PAVORO ITSIRINKAINIRI TIMOTEO
1
Pavoro inti iritigankane Jesokirishito
1-2 ¿Aiñovi notomi Timoteo notasanotarira kametikyarika pinake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Naro nanti iritigankane Jesokirishito, intitari kogankitsi Tasorintsi nonkenkitsatakotakerira Itomi kameti iroganiaigakeriniri isureku maganiro kematsaigakerineririra inkantakani intimaigake. Noniaventakempi inkavintsaavageigakempira Apa Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito intsarogakagaigakempira intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumataa.
Ikantakerira Timoteo gara itsarogaventiri Jesokirishito
Yogari yashikiigakenarira ikematsaigakeri Tasorintsi. Ario nokañoigakari iriroegi nokematsatakerira. Irorotari maika noniirira Tasorintsi omirinka nokantantakaririra noshinevagetaka noneakera ikavintsaakempira. Nosuretaaro piragakara karanki nokanakempira. Nokogantakarira noneaatempira maika kameti noshinevagetaempaniri. Aikiro nosuretakotakempi pikematsatasanovagetakerira Tasorintsi pikañotasanoigakarora pishaonkate Eroira ontiri piniro Eonise. Nogotasanotake arisanotyo pikañotasanoigakaro iroroegi pikematsatasanotakera.
Irorotari nokogantakarira nosuretagaempirora karanki nopatikaitakempira pigitoku yagaveakagakempira Tasorintsi pinkenkitsavagetakera. Maika nonkantakempi shintsitashitero gara pitsarogumati. Tera iroro intigankaviteri Tasorintsi Isure antsarogaigakera, onti itigankavitakeri iragaveakagasanovageigakaera, aikiro kameti antasanoigakempariniri maganiro matsigenkaegi ontiri aikiro agoigakera asuretasanoigakemparora kametiripage.
Maika nonkantakempi gara pipashiventa pinkenkitsatakovagetakerira Atinkami. Aikiro naro gara pipashiventagana pineakenara yashitakoviitakenarira nokenkitsatakovagetakerira. Onti pintentagakena pantsipereakera pinkamantaigakerira maganiro pinkantaigakerira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira, irirotari shintsitagakempine. Irirori yogavisaakoigakai, aikiro ikogakagaigakai ampiriniventavageiganakerora ikogagetirira. Tera ario inkogakagaigajae ineaigakaira avetsikaigakera kametiripage, tsikyatatari irirori ikogakagaigakai. Igantaga ikavintsajaigakaira pairani tekyaenkara ontimumagetenkani ovashi itigankakeri Jesokirishito inkamaventaigakaera irogavisaakoigakaera. 10 Irorotari agotantasanoigakarira arisano ikavintsajaigakai Tasorintsi. Antari ipokutira Jesokirishito yagaveasanotutiro kamagantsi, yanianaitari ganiri apinkaigairo aroegi agamane, agoigaketari aniaiganaera impogini gara akamumaigai.
11 Tasorintsi ikogakagakena intigankakenara nonkenkitsavagetakera nonkamantaigakerira maganiro tyara ikanta yogavisaakotantira, aikiro nogotagantavagetakerora Niagantsisanorira. 12 Irorotari natsipereavagetantakarira, kantankicha tera nompashiventagemparo yashitakoviitakenarora nokenkitsavagetakera, nogotaketari tyani nokematsatasanotake. Aikiro nogotasanotake garatyo yamatavitana, yagaveavagetaketari ariompatyo inkavintsaanakenari ovashi impigaate.
13 Maika pogotagantavagetakera pimpampiatasanotanakerora Niagantsisanorira nogotagakempirira, gara pogagumatiro. Ishintsitagakempi Jesokirishito pinkematsatasanotanakerira, aikiro pintasanoiganakemparira papigematsaegine. 14 Pinkenkitsavagetakerora Iriniane Tasorintsi gotagaigakairira tyara ikanta yogavisaakotantira katinka pogakero, intitari gaveakagakempine Isure Tasorintsi timasurentakempirira.
15 Pogotaketari maganiro timaigatsirira Ashiaku yovashigantaiganakena, imaiganakatyo Pijero intiri Eremojene. 16 Noniaventaigakeri iitaneegi Oneshiporo intsarogakagaigakemparira Atinkami. Irirori tera impashiventagena yashitakoitakenara, onti itsarogakagavagetakena ikavintsaavagetakenara yogishineaanara. 17 Kañotari yogonketapaakara aka Iromaku ikogapaakena itsotenkavagetanakero ovashi ineaana. 18 Noniaventakeri inkavintsaavagetakerira Atinkami impigaatera impogini. Viro pogotaketari imutakovagetakenara nonakitira Epesoku.