6
Yogari nampiriantsi kematsatatsirira inkematsatasanotakerira shintaririra gara ipugatsatari ganiri iniashinatagani Tasorintsi, aikiro ganiri osamatsanatagani agotagantaigirira. Antari intirika shintakemparine kematsatatsirira gara ikantumati: “Tera nompinkeri, intitari napigematsatene.” Pairotyo iravisake irantimotagantsitakerira, ineaketari inti yantavagetimotake irapigematsatene itasanotarira. Maika, notomi, nokogake pogotagantakerora oka, pishintsitagaigakerira papigematsaegine intsatagaigakerora.
Tyati pairo avisakero magatiro
Ogari agotagantaigirira aroegi onti Niagantsisanorira, agotagantaigaketari ikantagetakerira Atinkami Jesokirishito, akematsatasanoigakeritari Tasorintsi. Kantankicha aiñoegi terira inkogaige inkemisantasanoigerira, onti yogotagantaigi terira iroro Niagantsisanorira. Inti pairorira yaventakovageta. Tera irogotumate, onti ipiriniventavagetake yagashitantavagetara, irorotari okenantakarira ikisantira, yotsimaantira, yovosanteantira, aikiro tera inkematsatante onti ikantanake: “Ariorikaratyo.” Itentavakagaigaka yagashivakagaigara, tenige iragaveaigaenika isuretasanoigaempara, onti ikogaigake iragantaigakemparora koriki yogotagantaigira kameti irashintavageigakempaniri, kantankicha tera irogotumaigero Niagantsisanorira.
Kantankicha akematsatasanoigakeririka Tasorintsi, aikiro ashineventasanoigakemparorika ipaigakairira garira akogaigi pashini, ario pinkante pairo avisakero magatiro. Antari akyaenkara mechoigankitsi tera tatampa ashintumaigempa. Ario onkañotakempa ankamaiganaera gara tatakona amumaiganai. Kantankicha maikari maika intagatityo timavetankichane asekaegi ontiri amanchakiegi ashinevageigakempatyo. Yogari kogaigatsirira irashintaviovageigakempara igorikite oga inkenaigake irovetsikageiganakero terira onkametite, inkogaiganaketari terira inkogakogeigemparo ovashi onkañovagetagaiganakempari, impogini iriaigake morekariku iratsipereavageigakera. 10 Arisano tyanirika yoga intagatirira isuretakotaka irashintaviovagetakempara igorikite intityo pairorira yovetsikagisevageti terira onkametite. Aiñotari ikonogagarantaigaka yapakuaiganakero ikematsaigavetarira, irorotari yatsipereavagetantaigakarira.
Pavoro ikantakerira Timoteo gara yapakuimatiro ikematsatakera
11 Kantankicha viro, notomi Timoteo, yashintasanotakempitari Tasorintsi gara pishineventumagetaro magatiropage oka ishineventaigarira iriroegi. Onti pishineventasanotanakempa pinegintevagetanakempara, pintsataganakerora ikantagetakempirira Tasorintsi, pinkematsatasanotanakerira Jesokirishito, aikiro pintasanoiganakemparira maganiro. Pantsipereakovagetanakempara gara pipugatantavageta. 12 Pairani pikamantaigakeri maganiro patoitaigankicharira pikantaigakerira pikematsatasanotakeri Jesokirishito. Maika gara papakuimatiro pikematsatirira kigonkero piatakera pintimimotakerira Tasorintsi pinkantakanira pintimake, irorotari ikogakagakempi. Aikiro ariompatyo pimpiriniventavagetanakerori pinkenkitsatakovagetakerira Jesokirishito. 13 Aiño ineaigakai Tasorintsi timakagagetirorira magatiro, aikiro ineaigakai Jesokirishito kamantakotankicharira okyara ikogakotagantakerira Pontsio Pirato. Irirori arisanotyo ikantasanotake tera iramatagumatempa. 14 Irorotari nonkantantakempirira maika pintsatagasanotakerora nokantakempirira gara pogagumatiro ganiri otimumati tatampa inkantaviitakempi. Ario pinkañotanakero maika kigonkero impigaatera Jesokirishito. 15 Impogini agapaakempara kutagiteri iripokantaemparira, intigankaeri Tasorintsi impigaatera aka kipatsiku. Yogari Tasorintsi panirosanotyo ikantakara irirori yagaveavagetakerora magatiro, intitari Koveenkarisanorira pairorira yavisavageigakeri maganiro koveenkaripage. 16 Panirosanotyo inake irirori ikantakani itimi pairani tekyara tatakona timumagetatsine, aikiro inkantakani intimakera gara ineimatiro igamane, shimpokirerenkamataketyo kara kantamatake porererere tera tyani gaveatsine iraiñonitumatemparira. Tera tyani neimaterine, aikiro gara tyani gaveatsi ineimatirira. Kantanakanityo irishineventasanovagetakenkanira inkantakenkanira pairo yavisake yagaveavagetira. Ario onkañotakempa. Amen.
17 Maika nokogake nonkantakempira pinkantaigakerira shintavageigacharira gara yaventakovageiga, aikiro gara ishineventavageigaro yashintaigarira, ontsonkagetanaempatari impogini. Inti irishineventavageigakempa Tasorintsi kavintsaasanovageigakairira, ipaigakairotari magatiro kameti ashineigakempaniri. 18 Aikiro pinkantaigakerira gara imichavageiga, onti inkavintsaantavageigake impaigakerira itovaire ikogakoigakarira. 19 Inkañoigakerorika maika impogini iriaigakera enoku inkavintsajaigakeri Tasorintsi ineaigakerora magatiro yogiakagaigakeririra impo inkantakani intimaigake anta.
Pavoro ikarataganairora ikantanairira Timoteo
20 Maika, notomi Timoteo, pogotagantavagetakerora Niagantsisanorira katinkara pogakero, tsikyanira pogagumatirokari. Gara pikemisantaigiri niashiigarorira kogapage. Iriroegi ikantaigake yogovageti, kantankicha tera irogotumaige. Ogari yogotagantaigakerira teranika ario onkañotemparo Niagantsisanorira akematsaigirira aroegi. 21 Aiñoegitari ikonogagarantaigaka ikematsaigakeri kañoigirorira maika ovashi yapakuaiganakero Niagantsisanorira ikematsaigavetarira.
Maika, napigematsaegine, nokogake inkavintsaavageigakempira Atinkami. Maika intagati,Pavoro