3
Pavoro ikantaigakeri iriniaventaigakerira
Maika, napigematsaegine, nokogake piniaventasanoigakenara naroegi kameti nonkenkitsatakovageiganakeriniri Atinkami tsikyari irapagiteakovagetanakempa, aikiro irishineventaigakempariniri tovaini matsigenkaegi inkematsaigakerira inkañoigakempira viroegi pishineventaigakarira pikemakoigakerira ovashi pikematsaigakeri. Aiñotari tovaini vetsikageigirorira posantepage terira onkametite kisaigakenarira. Irorotari nokogantaigakarira piniaventaigakenara kameti impugamentaigakenaniri Tasorintsi ganiri tyani gaveaigana irapakuakagaigakenarora nokenkitsavageigakera, teranika inkematsaige maganiro. Kantankicha yogari Atinkami ikantakani itsatagakero ikantakerira. Irirori ishintsitagaigakempi, aikiro impugamentaigakempi ganiri yagaveaigimpi kamagarini. Nogoigake ariompari pinkañoiganakerori maika pintsatagaiganakerora magatiro nokantaigakempirira, intitari gaveakagaigakempine Atinkami. Noniaventaigakempi irimutakoigakempira pogotasanoigakera arisano itasanoigakempi, aikiro ishintsitagaigakempi pantsipereakovageigakempara pinkañoigakemparira Kirishito yatsipereakovagetakara.
Gara iperaiga kematsaigatsirira
Maika, napigematsaegine, nonkantaigakempi gara pikonoiigari papigematsaegine peranti terira inkogaige irantavageigera, aikiro tera intsatagaigero pashini nogotagaigakempirira, ariotari ikantakeri Atinkami Jesokirishito. Viroegi pogoigaketari tyara pinkantaigakempa pintimaigakera, pimpampiatakoiganakenara naroegi karanki notimimoigutimpira teratyo nomperatumaigempa. Tera nosekatimotantumaigempanika kogapage, ontityo nantavageigake kutagiteriku ontiri tsitenigetiku natsipereaventaigakerora noseka nopunaventaigakerora ganiri natsipereakagumaigimpi viroegi pimpaigakenarora kogapage. Kametivetakatyo noneviigakempimera pimpaigakenarora kogapage kantankicha naroegi tera nonkogaige. Onti nantavageigake kameti pimpampiatakoiganakenaniri viroegi. 10 Pineaigaketari karanki notimimoigutimpira nogotagaigakitimpi nokantaigakempira: “Tyanirika terira inkoge irantavagetakera garatyo isekata.” 11 Nokenkiagantaigaimpirorira maika ontitari nokemakoigakempira pikonogagarantaigaka piperaigaka tera pinkogaige pantavageigakera, onti pipiriniventavageigi piniavintsavageigakera kogapage poveraantavageigakera. 12 Maika nonkantaigakeri yogaegi perantiegi ganigera ikañoigaa maika, onti irantavageigake kameti intimakovageigakeniri tatapagerika oita ikogakovageigakarira, intitari kantankitsi Atinkami Jesokirishito.
13 Ario pinkañoigake viroegi, napigematsaegine, gara piperaigaro povetsikaigakerora kametiripage. 14 Intimaigakerika garira ikogaigi intsatagaigerora nokantaiganakempirira maika sankevantiku garatyo pikonoiigaari kameti impashiventaiganakempaniri. 15 Kantankicha gara pikisaigiri, kametikya piniaigakeri pinkanomajaigakerira, aiñokyatyo pinkañotagaigempari papigematsaegine.
Ikarataganairora ikantaiganairira
16 Yogari Atinkami inti gishineaigajairira. Maika nokogake omirinkara irogishineaigakempi ganiri tatoita povankinaventumaigaa. Aikiro nokogake irisentaigakempira tyarika pinaigake.
17 Maika naro Pavoro tsikyata nontsirinkavakero novairo aka sankevantiku kameti pogoigakeniri nanti pakagantaigakempiro. Ariotari nokañotirori omirinka notsirinkakagantira sankevanti.
18 Maika, napigematsaegine, nokogake inkavintsaavageigakempira Atinkami Jesokirishito. Maika intagati,Pavoro