4
Viroegi nampitantaigacharira, negintekya pogaigakeri ponampiriaegi, aiñotari shintaigimpirira viroegi aikiro anta enoku. Gara piperatumaiga piniaigerira Tasorintsi. Gara piniaigiri kogapage onti pisuretasanoigakemparo pinkantaigakeririra, aikiro pinkantakanira pishineventaigakempari. 3-4 Aikiro nokogaigake piniaventaigakenara naroegi. Yogari Tasorintsi ikogakagaigakena nonkenkitsatakoigakerira Kirishito nonkamantaigakerira maganiro terira ogovetenkani pairani, irorotari yashitakoviitakena. Maika niaventaigena intimaigakeniri kogaigankitsinerira inkemisantaigakenara kameti nogikoneatasanoigakenerira tyara ikanta Kirishito yogavisaakotantira. Viroegi aikiro kametikya pogaigakeri terira inkematsaige, pogoigaketari gara samani okañota maika. Gara piniavageigi kogapage vero vero vero, onti kametikya piniaigake kameti inkemisantavintsaigakempiniri, aikiro ompote pogoigakeniri tyarika pinkantaigakeri paniropage.
Ikamantagaiganairira
Maika nontigankakeri apigematsaegine Tikiko iriatakera viroegiku ovashi inkamantaigakitempi tyara nokanta aka notimira. Irirori inti pairorira imutakotanti, aikiro iriro notentashita nantavageiginirira Atinkami. Onti nontigankavitakeri pinkemakoigaenara tyara nokantaigaka nonaigakera aka ontiri aikiro irogishineaigakempira. Inti intentanake apigematsaegine Oneshimo. Irirori intitari pitovaire. Ario ikañotaka irirori inti kematsatasanotatsirira. Iriroegi kamantaigakempine magatiro.
10 Yogari Arishitariko notentakarira nashitakoigakara ikogake pinkemakoigakerira aiño isureigakempi. Ario ikañotaka Marokoshi irirenti Verenave isureigakempi irirori. Maika nonkantutaigaempityo aikiro katinkarika iriatake ineaigakitempira kametikyara pagaigavakeri. 11 Aikiro Jeso Goshito ikogake pinkemakoigakerira aiño isureigakempi. Itimaigavetaka tovaini jorioegi kematsaigatsirira, kantankicha intagani iriroegi tentaigakena nantavageigakenerira Atinkami nokamantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira ipegara Igoveenkariegite kematsaigakeririra. Iriroegi yogishineasanoigakena imutakotasanoigakenara. 12 Yogari pitovaire Epapera, iromperane Kirishito, ikogake pinkemakoigakerira aiño isureigakempi. Omirinka iniaventasanoigakempi pinkantakanira pinkematsatasanoigakeri Kirishito, aikiro pogotasanoigakerora Iriniane Tasorintsi pintsatagasanoiganakerora magatiro ikogagetirira. 13 Noneakeritari ipomirintsiventasanoigakempira viroegi, intiegiri timaigatsirira Iraoriseaku intiegiri timaigatsirira Ieraporiseku. 14 Yogari gavintantatsirira Irokashi itasanotaganirira ario ikañotaka irirori ikogake pinkemakoigakerira aiño isureigakempi. Ario ikañotaka Irimashi irirori. 15 Kamantaigeri apigematsaegine timaigatsirira Iraoriseaku aiño nosureigakari. Pimatakerora Nimpa irorori intiegiri kematsaigatsirira patoitapiniigacharira ovankoku pinkamantaigakerira aiño nosureigakari iriroegi aikiro.
16 Antari pagataigakera piniavantaigakerora oka notsirinkaigakempirira maika pimpakagantaigakeri kematsaigatsirira timaigatsirira Iraoriseaku iriniavantaigakerora iriroegi, impo irirokya pakagantaigakempirone notsirinkaigakeneririra iriroegi virokyari niavantaigakerone. 17 Atsi kantaigeri Arekipo atanatsira irantavagetagantsitanakeneri Atinkami intsatagasanotakerora magatiro ikantakeririra, tsikyanira iperatakari.
18 Maikari maika tsikyata naro Pavoro nontsirinkaiganakempiro oka nonkantaigakempira aiñona omirinka nosuretakoigakempi. Aiñokyanatari yashitakoitana, gara pimagisantaigana piniaventaigakenara. Ario nokañotaka naro omirinka noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira Tasorintsi. Maika intagati,Pavoro