3
Itomiegi Tasorintsi
Pairo itasanoigakai Tasorintsi itomintantaigakairira, nerotyo maganiro terira inkematsaige tera irogoigajae, teranika irogotumaigeri Tasorintsi. Napigematsaegine notasanoigarira, maika antiegi itomiegi Tasorintsi. Tekya agoige tyarikara ankantaiganakempa impogini aneaigakerira Jesokirishito, intagati agoigake impigaatera ankañotasanoiganakempari irirori, aneaigavakeritari tyarikara ikantara. Maganiro giaigavakeririra impigaatera ikantakani inegintetasanovageiganaka ikañoiganakarira irirori teranika inkañovagetumatempa.
Kantankicha yogari kañovagetacharira tera intsatageronika ikantirira Tasorintsi, irorotari ikañovagetantakarira. Maika agoigake irorotari ipokashituti Jesokirishito isaankagetakerora akañovageigara. Irirori tera inkañovagetumatempanika. Ario ikañoigaka tentasanovageiganakaririra tenige irovetsikagiseigaero terira onkametite, kantankicha yogari kañovageigacharira tera irogotumaigeri, aikiro tera inkematsatumaigeri.
Notasanoigarira, tsikyanira yamatavinaitimpikari. Yogari vetsikirorira kametiri inti kametiri, ikañotakari ikametitira Jeso, kantankicha yogari kañovagetacharira inti shintari kamagarini. Yogari kamagarini kantakatari ikañovagetara pairani ikyaenkara pugatakari Tasorintsi, irorotari ipokashituti Itomi Tasorintsi ganigeniri ikematsatumataagani. Yogari itomintakarira Tasorintsi tenige irovetsikagisevagetae terira onkametite, itimasurentakeritari Isure Tasorintsi. Ario tyara inkantakempara irovetsikagisevagetaera, intitari itomi Tasorintsi. 10 Kantankicha yogari vetsikagisevagetirorira terira onkametite tera iriro tomintemparine Tasorintsi. Ario ikañota terira intaigempari itovaireegi tera iriro itomi, intitari shintari kamagarini. Irorotari ogotantunkani tyani itomiegi Tasorintsi, aikiro tyani yashintaiga kamagarini.
Antavakagaigakempara
11 Maika onti nonkantaigakempi pikemaigakerira okyara okantunkanira: “Tavakagaigempa.” 12 Gara pikañoigari Kain yashintakarira kamagarini, nerotyo iparantantakaririra irirenti yogakerira. ¿Tatoita yogavitakeri? Onti ineakera yovetsikakera kametiri, irirori onti yovetsikake terira onkametite, irorotari yogavitakeri.* Jen 4.3-8
13 Napigematsaegine, ariorika inkisaigakempi terira inkematsaige garatyo pikomuigaro pinkantaigakera: “Tyarikatyo okantakara ikisaigakenara.” 14 Pairani tekyara iroganiaigajae Kirishito asureku tera antasanoigempari atovaireegi, kantankicha antari yoganiasurentaigajaira oga akenaigake atavakagaiganaka, irorotari agotantaigakarira arisano yoganiaigakai. Kantankicha yogari terira intasanotantempa kañomataka ontinirikatyo ikamake isureku, teranika iroganieri Kirishito. 15 Maganiro kisashiigaririra irapigematsaegine onti ikañoigakari gantatsirira. Viroegi pogoigake gara iaigi itimira Tasorintsi maganiro gantaigatsirira.
16 Yogari Kirishito ikamaventaigakai, irorotari agotantaigakarira pairora itasanoigakai. Ario ankañoigake aroegi aikiro antasanoigakemparira apigematsaegine ariorika ampimantaigakemparo agamane ampugaigakerira ganiri iriro kamatsi. 17 Tyanirika shintumagetankicharira kantankicha gara itsarogakagaigari irapigematsaegine kogakovageigankicharira, ¿matsi ario itakari Tasorintsi? ¡Teratyo! 18 Notasanoigarira, gara aniashiigaro kogapage ankantaigakera atavakagaigaka. Antari arisanora antavakagaigakempa agikoneaigakerotyo.
Antsatagaigakerorika ikantakerira Tasorintsi gara atsarogaigi aniaigakerira
19 Antari antavakagaigakemparika iroro agotantaigakemparo onti atsatagaigakero Niagantsisanorira. Gara atsarogaigi aniaigakerira Tasorintsi. 20 Aneaigakarika otsaganegintavageiganakaira akañovageigara iriromparorokari Tasorintsi pairo ineakero, yogotakerotari magatiro.
21 Antari mameririka tatampa tsaganegintaigakaene gara atsarogumaigi aniaigakerira Tasorintsi. 22 Irirori impaigakaero magatiro aneviigakeririra atsatagaigakerotari ikantaigakairira, aikiro avetsikaiganakerora magatiro ikogagetirira. 23 Ontitari ikogake ankematsaigakerira Itomi Jesokirishito, aikiro antavakagaigakempara antsatagaigakerora ikantakerira irirori pairani. 24 Tyanirika tsatagasanotiro ikantagetirira Tasorintsi itentasanotari, irirokya tentasanotari. Itimasurentaigakai Isure Tasorintsi itigankimoigakairira, irorotari agotantaigakarira itentasanoigakai Tasorintsi irirori.

*3:12 Jen 4.3-8