2
Iniaventaigajaira Kirishito
Notasanoigarira, onti notsirinkaviigakempi ganiri pikañovageigaa. Kantankicha antari avetsikaigakerika terira onkametite aiño niaventaigakairira iniakerira Apa Tasorintsi. Irirotari Jesokirishito terira inkañovagetumatempa. Panirotari irirori kamaventaigakairira kameti imagisantaeroniri Tasorintsi akañovageigara ganiri ikenkiagumaigajairo impogini. Kantankicha tera intagani inkamaventaigajae aroegi, ikamaventaigakerityo aikiro maganiro matsigenkaegi.
Antari antsatagaigakerorika ikantaigakairira Tasorintsi ario pinkante arisano opaitaka akematsaigakerira. Aiñorika kantankitsinerira, “Nokematsatakeri”, kantankicha tera irovetsikagetero ikantaigakairira onti itsoegaka, aikiro onti yamatagaka. Antari antsatagaigakerorika Iriniane ario pinkante pairo atasanoigakari, irorotari agotantaigakarira arisano atentasanoigari. Antari ankantaigakerika atentasanoigari, ankañoigakemparityo Jesokirishito irirori itsatagagetirora magatiro ikantakerira Tasorintsi.
Ontsatagakenkanira ikantaigakairira Tasorintsi
Napigematsaegine, okari oka notsirinkaigakempirira maika tera iroro okyaenkarira Niagantsi, onti ogantagarira pikemaigakerira pairani vikyaenkara kematsaiganakeri Kirishito, kantankicha kañomataka ontinirikatyo okyaenkarira, ikyaenkatari gotagaigakai Kirishito tyara ankantaigakempa antasanotantaigakempara, aikiro aroegi akyaenka tavakagasanoiganankicha. Pairani kañomataka ontinirika apavatsaakoigaka, kantankicha maika ariompa akoneagitetakoiganakeri. Ankantaigakerika atake akoneagitetakoiganake atentasanoigakarira Tasorintsi kantankicha akisashiigakari atovaireegi onti aiñokya apavatsaakoigaka. 10 Yogari tasanotaririra itovaireegi onti ikoneagitetakotake, teranika ontimagutumateri tatarika oita onkenantakempa inkañovagetakempara. 11 Kantankicha yogari kisashitakaririra kañomataka ontinirikatyo yapavatsaakotaka, nerotyo tera irogote tyara iatake, ikantakanitari yapavatsaasetakotaka tera inee.
12 Notasanoigarira, notsirinkantaigakempirira imagisantairotari Tasorintsi pikañovageigara, gara ikenkiakagumaigaimpiro, ikamaventaigakempitari Kirishito irogavisaakoigakempira. 13 Tomintaigacharira, notsirinkantaigakempirira pikematsatasanoigakeritari igantagarira itimake pairani tekyara tatakona timumagetatsine. Notsirinkantaigakempirira vikyaenkarira gaenokaiganankicha, pagaveaigakeritari kamagarini.
14 Notsirinkantaigakempirira viroegi notasanoigarira pikematsatasanoigakeritari Apa Tasorintsi. Notsirinkantaigakempirira tomintaigacharira pikematsatasanoigakeritari igantagarira itimake pairani tekyara tatakona timumagetatsine. Notsirinkantaigakempirira vikyaenkarira gaenokaiganankicha pishintsitashigeigirotari magatiro, aikiro pikantakani pisuretasanoigakaro Iriniane Tasorintsi ontiri aikiro pagaveaigakeri kamagarini.
15 Garatyo pishineventumaigaro ishineventaigarira kisashiigaririra Tasorintsi, aikiro garatyo pishineventumaigaro terira irishineventemparo Tasorintsi, gatanika tyani gaveatsi irishineventavagetemparira Tasorintsi irorokya irimatavae irishineventavaemparora terira irishineventemparo irirori. 16 Teranika irishineventemparo Tasorintsi ishineventaigarira vetsikaigirorira terira onkametite. Iriroegi ontitari ikogasanoigi posantepage ovegagapage, aikiro ikogaigi irashintaigakemparora magatiro ineaigakerira ontiri aikiro yaventakovageiga yashintavageigara. 17 Ogari kipatsi ontsonkagetanakempa, aikiro ontsonkagetanakempa magatiro terira onkametite ishineventaigarira matsigenka, kantankicha yogari tsatagirorira ikogagetakerira Tasorintsi inkantakani intimake.
Arisanorira ontiri tsoegagantsi
18 Notasanoigarira, maika panikya agapaakempa iripokantaatemparira Kirishito. Viroegi pikemakoigakeri iripokakera kisashitakaririra, kantankicha naro nonkantaigakempi aiño maika itovaigavageti kisashiigakaririra. Irorotari agotantaigavaka panikya agapaakempa iripokantaatemparira. 19 Iriroegi onti ikonoiigavetakai kantankicha tera ario inkañotasanoigajae aroegi, teranika inkematsaigeri Kirishito. Ariome inkañotasanoigakaeme gamerorokari iokaiganakai, inkantakanimetyo intentaigakaeme, kantankicha iokaiganakai, irorotari aneantaigakaririra tera ario inkañoigajae aroegi inkematsaigakera.
20 Kantankicha yogari Kirishito itigankimoigakempi Isure Tasorintsi itimasurentaigakempira, irorotari maika viroegi maganiro pogotantaigakarorira Niagantsisanorira. 21 Tera ario nontsirinkaigempi noneaigakempira tera pogoigero, ontityo notsirinkaigakempi noneaigakempitari pogotasanoigirora. Aikiro pogoigi yogari kantasanotatsirira arisanorira tera iramatagumatempa. 22 ¿Tyani matagacha? Inti yoga kantatsirira Jeso tera iriro Ikogakagakerira Tasorintsi intigankakerira irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerinerira impegakempara Igoveenkariegite. Irironiroro kisashitakaririra Kirishito, teranika inkematsateri irirori, aikiro tera inkematsateri Iriri tigankakeririra. 23 Tyanirika kantatsirira Jeso tera iriro Itomi Tasorintsi teratyo inkematsateri Tasorintsi, kantankicha yogari kantatsirira Jeso inti Itomi Tasorintsi ikematsatakeri aikiro Tasorintsi irirori.
24 Pinkantakani pisureigakemparo Iriniane oketyorira pikemaigake ganiri pimagisantaigiro. Antari pinkantakanirika pisureigakemparo, ario pinkante pintentasanoigakempari Apa Tasorintsi intiri Itomi, 25 ikantaigakaitari ankantakanira antimaigake.
26 Maika mataka notsirinkaigakempi nokamantakoigakerira kogaigavetankicharira iramataviigakempimera. 27 Kantankicha viroegi itimasurentaigakempi Isure Tasorintsi itigankimoigakempirira Jesokirishito, tera pinkogakoigempa irogotagaigakempira matsigenka, magatirotari yogotagaigakempiro Isure Tasorintsi. Ontitari ikantasanotake tera iramatagumatempa, nerotyo maika pinkantakanira pintentasanoigakempari Kirishito pintsatagaigakerora yogotagaigakempirira Isure Tasorintsi.
28 Maikari maika, notasanoigarira, tentasanoigempari Kirishito kameti pishineventaigavakempariniri impigaatera. Pintentasanovageiganakemparirika garatyo apashiventagaigavakari impogini. 29 Pogotasanoigaketari Jesokirishito tera inkañovagetumatempa, iroroventi pogoigaketyo aikiro maganiro negintetasanovageigacharira inti itomiegi Tasorintsi.