PAVORO ITSIRINKAIGAKENERIRA KOROSAKUNIRIRA
1
Ikogakotagantaigakerira kametikyarika inaigake
1-2 ¿Aiñoegivi viroegi kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake, notentakari napigematsatene Timoteo nontsirinkaigakempira maganiro viroegi timaigatsirira kara Korosaku kematsatasanoigiririra Kirishito. Narori nanti iritigankane Jesokirishito, intitari kogakagakena Tasorintsi. Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira irirori intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa.
Pavoro iniaventaigakerira kematsaigatsirira timaigatsirira Korosaku
Omirinka noniaigirira Tasorintsi, Iriri Atinkami Jesokirishito, nokantaigakeri noshinevageigaka, nokemakoigakempitari pikematsatasanoigirira Jesokirishito. Aikiro nokemakoigakempi pitasanoigarira maganiro papigematsaegine. Viroegi iroro pikemaigakerora Niagantsisanorira kamantakotakeririra Jesokirishito tyara ikanta yogavisaakotantira, ogatyo pikenaigake pogiakoiganaka intentaiganakempira enoku inkavintsajaigakempira, nerotyo pikañotantaigakarira maika pikematsatasanoigakerira, aikiro pitasanoigakarira papigematsaegine. Okari Niagantsisanorira okenkitsatunkani apagiteakovagetanakaro magatiro kipatsi, ikantatigantaiganakarira tovaini matsigenkaegi ikañoiganakempi viroegi iroro pikemaigavakerora pikematsaigakero pikantatigantaiganakarira. Nerotyo pogotasanotantaigakarira tyara ikantaka Tasorintsi ikavintsajaigakaira. Pine karanki notigankakeri notentavagetarira Epapera yogotagasanoigakitimpira Niagantsisanorira. Irirori intitari aikiro piriniventirorira ikamantakotirira Jesokirishito. Impogini ipokaira ikamantapaakena ikanti pairo pitasanotantavageiganaka viroegi, intitari gaveakagaigakempi Isure Tasorintsi nerotyo pikañotantaigakarorira maika.
Iroro ikamantaigakenara omirinka noniaventaigakempi nokantaigakerira Tasorintsi impaigakempirora irogotane, aikiro irogikoneaigakempirora magatiro ikogagetakerira pogotasanoigakeroniri 10 kameti pagaveaigakeniri pinegintevageiganakempara pogishineaigakerira. Antari pinkañoigakemparika maika ario pinkante povetsikaigake posantepage kametiripage, aikiro ariompatyo pogotasanoiganakerira Tasorintsi. 11 Noniaventaiganakempi aikiro ishintsitagaigakempira Tasorintsi kameti pantsipereakoigakempaniri magatiro pishinevageigakempara, 12 pinkantaigakerira Tasorintsi pishinevageigaka, pogoigaketari yogavisaakoigakempi kameti pintentaigakempariniri maganiro kematsatasanoigiririra inkavintsajaigakerira impogini anta enoku garira otimumati terira onkametite.
13 Pairani inti shintaigavetakai kamagarini, impogini yogavisaakoigakai Tasorintsi irirokya shintaigakai Itomi itasanotarira, ovashi ipegaka Atinkami. 14 Irirotari kamaventaigakai kameti irogavisaakoigakaeniri Tasorintsi imagisantaerora akañovageigara.
Jesokirishito pairo yavisavagetakeri maganiro
15 Yogari Tasorintsi tera inkoneatumate, kantankicha antari ipokutira Kirishito aka kipatsiku yogikoneatimoigakai tyara ikanta, ikañotasanotakaritari irirori, intitari Itomi iketyosanorira timankitsi tekyara tatakona timumagetatsine. 16 Irirotari itentashitaka Tasorintsi okyara yovetsikagetakerora magatiro timagetatsirira enoku ontiri timagetatsirira kipatsiku. Yovetsikaigakeri koneagetatsirira intiegiri terira inkoneagete timaigatsirira igoveenkariegite intiegiri itinkamipage gaveavageigatsirira, kantankicha irirotari Kirishito vetsikaigakeri maganiro irashintaigakemparira. 17 Irirori ikantakani itimi pairani tekyara tatakona timumagetatsine, irirotari kantakanirira inegintevagetiro magatiro. 18 Irirori inti Itinkami maganiro kematsaigatsirira, irirotari ganiaigakeri. Inti iketyorira ivatankitsi yanianaira. Ikañotantakarorira maika onti kameti iravisavageigakeriniri maganiro, aikiro iragaveagiteakeroniri magatiro. 19 Tsikyatatari ikogake Tasorintsi inkantakanira inkañotasanotakempari irirori. 20 Pairani Tasorintsi tera irishineigavetempari maganiro timaigatsirira kipatsiku intiegiri aikiro timaigatsirira enoku. Ario ikañoigaka iriroegi tera irishineigavetempari Tasorintsi. Irorotari itigankantakaririra Kirishito inkamaventaigakaera koroshiku kameti antentaigakempariniri Tasorintsi ashinevakagaigakempara.
21 Pairani viroegi tera pishineventaigempari Tasorintsi, onti pikisaigakeri povetsikageigaketari posantepage terira onkametite. 22 Irorotari ipokashituti Kirishito aka kipatsiku imechotakera, impo ikamaventaigakitimpi kameti pintentaigakempariniri Tasorintsi pishinevakagaigakempara. Nerotyo maika ineaigakempi saankavageigakevi kañomataka tenirikatyo pinkañovagetumaigempa, tatampa kantakagantaigaempine. 23 Kantankicha maika pinkematsatasanovageiganakerora Niagantsi Kametiri gara papakuimaigiro, aikiro gara pikemisantaigiri gagaigirorira ganiri pimagisantaigiro yogavisaakoigakempira Tasorintsi. Irorotari oka Niagantsi Kametiri pikemaigakerira okyara. Maika okenkitsatakotanunkani apagiteakovagetanaka magatiro. Irorotari nopiriniventavagetake naro nokenkitsatakotakerora.
Tasorintsi itigankakeri Pavoro impiriniventaigakerira kematsaigatsirira
24 Yogari Kirishito yatsipereaventaigakeri maganiro kematsaigakerineririra ikamaventaigakerira. Maika noshinevagetaka nokañotanakarira naro natsipereaventaigakempira viroegi intiegiri aikiro maganiro ikamaventaigakerira. 25 Irirotari tigankakena Tasorintsi nompiriniventaigakerira maganiro kematsaigatsirira nogotagaigakerira magatiro Iriniane. Nokañotantakarorira maika kameti pogotasanoigakeroniri viroegi. 26 Pairani teranika ogovetenkani, tekyatanika irogikoneatimotantero Tasorintsi, kantankicha maika mataka yogikoneaigakeneri maganiro kematsaigiririra. 27 Ikogaketari pogoigakerora oka: Yogari Kirishito itimasurentaigakeri maganiro kematsaigiririra, irirorika jorioegi intirika terira iriroegi jorioegi, irorotari itimasurentantaigakempirira viroegi aikiro. Impogini iramaiganakempi enoku itimira pinkañotasanoigakemparira irirori. 28 Irirotari nokenkitsatakoigake nokanomajaigakerira terira inkematsatasanoigeri, aikiro nogotagaigakerira maganiro kematsaigiririra ariompaniri inkañoiganakemparira irirori kameti ineaigakenkaniniri arisano opaitaka itentasanoigakarira. 29 Nerotyo nopiriniventakero natsipereaventakerora, intitari shintsitagakena Kirishito omirinka yagaveakagakena.