3
Impigaatera Atinkami
1-2 Maika, napigematsaegine notasanoigarira, karanki notsirinkaigakempi nosuretagasanoigakempironiri ikenkitsatakoiganakerira kamantantaigatsirira, ontiri aikiro nokenkitsatakoigakerira naroegi iritigankaneegi Jeso nokamantaigakempira magatiro ikantaigakenarira Atinkami Gavisaakotantatsirira. Maika nontsirinkutaigaempityo aikiro nosuretagasanoigaempirora. Nokogaketari oketyo pisuretakoigakempa tyara onkantanakempa impogini panikyara aganakempa impigaatera Atinkami, intimaiganaketari piriniventaigakeronerira irovetsikagisevageigakerora terira onkametite. Isamatsanaiganakempityo inkantaiganakera: “¿Tyara ipokira Kirishito maika? Kogapagetyo ikantaigake impigaate. Oga ikamageiganai yashikiiganakairira, kantankicha tekyaenka iripokumate. ¡Kantanakaniroro pairani okyara ovetsikunkani kipatsi ovashi maika!” 5-6 Teranika inkogaige isureigakemparora yogivarigakerora Tasorintsi pairani omarane inkani apamankanakerora magatiro kipatsi ipogereaigakara maganiro timantaigakarorira iokajaigakara. Ogari kipatsi irirotyo vetsikakero okyara itentagantakarora inkite ikantakera ontimakera kipatsi ontiri inkite impo ario okañotaka. Ogari kipatsi onti opogeshitakotakaro omaraani nia.* Jen 1.6-10; 7.10-22 Kantankicha maika onti ikantake: “Nontsotetakemparo kipatsi ontiri inkite gatata nopogereaigiri timantaigarorira.” Kantankicha antari impogini inkisashiigakemparirika maganiro terira inkematsaigeri ario pinkante intagagetakero magatiro.
Maika, napigematsaegine notasanoigarira, atsi gara pimagisantaigiro oka, yogari Atinkami tera inkañoigae aroegi. Irirori ineakerotari 1,000 shiriagarini kañomataka ontinirikatyo okañotimotakari patironirika kutagiteri. Ario okañotaka patiro kutagiteri ontinirikatyo okañotimotakari 1,000 shiriagarini. Kantankicha maika aiño kantaigankitsirira: “Ikantavetaka Atinkami impigaatera. Maika tera impige ovashi ipegaa anta. Maika garatyo ipokai.” Kantankicha naro nonkantaigakempi arisanotyo iripokae, intsatagakerora ikantanakerira, teranika impegempa kogapage. Onti ikogake inkantatigaigakempara terira inkematsaige irapakuaigakerora yovetsikagisevageigakera terira onkametite inkematsaigakerira, tera inkogenika impegumatempara paniro.
10 Antari impigaatera onti inkomutagapaakempa inkañotapaakemparira koshinti ikomutagantira ikoshitira. Impo ompoimatanake enoku togn asatyo ompegakempa inkite. Intagagetakempa poreatsiri, kashiri intiri impokiropage, maganiro intsonkatasanotakempa. Ario onkañotake aikiro kipatsi ontagakempa ontentaganaemparo magatiro posantepage timantagetarorira, magatirosanotyo ontsonkatasanogetakempa.
11 Matakatari agoigake ontsonkagetanakempara magatiro, iroroventi maika viroegi piriniventasanoigerityo Tasorintsi pisuretasanoigakemparira, aikiro ariompa pinegintetasanovageiganakempari pintimaigakera kameti. 12 Pogiaigakera agakempara kutagiteri impigantaatemparira Atinkami, aikiro pimpiriniventasanoigakerora magatiro ikogagetirira irirori kameti tsikyari impigaate. Antari iripokaera yogari Tasorintsi intagakero inkite ovashi iroveankagetanakempa maganiro timantagetakarorira, 13 kantankicha aroegi agiaigakerotari okyarira inkite ontiri okyarira kipatsi irovetsikaerira Tasorintsi impogini. Ariotari ikantakeri pairani ikanti: “Impogini novetsikae pashini onkametitasanovagetaketyo kara, garatyo itimumati vetsikagisevagetaatsirira terira onkametite, ontityo onkametigitetake magatiro.”
14 Maika viroegi napigematsaegine notasanoigarira, pogiaigakeritari iripokaatera intsatagakerora ikantakerira, irorotari nonkantantaigakempirira maika gatatarika ipoki atsi pinegintetasanovageigakempara gara povetsikumaigiro terira onkametite ineaigakempiniri Tasorintsi timagantsivageigakevi kameti. 15 Pineaigake maika tekya impigaate, ontitari ikogakera inkematsaigakerira pashinipage matsigenka kameti irogavisaakoigakeriniri. Yogari apigematsaegine Pavoro atasanoigarira itsirinkaigakempi irirori aikiro ikantaigakempira kañorira nokantaiganakempirira maika, intitari gotagakeri Tasorintsi, nerotyo ikantantaigakempirira. 16 Ario ikañotiro irirori maika itsirinkagetira iniakotairo okapage. Okonogagarantaka itsirinkagematityo ogomurepagetyo kara tera onkemavakenkani. Yogari terira irogotasanoigero Iriniane Tasorintsi intiegiri tesakonarira inkematsatasanoige onti yogagaigakero ikantakerira, ikañotagaigakaro yogagaigirora pashinipage Itsirinkakagantakerira Tasorintsi. Tsikyatatyo inkañotakagantaigakempa iriroegi.
17 Maika, napigematsaegine notasanoigarira, pogoigakerotari nokantaigakempirira arisanora tsikyanira yamataviigimpikari yogaegi terira katinka irogaigero irogotagantaigerora Iriniane Tasorintsi ovashi irapakuakagaigakempiro pikematsatasanoigirira. 18 Onti ariompa pinkematsatasanovageiganakeriri Atinkami Jesokirishito, aikiro pogotasanoiganakerira. ¡Tsame ashineventavageigakemparira omirinka ovashi kantanakaniroro ashineventavageigakemparira! Ario onkañotakempa. Amen. Maika intagati,Sumo Perero

*3:5-6 Jen 1.6-10; 7.10-22