PAVORO ITSIRINKAIGAKENERIRA TESARONIKAKUNIRIRA
1
Ikamantaigakerira kametikya inake
¿Aiñoegivi viroegi kematsaigatsirira timaigatsirira kara Tesaronikaku kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Maika notentakari Surivano intiri Timoteo nontsirinkaigakempira maganiro viroegi kematsaigiririra Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito. Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa.
Ikematsatasanoigakero Niagantsi Kametiri timaigatsirira Tesaronikaku
Omirinka noniaigirira Tasorintsi nokantaigakeri noshinevageigaka noneaigakempira pikematsatasanovageiganakerira Atinkami Jesokirishito. Aikiro omirinka nosureigakaro pipiriniventavageiganakerora magatiro ikogagetirira irirori. Pikantakani pantavagetagantsiiganakeneri, pitasanoigakaritari. Aikiro patsipereakovageiganaka magatiro, pogiaigakeritari impigaatera impogini.
Napigematsaegine, nogoigake itasanoigakempi Tasorintsi, aikiro ikogakagaigakempi pinkematsatasanoigakerira. Antari nokenkitsatimoigakempira nokamantaigakempira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira tera noniaigempi kogapage, intitari gaveakagaigakena Isure Tasorintsi. Aikiro nogotasanoigake oga Niagantsi nokenkitsatimoigakempirira onti Arisanorira. Viroegi pineasanoigakena tyara nokantaigaka notimimoigutimpira. Nokañotantaigakarorira maika onti kameti pogotasanoigakeniri. Impo pineaigakenara pimaiganaka viroegi pikañoiganakena naroegi, aikiro pikañoiganakari Atinkami. Patsipereavageigavetakatyo kantankicha pishineventaigakaro nokenkitsatimoigakempirira, intitari gishineaigakempi Isure Tasorintsi. Nerotyo iroro ikemakoigakempira maganiro kematsaigatsirira Maseroniakunirira intiegiri aikiro Akayakunirira ikañoiganakempi viroegi. Kantankicha tera patiro onkemakotenkani Niagantsi Kametiri Maseroniaku ontiri Akayaku, okemakotavunkanityo aikiro parikotipageku, apagiteakovagetanakatari. Aikiro ikemakoigakempi maganiro pikematsatasanoigakerira Tasorintsi, nerotyo tenige onkogakotaenkani nonkenkitsatakoigakempira naroegi, ikenkitsatakoigakempitari maganiro iniakoigakempira tyara pikantaigaka pishineventaigakarora nokenkitsatimoigakempirira karanki noaigakitira noneaigakitimpira ovashi pokageiganakeri pipegageigavetarira pitasorintsite kogapage irirokya pikematsatasanovageiganake Tasorintsisanorira terira ineero igamane. 10 Aikiro ikamantakoigakempi ikantaigakera kantakani pogiaigavakerira impigaatera Jeso Itomi Tasorintsi yoganiairira, irirotari gavisaakoigakairira ganiri ikisashiigajai Tasorintsi impogini.