4
Isure Tasorintsi intiegiri matagavageigacharira
Napigematsaegine notasanoigarira, gara pikematsaigiri maganiro kantaigatsirira: “Onti nokenkitsatake Iriniane Tasorintsi.” Oketyo pineasanoigakeri katinkarika yogaigakero ontirika tera. Yapagiteavageiganakarotari matagavageigacharira. Tyanirika kantatsirira: “Yogari Jesokirishito onti iponiaka enoku imechotakera aka kipatsiku”, iroro pogotantaigakempa inti niakagakeri Isure Tasorintsi. Kantankicha yogari kantatsirira: “Yogari Jesokirishito tera imponiempa enoku”, tera iriro shintemparine Tasorintsi, ikisashitakaritari Kirishito. Viroegi pikemakoigakeri iripokakera kisashitakaririra Kirishito, kantankicha naro nonkantaigakempi aiño maika itovaigavageti kisashiigakaririra.
Notasanoigarira, viroegi inti shintaigimpi Tasorintsi, aikiro itimasurentaigakempi Isure, nerotyo pishintsitashitantaigakaririra matagavageigacharira tyampa inkantaigakempi iramatavinaigakempira, pairotari yavisake Isure Tasorintsi timasurentaigakempirira yavisakeri shintaigaririra matagaigacharira. Iriroegi onti iniakoigi kipatsikutirira ikemisantaigiri terira inkematsaige. Aroegi inti tomintaigakai Tasorintsi. Yogari kematsatasanoigiririra Tasorintsi ikemisantaigakai, kantankicha yogari terira intomintaigempari Tasorintsi tera inkemisantaigajae. Irorotari agotantaigakarira tyani kenkitsatiro Iriniane Tasorintsi, aikiro tyani matagavagetacha.
Tasorintsi inti tasanotantacharira
Napigematsaegine notasanoigarira, tavakagaigempa, ariotari ikañotari Tasorintsi itasanotantara. Maganiro tasanotantaigacharira inti itomiegi Tasorintsi, aikiro yogotasanoigiri, kantankicha yogaegiri terira intavakagaigempa tera irogotumaigeri. Yogari Tasorintsi intitari tasanotantacharira. Irirori itigankakeri Itomi panirorira aka kipatsiku inkamaventaigakaera kameti iroganiaigakaeniri ankantakanira antimaigake, irorotari agotantaigakarira arisano opaitaka itasanoigakaira. 10 ¿Tyani pairo yavisake itasanotantakara? Teratyo aroegi visaigatsine, teranika antumaigavetempari Tasorintsi. Intityo visankitsi irirori, itasanoigakaitari itigankantakaririra Itomi panirorira ikamaventaigakaira kameti imagisantaeroniri akañovageigara.
11 Napigematsaegine notasanoigarira, ariotari ikañoigakairi itaigakaira Tasorintsi ariotyo ankañoigakempa aroegi aikiro antavakagaigakempara. 12 Tera tyani neimaterine Tasorintsi, kantankicha antavakagaigakemparika intentasanoigakae, impo ariompa antasanotantaiganakempari. 13 Itigankimoigakairi Isure itimasurentaigakaira agotantaigakarira itentasanoigakai. Ario akañoigaka aroegi atentasanoigakari. 14 Irirori itigankakeri Itomi irogavisaakoigakerira maganiro matsigenkaegi. Naroegi noneaigakeri, nerotyo nokamantakotantaigakaririra. 15 Tasorintsi itentasanoigakari maganiro kantaigatsirira Jeso inti Itomi Tasorintsi. Ario ikañoigaka iriroegi itentasanoigakari. 16 Aroegi agotasanoigake itasanoigakai Tasorintsi. Irirori inti tasanotantacharira. Maganiro tasanotantacharira itentasanoigakari Tasorintsi. Ario ikañotaka irirori itentasanoigakari iriroegi.
17 Atasanoigakaritari Tasorintsi gara apinkaigiri impogini agakempara kutagiteri inkantantakemparira tyara inkantaigakenkani paniropage. Maika anaigavetakatyo aka kipatsiku, kantankicha atake akañoiganakari Jesokirishito. 18 Yogari gotasanotankitsirira arisano itasanovagetakari Tasorintsi teratyo intsarogumate maani, kantankicha yogari tesakonarira irogote itsarogake, ineaketari ariorika inkisashitakempari. 19 Iketyotari tasanoigakai Tasorintsi ovashi atasanoigakari aroegi aikiro. 20 Yogari kantatsirira: “Notakari Tasorintsi”, kantankicha ikisashitakari irapigematsatene inti tsoenti, kañotari irapigematsatene ineavetarira akyari ikishiri, irirompari Tasorintsi tera ineimateri gara opanivatumati itarira. 21 Irirotari kantaigakai Kirishito: “Tyanirika tasanotari Tasorintsi intakemparityo aikiro irapigematsatene.”