4
Ikantaigakerira irishineigakempara
Maika, napigematsaegine, irorotari nonkantantaigakempirira atanatsira pinkematsatasanoiganakeri Atinkami. Naro nopintsatasanotaka noneaigakitempira, notasanoigakempitari. Viroegi pogishineasanoigakena, vintiegitari noshineventavageigarira. Ogari Evoria ontiri Suntike nokogake kametikyara agavakagaigaempa onkemavakagaigaempara, ontiegitari kematsaigiririra Atinkami Jesokirishito. Maika viro, napigematsatene notsipatasanotarira, nokogake pinkantaigakerora ogametiavakagaigaempara ontimaigaeniri kameti. Iroroegitari notentashiigaka karanki natsipereaventaigakerora Niagantsi Kametiri nokenkitsatakovageigakerira Jesokirishito. Inti notentashiigaka aikiro Kirimente intiegiri pashini napigematsaegine tsirinkakoigankicharira anta enoku itsirinkakotantaigakaririra Tasorintsi maganiro inkantakanirira intimaigake.
Omirinkara pishineventaigakempari Atinkami. Nonkantutaigaempityo aikiro shineigempa. Pinkavintsaantavageigakera gara pipugatsatantavageiga kameti ineasanoigakempiniri maganiro pitimasanoigake kameti, panikyatari impigaate Atinkami. Gara tatoita povankinaventavageigaa, onti piniaigakeri Tasorintsi pineviigakerira tatarika pikogakogeigaka, aikiro pinkantaigakerira pishineventaigakari ikavintsaavageigakempira. Pinkañoigakemparika maika ario pinkante irogishineasanoigakempi pisureku ganigera povankinavageigaa, pairotari avisake okametitakera yogishineantira irirori, avisakero magatiro agoigakerira aroegi. Ariotari onkañotakempari maika pikematsaigakeritari Jesokirishito pitentasanoigakarira.
Ikantaigakerira isureigakemparora kametiripage
Maika, napigematsaegine, panivati nonkantaigempi nokogake pisureigakemparora magatiro kametiripage. Pisureigakemparora arisanorira terira amatavitante, aikiro onti pisureigakempa pairorira avisake ishineventakarora Tasorintsi. Pisureigakempa aikiro tyara pinkantaigakempa pinegintevageigakerira pitovaireegi, aikiro pinegintevageigakempara viroegi. Aikiro pisureigakempara tyara pinkantaigakeri pitovaireegi pinkavintsajaigakerira. Intagati pisureigakempa kametikyarira ogishineanti. Karanki notimimoigutimpira pikemaigakena nogotagaigakempira, aikiro pineaigakena tyara nokantaka. Maikari maika nokogake pintsatagasanoigakerora magatiro nogotagaigakempirira, aikiro pinegintevageigakempara pinkañoigakenara naro nonegintetasanotara. Pinkañoigakemparika maika yogari Tasorintsi intimakagaigakempi kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa.
Piripokunirira ikavintsajaigakerira Pavoro
10 Maika noshinevagetakatyo kara, aikiro noshineventakari Atinkami noneakera pisuretakotasanoiganaanara nerotyo pikavintsaantaigaanarira. Kantankicha tera nonkante pimagisantaigavetakena karanki, nogotaketari pisuretakoigavetakenatyo kantankicha tera pagaveaigenika pimpakagantaigenara. 11 Aikiro tera ario nonkante noneakera nokogakovagetakara, ataketari nogametanaka nokantakanira noshinevagetaka, ariorika gara tatoita nashintumata kametitaketyo. 12 Nogotasanotaketari tyara nonkantakempa nantsipereakovagetakempara. Ariorika nonkogakovagetakempa ontirika gara, ariorika nontasegake ontirika ontimake tovaiti nogakemparira, kantankicha garatyo tatoita nokenkisureakotumata, nonkantakanityo noshinevagetakempa, 13 nagaveagetakerotari magatiro ikogagetakerira Tasorintsi, intitari gaveakagakena Kirishito.
14 Kantankicha maika noshinetaka pikavintsajaigakenara pipakagantaigakenara nokogakogetakarira. 15 Naro nogotake tera pimagisantaigero viroegi tyara okantaka pairani nakyaenkara kenkitsatakero Niagantsi Kametiri Maseroniaku, impo noatanaira parikoti. Pogoigaketari panirotyo pikantaigakara viroegi Piripokunirira pikavintsajaigakenara pipakagantaigakenara nokogakotakarira, mameri pashini kematsaigatsirira pakagantaigakenanerira. 16 Kañotari aiñokyanara Tesaronikaku pipakagantaigakenatyo aikiro, kantankicha teratyo patiro pimpakagantaigena, pimatutaigaanatyo aikiro. 17 Noshinetaka noneakerora pipakagantageigakenarira, kantankicha pairotyo noshinevagetaka nogotaketari inkavintsajaigakempira Tasorintsi, ineaketari irirori pipakagantageigakenara. 18 Maika inti magetakenaro Epaperorito pipakagantageigakenarira, kigonkero ogagetakero magatiro nokogakogetakarira, aityokya onagetai. Naro noneake onti patsipereaventaigakena kañomataka irironirikatyo pipaigake Tasorintsi. Irirori ishineventakarotyo, ineakerotari kametitake. 19 Pine irirori yashintasanovagetaka magatiro. Maika inkavintsajaigakempi impaigakempiro magatiro pikogakogeigakarira, ineaigakempitari pikematsaigakerira Jesokirishito. 20 Inkantakani irishineventakenkani Apa Tasorintsi, gara okaratumati irishineventakenkanira. Ario onkañotakempa. Amen.
Ikamantagaiganairira isureigakarira maganiro
21 Kamantaigeri maganiro kematsatasanoigiririra Jesokirishito aiño nosuretakoigari. Yogari napigematsaegine notentaigakarira ikogaigake pinkemakoigakerira aiñoegi isuretakoigakempi. 22 Ario ikañoigaka maganiro kematsaigatsirira timaigatsirira aka ikogaigake pinkemakoigakerira aiñoegi isuretakoigimpi, irirosanotyo kogaigankitsi pinkemakoigakerira tavageigatsirira ivankoku koveenkari Sesa.
23 Maika, napigematsaegine, nokogake inkavintsaavageigakempira Atinkami Jesokirishito. Maika intagati,Pavoro