3
Viroegi pikematsaigakeritari Kirishito kañomataka ontinirikatyo pitentagaigakari yanianaira iataira enoku ipirinitaira inampinaku Tasorintsi irakosanoriraku. Iroroventi maika sureigemparonityo magatiro ikogagetakerira irirori. Ariompatyo pinkañoiganakempari maika pisuretasanoiganakemparora ganige pisureigaaro magatiro isureigarira terira inkematsaige, kañoigamatakavitari ontinirikatyo pikamapitsaigakero kipatsipagekutirira pitentagaigakaritari Kirishito ikamakera impo yoganiaigaimpi Tasorintsi kameti pinkantakaniniri pintentasanoigakempari irirori intiri Kirishito pineakoigakemparora magatiro ishinetagaigakempirira. Impogini impigaatera Kirishito ganiaigakempirira pintentaigakemparira pinkañotasanoigakemparira irirori ikoveenkavagetira.
Irapakuasanogeiganakerora yovetsikagisevageigavetarira terira onkametite
Nonkantantaigakempirira gara pimatumaigairo aikiro povetsikagisevageigavetarira. Gara piatashitantavageigi, gara pogogeigi, gara pisuregisevageiga posante. Gara pikogaigi pashintaviovageigakempara garika onti pinkañoigakempari shineventavageigaririra itasorintsiegite pashini. Maganirotari vetsikagisevageigatsirira kañopagerira oka inkisashiigakempari Tasorintsi impogini. Ario pikañoigavetakari viroegi pairani povetsikagisevageigavetaka posantepage terira onkametite, kantankicha maika pakuasanoiganakero magatiro terira onkametite. Pakuasanoiganakero pitsimaenkaegi, gara pikisantaigai, gara pikisumanatantaigai, gara pininatantaigai, gara povosanteaigairo piniane, aikiro gara pamatavivakagaigaa, matakatari papakuaiganairo povetsikagisevageigavetakarira pairani terira onkametite. 10 Viroegi pogoigaketari onti ikantatigakagaigakempi Tasorintsi kematsatagaigakempirira. Maika ariompa inkañotanakerori maika kameti pinkañotasanoiganakempariniri irirori ovashi pogotasanoigakeri. 11 Antari akematsaigakerira Kirishito ineaigakai Tasorintsi ario akañovakagaigaka maganiro aroegi. Ario ikañoiga guriegoegi intiegiri jorioegi ario ikañovakagaigaka. Ario ikañoiga aikiro pashinirira inaigake matsigenkaegi intiegiri pashini gantaigatsirira, intiegiri aikiro terira ogaratsaitenkani ichonkirimeshinaegite intiegiri yogaratsaitunkanirira. Ario ikañoiga aikiro yonampitunkanirira intiegiri terira ironampitenkani. Ikematsatumaigakerira Kirishito itimasurentaigakeri ineantaiganakaririra Tasorintsi ario ikañovakagaigaka maganiro.
12 Itasanoigakempitari Tasorintsi ikogakagantaigakempirira irashintasanoigakempira. Nonkantantaigakempirira pintsarogakagavakagaigakempara kametikya pinkemavakagaigakempa. Gara pavisanatavakagaiga, pinkemisantakovageigakempara iragashiitakempirika. 13 Maika viroegi tavakagaigempa pantsipereakovageigakempara. Gara pikisashivageigari papigematsaegine tyarikara ikantaigimpi, ontityo pogavisaakoigakeri. Yogari Atinkami yogavisaakoigakai ganiri ikisaviigairo Tasorintsi magatiro avetsikaigakerira terira onkametite. Ario pinkañoigakeri irirori pogavisaakoigakerira papigematsaegine gara pikenkiagaigairi tyarikara ikantaigimpi. 14 Pinkantakani pintavakagasanovageigakempa, pairotari avisakero magatiro. Antari antavakagaigakemparika antentasurentavakagaigakempatyo.
15 Maika irogishineasanoigakempira Kirishito ganiri tatoita povankinaventumaigaa, irorotari ikogake Tasorintsi okyara ikogakagaigakempira pintentagaigakemparira maganiro kematsaigiririra. Aikiro pishineventaigakemparira irirori, pineaigaketari pairo ikavintsajaigakempi. 16 Pisuretakotasanoigakemparora magatiro ikantagetirira Kirishito. Pinkantaigakerira Tasorintsi impaigakempira irogotane pogotagavakagaigakempara pishintsitagavakagaigakempara kameti pishintsitashiigakeroniri tatarika oita pokashiigakempine. Pimatikaventaigakerira Tasorintsi pishineventasanoigakemparira, aikiro pimatikakoigakerira Jesokirishito. Pimatikakoigakerora magatiro isuretagaigakempirira Isure Tasorintsi. 17 Maika pikematsaigakerira Atinkami Jeso pishineventaigakemparira Tasorintsi pinkantaigakerira pairo ikametiti. Antari tatarika oita pantaigake ontirika tatarika piniaigake pisureigakemparora irororika ikogake Atinkami kameti irishineventakenkaniniri irirori.
Tyara inkantaigakempa kematsaigatsirira inegintevageigakerira itovaireegi
18 Viroegi tsinaneegi, kematsaigeri pijime gara pipugatsanaigari, irorotari ikogi Atinkami. 19 Viroegi surariegi, tasanoigemparo pitsinanetsite gara pikisaigiro. 20 Viroegi ananekiegi, omirinkara pinkematsaigakeri piri ontiri piniro, irorotari ishineventasanovageta Atinkami. 21 Viroegi tomintaigacharira, gara potsimananaigiri pitomiegi ontiri pishintoegi ganiri ikenkisureaiga ovashi ganige ikogaigai inkematsaigaempira. 22 Viroegi nampiriantsiegi, kematsatasanoigeri nampiigimpirira pintsatagaigakerora magatiro inkantaigakempirira, kantankicha gara intagati pikematsaigiri pineaigakerira ikamaguigakempira pogishineaigakeriniri, pinkantakanityo pinkematsatasanoigakeri, intitari pisureiganakempa Tasorintsi pogishineaigakerira. 23 Magatirotari tatarikara pantaige onti pantavagetagantsiigake kañomataka irironirikatyo pantaigakene Atinkami, teranika paniro pantimoigeri peraigimpirira. 24 Pogoigaketari inkavintsajaigakempira Atinkami Kirishito impunatasanoigakempira anta enoku, intitari pantaigakene, 25 kantankicha yogari vetsikagetatsirira terira onkametite inkisashitakenkani iratsipereavagetakera, ineaigakaitari Tasorintsi maganiro ario akañovakagaigaka, teranika paniro irishineventempa, impo pashinikya inkisake.