22
Tegdeyanan tepad te pegpengaen diyà te peipid
Mat. 22:1-14; Luc. 14:15-24
Migtoladà si Jesus te doma tegdeyanan, kagi din, “Iling heman kani se peglowan te Timanem. Doen selotan mig-inang te dakel kànen so peipiden se batà din. Insogò din se sineligan mangay te kedita te otaw inindanan din. Meneng wedad ibeg dan gomemaw. Doen heman menge doma sineligan insogò te selotan amon megkeliwat dan te kagi din, ‘Na, integilan ko den se kànen. Iniyaw day den se menge baka aw doma ayam-ayam melambò, aw nelegà den se kedita niyan. Ayas kaw den diyà te peipid.’ Meneng wedà dan pegsagman kenyan. Doen otaw dimoton te pawà, aw doen doma otaw dimoton te tinda din. Doen heman menge doma otaw minawid te sineligan, aw pinemilang dan, aw inimetayan dan. Neopal se selotan, aw insogò din se menge sondalo mengimatay kandan aw menonog heman te lonsod dan. Penga niyan, minikagi se selotan diyà te menge sineligan din, ‘Integilan den se kànen, meneng eked ko petenodi se otaw tapay impeangay ko, so kimulu dan. Nayan, doton kaw den te menge dalan eg-okitan te medita otaw, aw petenodi niyo se kedita te otaw ketelaan niyo.’ 10 Penga niyan, dimoton dan te menge dalan, aw impetaking dan se kedita te otaw netelaan dan, pengkey mèpiya se keogpà dan aw pengkey kenà. Yan medita se otaw impetanod dan, aw nepenò den se balay.
11 “Nayan, wedà kenamay, limowà se selotan amon tomengteng diyà te otaw timanod te peipid. Kinità din se otaw wedad saol iling te keilangan gemiten te otaw tomanod te peipid. 12 Minikagi se selotan, ‘Elew, nengà lay dimini ka te wedad saol no iling te keilangan gemiten te otaw tomanod te peipid?’ Meneng wedad palos intaba din. 13 Penga niyan, minikagi se selotan diyà te menge sineligan din, ‘Geposi niyo se belad din aw benis, aw ibingi niyo sikandin doton te lowà kidoen te kengitngitan amon ipelumun. Ontò megkelag se otaw doton, aw megyangget-yangget se ngipen dan tandà te kegemakan dan.’ 14 Pengkey ontò medita se otaw tinawal te Timanem, meneng pilabok se meinang menge sakop din.”
Insà tepad te pegbayad te mihoras
Mat. 22:15-22; Mar. 12:13-17; Luc. 20:20-26
15 Penga niyan, nesayo se menge Parisiyo, aw migpebelaw-belaway dan aw eden se inangen dan diyà ki Jesus amon doen idimanda dan tepad te pegtoladà din. 16 Penga niyan, doen menge tinoledaan dan aw menge sakop i Herod insogò dan doton ki Jesus. Minikagi dan diyà kandin, “Sir, netegahan day te kenà ka egkebolalaw. Netegahan day heman te pengkey sinu se otaw toledaan no, ontò benal se ipegtoladà no diyà kandan tepad te ibeg te Timanem. 17 Nayan, doen insà day kamno. Indani kay aw eden se aneng-aneng nikaw. Lomàpang kidon lay te menge punù ingkeliwat i Moises aw mayad kidon te mihoras diyà te gobirno te Roma? Mepakay lay aw eked?”
18 Meneng netegahan i Jesus te medaet se tod dan te peg-insà dan kenyan. Yan minikagi sikandin, “Eden niyo aw egpenimanem kaw. Medaet se pegtandà niyo kanak. 19 Pekitai niyo diyà kanak se kwarta ipegbayad niyo te mihoras.”
Penga niyan, imbegay dan diyà kandin se kwarta plata. 20 Mig-insà si Jesus, “Sinu lay bawa se insawol kidoen? Sinu lay ngadan se insolat kidoen?”
21 Timaba dan, “Selotan te Roma.”
Minikagi si Jesus, “Yan begayi niyo diyà te selotan se keilangan ibegay niyo diyà kandin, aw begayi niyo heman diyà te Timanem se keilangan ibegay niyo diyà kandin.”
22 Pegdineg dan kenyan, nepela dan, aw nesayo dan lekat kandin.
Insà tepad te pegkeantay lekat te nematay
Mat. 22:23-33; Mar. 12:18-27; Luc. 20:27-40
23 Wedà kenamay, doen menge Sadusiyo dimoton ki Jesus. Yan se menge otaw egtoladà te eked palos keantay se otaw lekat te nematay. Mig-insà dan diyà ki Jesus, kagi dan, 24 “Sir, doen impunù i Moises kenitadon tepad te inangen te telekedowa meama. Aw matay se meama te wedad pa batà te esawa din, keilangan mengognan se kedowa te nematay diyà te nayi din nebalo, amon doen peden batà te kedowa din nematay. 25 Nayan, doen ekon pito telekedowa meama. Nengognan se kakay dan, aw nematay sikandin te wedad pa batà dan. Penga niyan, nengognan se kedowa din diyà te nayi din nebalo. 26 Meneng iling heman kenyan se neinang diyà te ikedowa aw iketelo lamig te ikepito, so migpetibos-tibosay se pito telekedowa nengognan te bayi sìyan, aw nematay se kedita dan te wedad pa palos batà dan. 27 Penga niyan, nematay heman se bayi. 28 Nayan, indani kay. Aw meantay se otaw lekat te nematay, sinu lay lebò diyà kandan se ontò esawa te bayi sìyan? So migpetibos-tibosay dan se pito nengognan kandin.”
29 Minikagi si Jesus, “Ontò kaw migkemalì, so wedà niyo pa kelebeti se kagi te Timanem insolat, aw wedà niyo heman ketegahi aw eden se mebatog inangen te Timanem pineokit te tolos din. 30 Aw entayen te Timanem se otaw lekat te nematay, eked dan palos pengognan, so iling dan te menge anghil eg-ogpà doton te langit. 31 Wedà kaw ketaga-taga te metoman meantay se otaw lekat te nematay so wedà kaw besi pegbasa te kagi te Timanem seini,
32 ‘Siak se Timanem gayed egseligan i Abraham, aw si Isaac, aw si Jacob.’
Kenà otaw wedad pedowan se egsalig te Timanem, meneng otaw doen pedowan se egsalig kandin.”
33 Ontò nepela se kedita te otaw dimineg te pegtoladà din.
Ontò melangkaw punù
Mat. 22:34-40; Mar. 12:28-34; Luc. 10:25-28
34 Pegdineg te menge Parisiyo te dinaeg i Jesus se menge Sadusiyo, netipon dan aw dimoton dan heman ki Jesus. 35 Doen Parisiyo biyasa egtoladà te menge punù ingkeliwat i Moises. Ibeg din megtandà ki Jesus, aw yan se doun te mig-insà sikandin, 36 kagi din, “Sir, diyà te kedita te punù ingkeliwat i Moises, eden lay punui se ontò melangkaw?”
37 Minikagi si Jesus, “Kedekeli niyo te pedowan se Pengolo niyo Timanem te ontò melobos se pedowan niyo kandin, aw aneng-aneng niyo. 38 Yan se punù ontò melangkaw diyà te kedita. 39 Seini se punù neketondog kenyan. Kedekeli niyo te pedowan se doma otaw iling te peg-aneng-aneng niyo te kenyo pegkeotawun. 40 Aw egtoloen niyo se dowa punù sìyan, netolò niyo heman se kedita te punù ingkeliwat i Moises aw menge telekeliwat te kagi te Timanem gebii.”
Peg-insà i Jesus tepad te Misiyas
Mat. 22:41-46; Mar. 12:35-37; Luc. 20:41-44
41 Te wedà pa kesayo se menge Parisiyo, mig-insà si Jesus diyà kandan, 42 kagi din, “Eden lay se aneng-aneng niyo tepad te Misiyas? Sinu lay se kemonaan din?”
Timaba dan, “Bowad-bowad i David se Misiyas isogò te Timanem.”
43 Minikagi si Jesus, “Aw benal iyan, nengà lay minikagi si David te Pengolo din se Misiyas? Pineokit te pegbayà-bayà te Espiritu Santo ki David, insolat din se kagi seini,
44 ‘Minikagi se Timanem diyà te Pengolo ko, Penenoo ka dini te tangkil ko lamig dàgen ko se menge poon no aw ipetolò ko dan kamno.’
45 Na, aw minikagi si David te Pengolo din se Misiyas, nengà lay bowad-bowad i David se Pengolo din?”
46 Meneng wedad palos otaw neketaba kandin. Lekat te aldaw sìyan, wedad palos otaw migtelaman mig-insà kandin.