2
Maika nokogake pogoigakera nopomirintsiventavageigakempi viroegi intiegiri maganiro timaigatsirira Iraoriseaku intiegiri aikiro maganiro pashini terira ineimaigena. Nokañotaka maika kameti pishintsitashiigakeroniri magatiro pokashiigakempinerira, aikiro ariompaniri pintavakagasanoiganakempari. Aikiro nokogake pogotasanoigakerora terira ogovetenkani pairani, tekyatanika irogikoneatimotantero Tasorintsi, kantankicha maika agoigake, yogikoneatimoigakairotari, intitari nokantakotake Kirishito. Antari pogotasanoiganakerora ario pinkante pogotasanoiganake aikiro arisano intsatagakero Tasorintsi magatiro ikantaigakairira ovashi pishinevageigakempa. Irirori pairo yogotasanovagetiro magatiro terira ogovetenkani, aikiro yogotasanovageti tyara ikanta Tasorintsi, nerotyo paniro irirori iragaveake irogikoneatimoigakaerora. Nokantaigakempi maika kameti ganiri tyani matavinaigimpi iragaveantaigakempirora irashiegi igenkitsaneegi. Teratyo ario nontentaigavetempi, kantankicha aiño nosuretakoigakempi. Noshinevagetakatyo nokemakoigakempira pitimaigakera kameti, aikiro pikematsatasanoigakerira Kirishito.
Inkematsatasanotakenkanira Kirishito
Maikari maika pikematsaigakeritari Atinkami Jesokirishito pinkantakanityo pinkusotasanoigakempari. Ariompatyo pinkematsatasanoiganakeriri pisuretasanoiganakemparira, aikiro pinkantakanira pinkusoigakempari pinkañotagaigakerora yogotagaitakempirira okyara. Omirinka pishineventaigakempari Tasorintsi.
Tsikyanira yamataviigimpikari niashiigarorira kogapage, tera iroronika iriniakoige yogotagaigakairira Kirishito, onti iniakoigake yogotagantaigirira matsigenkaegi.
Yogari Kirishito iponiaka enoku ipokuti aka kipatsiku imechotakera. Onti ikañotasanotakari Tasorintsi, irirotari iatakotakera. 10 Maika pitentasanoigakaritari, tenige tatoita pinkogakoigaempa pintimaigakera kameti, irirotari gaveakagaigakempi magatiro. Irirori pairo yavisagetakeri maganiro itinkamiegi terira ineimagetenkani, yagaveavagetitari. 11 Iroro pikematsaigakerira Kirishito kañomataka ontinirikatyo pikamapitsaigakero pikañovageigara. Tera iroro ogaratsaitunkanira pichonkirimeshinaegite kameti onkañotakempaniri maika, ontityo ikantatigakagaigakempira Kirishito pisureku. 12 Antari yogiviaigakempira onti kañomataka ontinirikatyo pitentagaigakari Kirishito ikitatunkanira, impo pikonteaiganaira onti kañomataka ontinirikatyo pitentagaigakari yanianaira. Pineaigakeritari Tasorintsi pairo yagaveavageti, irirotari ganiairirira Kirishito.
13 Pairani povetsikageigi posantepage terira onkametite, kañomataka ontinirikatyo pikamaigake, teranika pinkematsatumaigeri Tasorintsi, kantankicha maika pikematsaigakeri Kirishito, irorotari imagisantantaarorira Tasorintsi pikañovageigara tera isuretumataemparo ovashi tenige pinkañoigaempa pairani onti kañomataka ontinirikatyo pitentagaigakari Kirishito yoganiaaganira. 14 Pairani apomirintsiventaigavetakaro antsatagaigakerora magatiro ikantagetirira Tasorintsi ontsatagakenkanira ganiri ikisaviigairo akañovageigara, kantankicha tera agaveaige, irorotari atantaigakemparimera morekariku. Impogini ikamaventaigakai Kirishito koroshiku yogavisaakoigakaira ganiri ikisashiigajai Tasorintsi. 15 Antari ikamaventaigakaira koroshiku yagaveagetakeri maganiro kamagarinipage yogipashiventaigakerira, ineakagaigakeritari maganiro arisano pairo yagaveavageti yavisavageigakerira iriroegi maganiro.
Asureigakemparora magatiro ikogagetakerira Tasorintsi
16 Maika gara pikematsaigiri kantaigakempinerira onti povetsikaigake terira onkametite pogaigakarora ontirika poviikaigakarora ikantavitantaigirira iriroegi. Ario onkañotake aikiro gara pikematsaigiri inkantaviigakempirora ineaigakempira tera pishineventaigemparo iviesetaegite ontirika tera piviesetaige ikyaenkara koneataatsi kashiri. Aikiro ontirika ineaigakempira povetsikaigakerora okantavitantaganirira ovetsikenkanira kutagiteriku apishigopireantaganirira. 17 Magatiro okapage ontitari okantakotakeri Kirishito iripokakera irogavisaakoigakaera, kantankicha maikari maika mataka pokake, nerotyo tenige onkogakotaenkani ampiriniventaigaerora. 18 Gara pikemisantaigiri yogaegi kantaigankitsirira garika pitigeroaventaigari isaankariite Tasorintsi pinkañotagaigakempari irironirika pitigeroaventaiga Tasorintsi, irirori garatyo yogavisaakoigimpi. Iriroegi yaventakovageigaka kantankicha onti ipegamampegaigaka terira iraventakotumaigempa. Aikiro ikantaigake ineakagaigakeri Tasorintsi posantepage okañotimoigakari igisanireku, aikiro isurevageigakaro pashinipage isuregeigakarira terira intimasurentaigeri Isure Tasorintsi ovashi iroro okenantaka yaventakovageiganakara ineaigakara yavisaigakerira maganiro terira inkañoigempari iriroegi. 19 Tenige inkematsatasanoigaeri Kirishito Itinkami maganiro kematsaigatsirira. Kantankicha aroegi kematsatasanoigiririra ishintsitagaigakai kameti ankusotasanoigakempariniri antentavakagaigakempara ariompaniri agotasanoiganakeriri Tasorintsi ankañotasanoiganakemparira.
20 Antari pitentagaigakarira Kirishito ikamakera, onti kañomataka ontinirika pikamapitsaigakero yogotagantaigirira matsigenka. Maikari maika, ¿tyara okantaka pikematsaiganakerira terira inkematsaige? 21 Iriroegi ikantavitantaigiritari irogenkanira posantepage ivatsapage ikantaigake: “Gara pogumatari yoga, arionetyo inkañotake, gara pitsagatumatiri.” 22 Kantankicha maganiro yoga ikantaviigakeririra inti kantaviigakeri matsigenka, teranika iriro kantaviigerine Tasorintsi. Ontitari yovetsikashitunkani irogakenkanira, impo yogumatunkanira paa mameri. 23 Yogaegiri kañoigirorira maika ineaigiri ariori yogoigake, aikiro ineaigiri irorori yovetsikaigake ikogagetirira Tasorintsi, yatsipereavageigaketari itasegane itivageigara, kantankicha onti yamataviigaka. ¿Matsi tyara inkantaigakero itivageigara? ¿Matsi agaveake ontimakagaigakerira kameti ganigera yovetsikaigai terira onkametite? Onti yaventakovageigaro kogapage.