PAVORO ITSIRINKAKENERIRA TIMOTEO
1
Pavoro inti iritigankane Jesokirishito
¿Aiñovi notomi Timoteo kametikyarika pinake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Naro nanti iritigankane Jesokirishito, intitari tigankakena Tasorintsi Gavisaakoigakairira, aikiro inti tigankakena Atinkami Jesokirishito agiaigairira impigaatera intentaiganakaera enoku ankañotasanoigakemparira irirori. Timoteo, virori vinti notomisanorira, nantitari kematsatagakempi. Noniaventakempi inkavintsaavageigakempira Apa Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito intsarogakagaigakempira intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumataa.
Tsikyanira yamatavinaigimpikari matagavageigacharira
3-4 Karanki noatanakera Maseroniaku nokantanakempi pinkantakanira pintimake Epesoku. Maika nonkantutaempityo aikiro pinkantakanira pintimake kara, aiñotari gotagantavageigirorira pashini terira iroro Niagantsisanorira, onti ipiriniventavageigi ikenkiaigirira pairanipagenirira, iniavantakoigakero ivairopage yashikiiganakeririra ovashi ikenkitsatakotakeri. Onti ipiriniventavageigiro kogapage. ¿Matsi tyara inkantaigakero?, irorotari okenantakarira ikisavakagaiganakara, aikiro tera iroro ikogagetirira Tasorintsi. Ogari ikogagetirira irirori ontitari ankematsatasanoigakerira Jesokirishito, aikiro anegintevageigakempara. Maika, viro Timoteo, kantaigeri irapakuaiganakerora oga yogotagantagisevageigirira. Nokogaketari pinegintevageigakempara ganiri otimi tatampa gipashiventaigakempine, aikiro pinkematsatasanoigakerira Tasorintsi kameti pagaveaigakeniri pintavakagasanoigakempara. Aiñoegitari ikonogagarantaigaka onti ikantatigaigakero yogotagantaigakera, tera ario inkañoigae aroegi agotagantaigira, onti iniashivageigakaro kogapage. Ikogaigavetaka irogotagantaigakeromera itsirinkakotanakerira Moiseshi kañomataka arisanonirikatyo yogotasanoigakero, kantankicha teratyo irogotumaigero tatoita onkantakera, onti iniashiiganakaro kogapage.
Aroegi agoigake magatiro itsirinkakagakeririra Tasorintsi Moiseshi onti pairorira okametivageti, kantankicha intagati kogakotankicha ogotakenkanira tyani itsirinkakagantaigakene ganiri okomutagani. Agotasanoigaketari tera iriro intsirinkakagantaigene kematsatasanoigiririra, intitari itsirinkakagantaigakene terira inkematsatantavageige intiegiri pugatsatantavageigacharira. Aikiro inti itsirinkakagantaigakene pairorira ikisantavageigi, intiegiri vetsikagisevageigatsirira posantepage, intiegiri terira inkematsaigeri, intiegiri gaigiririra iriri ontirika iriniro intiegiri maganiro gantavageigatsirira. 10 Aikiro inti itsirinkakagantaigakene atashiigirorira tsinane, aikiro tsinaneegi atashiigiririra surari. Inti itsirinkakagantaigakene gaigiririra irapisuraritene ikañotagakari tsinane, intiegiri atashiigiririra matsigenka iramaiganakerira ironampiigakemparira, intiegiri tsoegaigacharira intiegiri kantaigatsirira: “Ineakena Tasorintsi tera nontsoegumatempa”, kantankicha itsoegaigakatyo. Aikiro intiegi itsirinkakagantaigakene maganiro vetsikaigirorira tatarika oita pashini okantavitantirira Niagantsisanorira 11 kamantakotakeririra Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira. Irorori onti pairorira ogishineanti, aikiro irorotari itigankavitakena Tasorintsi nonkenkitsavagetakerora. Irirori inti pairorira ikametivageti.
Pavoro ishineventakari Tasorintsi ineakerira inti pairorira itsarogakagantavageta
12 Noshineventakari Atinkami Jesokirishito tigankakenarira nonkenkitsatakotakerira. Irirotari gaveakagakena, ineakenatari nontsatagasanotakerora magatiro inkantakenarira. 13 Pairani pairotyo noniashivagevetari irirori notsoenkanavetarira, aikiro nokisashiigavetarira kematsaigiririra natsipereakagavageigavetarira, kantankicha itsarogakagavagetakena Tasorintsi, ineakenatari nokañotakerora maika onti tera nogote, tekyatanika nonkematsateri Kirishito. 14 Kantankicha impogini ikavintsaasanovagetakena ikematsatagakenara, aikiro yagaveakagakena nontasanotantakempara nonkañoigakemparira maganiro kematsatasanoigiririra Jesokirishito.
15 Okari oka nonkantakempirira maika onti arisanorira. Kametitake inkematsaigakenara maganiro. Inti ipokashiigakiti Jesokirishito irogavisaakoigakerira kañovageigacharira. Ario ikañotagakena naro navisavagevetakatari nokañovagevetakara. 16 Kantankicha ineakenara Tasorintsi nokañotakara maika itsarogakagavagetakena kameti oneakenkaniniri samani yatsipereakotasanovagetakena Jesokirishito tera inkisumatena. Impo ineaigakerora tovaini matsigenkaegi inkantaigake: “Iroroventi intsarogakagasanoigakenarorokari naroegi aikiro.” Impogini inkematsaigakerira Jesokirishito gara ineaigairo igamane. 17 Irorotari maika nonkantantaigakempirira tsame ankantakanira ashineventaigakempari Tasorintsi ankantaigakerira pairo ikametivageti, irirotari Agoveenkariegite kantakanirira itimi, aikiro panirotyo ikantakara irirori itasorintsitasanotakera tera ineimatenkani, teranika inkoneatumate. Ario onkañotakempa. Amen.
18 Maika, notomi, nokogake nonkantakempira pinkantakanira pinkenkitsatakovagetakeri Kirishito, gara pimagisantumatiro ikantaigakempirira kamantantaigatsirira karanki ikantaigakera pimpiriniventavagetanakerora pogotagantasanovagetanakerora Iriniane Tasorintsi. 19 Pinkantakanira pinkematsatasanovagetanake pinegintevagetanakempara, ikonogagarantaigakatari ineaigavetakatyo yovetsikaigakera terira onkametite kantankicha teratyo irapakuaigero onti ariompa ishintsiiganakeri yovetsikaiganakerora ovashi yapakuaiganakero ikematsaigavetakarira. 20 Ariotari ikañoiganakerori Imeneo intiri Arijantero. Irorotari nokantantakarira ganigera itentagaigaari kematsaigatsirira yapatoitaigara kameti iratsipereakagavageigakeriniri Satanashi irogoiganakeniri ganigera iniashinaigaari Tasorintsi.