2
Tyara ikantagani iniaganira Tasorintsi
Oketyo nokogake nonkantakempira piniaventaigakerira maganiro matsigenkaegi pinkantaigakerira Tasorintsi intsarogakagaigakemparira, aikiro pinkantaigakerira pishineventaigakari ikavintsaavageigakempitari. Piniaventaigakerira koveenkaripage intiegiri aikiro maganiro pitinkamipage pintimaigakeniri kameti ganiri otimi tatampa povankinaventaigaempa, onti pimpiriniventavageigake magatiro ikogagetirira Tasorintsi pinegintevageigakempara. Kametitaketari ankañoigakerora maika aniaigakerira Tasorintsi Gavisaakoigakairira, irorotari ishineventaka irirori. Ikogaketari irogavisaakoigakerira maganiro, aikiro ikogake irogotasanoigakerora Niagantsisanorira. Aiñotari paniro Tasorintsisanorira. Aikiro aiño paniro niaventaigiririra matsigenka ganiri ikisaigiri Tasorintsi, irirotari Jesokirishito. Irirori ipimantaka tsikyata ikamaventaigakerira maganiro ganigeniri yashintaigaari kamagarini, irirokyaniri shintaigaemparine Tasorintsi. Impogini aganakara kutagiteri ikogantakarira Tasorintsi ogotakenkanira terira ogovetenkani itigankaigakeri iritigankaneegi inkamantaigakerira maganiro. Nerotyo itigankantakenarira nonkenkitsavagetakera nonkamantaigakerira maganiro terira iriroegi jorioegi tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira, aikiro nogotagantavagetakerora Niagantsisanorira.
Maika nokogake nonkantakempira tyarika pampatoitaigakempa yogari surariegi negintevageigacharira terira inkisaigempa iriroegi niaigakerine Tasorintsi. Pinkantaigakerora tsinaneegi negintekyara ogaguvageigakempa, gara okogaigi oneakagantaigakempara. Aikiro pinkantaigakerora gara onti opiriniventavageigi ampityagiigakerora ogishi. Aikiro garatyo pairo oshineventavageigaro nenketsiki, kori, kamisapage ontirika tatapagerika oita punatasanotacharira. 10 Onti ompiriniventavageigake onkavintsaantavageigera. Ariotari ikogakeri Tasorintsi onkañoigakempara maika tsinaneegi kematsatasanoigatsirira.
11 Ogari tsinaneegi onkemisantagantsivageigakera ogotagaigunkanira Iriniane Tasorintsi. 12 Tera nonkoge ogotagaigakerira surariegi avisumanaigakerira, onti onkemisantavageigake. 13 Iketyotari yovamparoatake Tasorintsi Aran impo imatakero Eva.* Jen 2.7, 21-22 14 Impo ogari Eva iroro ipokashitake kamagarini yamatavinatakerora okañovagetantanakarira, tera iriro iramatavinate Aran.* Jen 3.1-6 15 Irorotari ikantantakarorira Tasorintsi antsipereavagetakera ontomintakempara ovashi atsipereantaiganakarira maganiro tsinaneegi otomintaigakara, kantankicha irirori irogavisaakoigakero maganiro tsinaneegi onkantakanirika onkematsaigakeri, aikiro onkavintsaantaigakera, ontiri aikiro osuretasanoigakempara tyara onkantaigakempa onegintetasanoigakempara okiiro.

*2:13 Jen 2.7, 21-22

*2:14 Jen 3.1-6