kidoen heman se otaw limebag se lawa din. Mig-insà si Jesus diyà te menge Parisiyo aw menenoladà te punù ingkeliwat i Moises, kagi din, “Aw megpegolì se otaw te sebad otaw te aldaw te peg-etod, mekelàpang lay sikandin te punù ingkeliwat i Moises?”
Meneng wedad palos intaba dan. Penga niyan, nemaed si Jesus kandin, aw migpegolì kandin. Penga niyan, impeolì din sikandin. Penga niyan, minikagi si Jesus, “Aw doen batà niyo aw baka medagdag kidoen te sokian medalem, seini indà se inangen niyo. Ayas kaw megtabang amon mekelowà pengkey aldaw te peg-etod. Sinu lay diyà kenyo se eked pegtabang?”
Meneng wedad palos intaba dan kenyan.
Pegpedanà aw pegsagman
Pegpenenoo dan kidoen te lemisa, kinità i Jesus te gayed migpeonà-onà se menge otaw amon menenoo dan diyà te bangkò impetagad te otaw melangkaw. Yan se doun te mig-indan sikandin te tegdeyanan diyà te kedita dan, kagi din, “Aw ipetanod kaw te peipid, ikà niyo onà egpenenoo diyà te bangkò impetagad te otaw melangkaw, so doen besi doma otaw ipetanod labi pa melangkaw diyà kenyo. Aw tapay kaw den nenenoo, domateng se tigbatà aw mikagi diyà kenyo, ‘Tindeg kaw den, so ipepenenoo ko se otaw sida.’ Aw yan ontò kaw meyàyà, so modi kaw ipekaen. 10 Meneng labi pa mèpiya aw seini se inangen niyo. Aw ipetanod kaw te peipid, ikà niyo egpenenoo diyà te bangkò impetagad te otaw melangkaw. Aw komità se tigbatà kenyo, mikagi peden sikandin, ‘Elew, penenoo kaw dini te onsedanan te otaw melangkaw.’ Yan kebegayan kaw te dengeg kidoen te kedita te doma niyo. 11 Aw megpelangkaw-langkaw se otaw, meinang sikandin medanà. Meneng aw megpedanà se otaw te kandin pegkeotawun, meinang sikandin melangkaw.”
12 Minikagi heman si Jesus diyà te otaw migpetanod kandin, “Aw meg-inang ka te dakel kànen, pengkey alas dosi aw delem, ikà egpetanod te menge sigalak no, aw kedowa no, aw menge gaked no, aw simbalay no meyeyaman. Aw yan se menge otaw ipetanod no, onawa se inangen dan kwani, so ipekaen ka dan heman iling te ininang no kandan. 13 Meneng aw meg-inang ka te kànen, mèpiya aw ipetanod no se otaw sagkep, aw nepantig, aw kapig, aw bota. 14 Aw iling kenyan se otaw ipetanod no, ontò ka meluba, so eked dan keinang se ininang no diyà kandan. Meneng Timanem se memegay kamno te ontong te aldaw te peg-antay din lekat te nematay te kedita te otaw mig-inang te metòlid.”
Tegdeyanan tepad te dakel kànen
Luc. 14:15-24; Mat. 22:1-10
15 Nayan, sagwa dimineg se sebad otaw kimaen doma din, minikagi sikandin, “Aw lomowan se Timanem, ontò kidon meluba aw ipetanod kidon din te peg-inang din te dakel kànen.”
16 Meneng minikagi si Jesus, “Doen otaw mig-inang te ontò dakel kànen, aw medita se otaw inindanan din. 17 Pegdateng te aldaw te pegkaen, doen sineligan insogò din mangay te kedita te otaw inindanan din, so integilan din den se kedakel te kànen. 18 Meneng mig-eked se kedita dan. Doen otaw minikagi, ‘Minayad a den te tanà, aw keilangan domoton a amon tomengteng a kenyan. Keidowi a bag, so eked a peketanod.’ 19 Minikagi se doma otaw, ‘Minayad a den te sempolò se baka eglegoyod te daro, aw domoton a den amon telemanen se peglegoyod dan te daro. Keidowi a bag, so eked a peketanod.’ 20 Minikagi heman se doma otaw, ‘Kaling a pa nengognan, aw yan se doun te eked a peketanod.’ 21 Penga niyan, minolì se sineligan aw mig-indan kenyan diyà te amo din. Pegdineg te otaw kenyan, neopal sikandin, aw minikagi, ‘Kegaen ka doton te menge kersada aw menge dalan te lonsod, aw petekingi dini se otaw ketelaan no pengkey sagkep, aw nepantig, aw otaw bota, aw kapig.’ 22 Wedà kenamay, minikagi se sineligan, ‘Sir, timolò a den te impunù no kanak, meneng doen pa keombaan.’ 23 Minikagi heman se amo din, ‘Doton ka heman te ogpeanan mediyò te lonsod, aw ontò ka ikagi diyà te otaw amon tomanod dan, so ibeg ko mepenò se balay ko te otaw ipekaen ko. 24 Meneng se otaw tapay ko tinawal, eked ko dan palos pekàni te dakel kànen seini.’ ”
Menge otaw megpesakop ki Jesus
Luc. 14:25-33; Mat. 10:37-38
25 Nayan, ontò medita se otaw timaking ki Jesus kidoen te dalan. Miniling sikandin aw minikagi diyà kandan, 26 “Aw meibeg se otaw tomaking kanak, eked ko sikandin inangi tinoledaan ko singed aw sebad ko se tekingan din. Eked kepakay aw tekingan din heman se amay din, aw inay din, aw esawa din, aw batà din, aw menge kedowa din, aw pengkey ibeg te pedowan din. 27 Eked ko heman inangi tinoledaan ko se otaw eked tayod te kelimahan pengkey imetayan sikandin tandà te pegtaking din kanak.
28 “Keilangan onà meg-aneng-aneng se otaw aw meketayod sikandin tomaking kanak. Iling sikandin te otaw meg-inang te balay. Onà din eneng-enengen aw pila se keelagà niyan, aw botong se ibayad din amon mepenga iyan. 29 Simpana kenà botong se kwarta din, eked kepenga se balay din. Penga te pegtollok din, aw eked deleg, mebebayat se kedita te otaw komità kenyan, aw somila dan kandin, 30 kagi dan, ‘Pengkey migtebò sikandin mig-inang te balay, meneng wedà din kepenga.’
31 “Se otaw meibeg tomaking kanak, iling heman sikandin te selotan doen sempolò melalan sondalo din. Meneng aw kelowan melalan se sondalo te poon din, keilangan onà sikandin meg-aneng-aneng aw botong se keseg te sondalo din amon mekedaeg dan te medita sondalo te poon din. 32 Simpana aneng-aneng din eked pekedaeg, pengkey mediyò pa se poon din, doen otaw isogò din somongon kandan amon megsebad dan aw wedad gira. 33 Iling heman kenyan, keilangan onà meg-aneng-aneng se otaw meibeg tomaking kanak. Aw eked tanan se otaw te kedakel te kedònan din amon tomaking kanak, eked ko inangi tinoledaan ko.”
Tepad te asin wedad kepait
Luc. 14:34-35; Mat. 5:13; Mar. 9:50
34 “Nayan, isanged se asin diyà te kànen amon mèpiya se nanam. Meneng simpana megkewedad se kepait te asin, eked iyan ketodà. 35 Pengkey isawol iyan doton te pawà, aw isanged iyan diyà te bebolong te tanà, wedad den kekemowan kenyan, so keilangan iagbel. Keilangan menenalan se kedita niyo doen telinga.”