OKETYORIRA ITSIRINKAKE JOAN
1
Kirishito inti Niagantsi ganiantatsirira
Maika nontsirinkaigakempi nonkamantakotakerira igantagarira itimake pairani okyasanokyara tekyaenkara tatakona timumagetatsine, nokemakoigakeritari impo noneaigakeri, aikiro notsagaigakeri. Irirotari Niagantsi ganiantatsirira. Irirori ikoneatimoigakena noneaigakeri nokamantakotantaigakaririra, irirotari Kirishito ganiaigakairira kameti ankantakaniniri antimaigake. Onti inaveta Iririku, kantankicha impo ipokuti ikoneatimoigakena. Naroegi noneasanoigakeri, aikiro nokemasanoigakeri iniaigakenara, irorotari maika nonkamantantaigakempirira noneageigakerira ontiri aikiro nokemageigakerira kameti pintentagasurentaigakenaniri pinkañoigakenara naro notentagasurentaigakarira Apa Tasorintsi intiri Itomi, irirotari Jesokirishito. Notsirinkaigakempi kameti pishinetasanovageiganakempaniri.
Tasorintsi inti koneagiteri
Maika onti nonkamantaigakempi yogotagaigakenarira Jesokirishito ikantakera yogari Tasorintsisanorira inti koneagiteri tera irapavatsaakotumatempa, teranika inkañovagetumatempa, irorotari ikantantunkanirira inti koneagiteri. Ankantaigakerika atentagasurentaigakari Tasorintsi kantankicha atanatsi ankañovageigera onti amatagaigaka, aikiro onti avetsikavageigake terira onkametite, kañomataka ontinirikatyo apavatsaakoigaka. Yogari Tasorintsi tera inkañovagetumatempa, irorotari ikantantaganirira inti koneagiteri. Antari akematsaigakerira atentagasurentavakagaigaka, isaankantaigakairotari iriraa Jeso magatiro akañovageigara.
Ankantaigera tera ankañovageigempa akiiro matavinaigaacha, teranika ankogaige ankematsaigakerora ikantaigakairira Tasorintsi. Kantankicha ankamantaigerira avetsikaigakerira terira onkametite irirori imagisantaero, irisaankakerotari magatiro, omirinkatari itsatagiro Iriniane, tera iramatavitantumate. 10 Antari ankantaigera tera ankañovageigempa kañomataka ontinirikatyo akantaigake itsoegaka Tasorintsi, teratyo ankematsatumaigero Iriniane.