5
Maganiro itomiegi Tasorintsi yagaveaigake ishintsitashigeigakerora terira onkametite
Itomintaigakari Tasorintsi maganiro kantaigatsirira Jeso inti Ikogakagakerira Tasorintsi intigankakerira irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerinerira impegakempara Igoveenkariegite. Tyanirika tasanotari Tasorintsi itasanoigari aikiro maganiro itomiegi Tasorintsi. Antari ataigakarira Tasorintsi, aikiro atsatagaigakerora ikantaigakairira, agoigake atasanoigakari apigematsaegine. Atasanoigarira Tasorintsi ankematsatasanoigakerityo, ogarika onkomutakempa antsatagaigakerora ikantaigakairira. Maganirotari aroegi itomiegi Tasorintsi agaveaigake ashintsitashigeigakerora magatiro terira onkametite timagetatsirira aka kipatsiku, intitari gaveakagaigakaene Kirishito akematsaigirira. ¿Tyanimpatyo gaveankitsine? Intagani kantatsirira Jeso inti Itomi Tasorintsi.
Tatoita ogotantunkani Jesokirishito inti Itomi Tasorintsi
Irirotari Jesokirishito pokutatsirira aka kipatsiku yogiviatantunkani nia, impogini ikamanakera imokoroinkani ovoatanakera iriraa. Tera patiro irogiviatantenkani nia, onti imokoroinkani aikiro ovoatanakera iriraa. Irirotari gikoneatimoigakairo Isure Tasorintsi nerotyo agotantaigakarira Jesokirishito inti Itomi Tasorintsi. Irirori tera iramatagumatempa. ¿Tatoita ogotantunkani Jeso inti Itomi Tasorintsi? Onti ogotantunkani itimasurentakerira Isure Tasorintsi, aikiro yogiviatantunkanira nia ontiri aikiro ikamakera imokoroinkanira ovoatanakera iriraa. Antari ikañotagakerora Tasorintsi maika ovashi agotasanoigake arisanoniroro inti Itomi. Kañotari akematsaigirira matsigenka akematsaigakerityo, irirompari Tasorintsi pairo ankematsaigakeri ikamantakotakerira Itomi. 10 Tyanirika kematsatasanotiri Itomi Tasorintsi yogotasanotake inti tigankakeri Tasorintsi, kantankicha yogari terira inkematsateri Tasorintsi kañomataka ontinirikatyo ikantake Tasorintsi inti matagacharira, tera inkematsaterinika ikamantakotakerira Itomi. 11 ¿Tyara ikanti ikamantakotakerira? Onti ikantake itigankakerira iroganiaigakerira maganiro kematsaigakerinerira inkantakaniniri intimaigake. 12 Yogari kematsatiririra Itomi Tasorintsi inkantakani intimake, kantankicha yogari terira inkematsateri kañomataka ontinirikatyo ikamake.
Ikamantageiganairira
13 Notsirinkaigakempi maganiro viroegi kematsaigiririra Itomi Tasorintsi kameti pogotasanoigakeniri mataka yoganiaigakempi kameti pinkantakaniniri pintimaigake. 14 Aroegi agoigake aneviigakeririka Tasorintsi tatarika oita ikogakerira impaigakaera, inkemaigakaetyo 15 ovashi impaigakaero tatarikara aneviigakeri.
16 Yogari Tasorintsi yagaveake irisaankakerora magatiro kañovagetagantsi ganiri aigi morekariku, kantankicha aityo patiro garira isaankumatiro. Tyanirika vetsikakerone oka iriatake morekariku. Antari aneaigakeririka apigematsaegine yovetsikakera iragaveakerira Tasorintsi irisaankaerora kametitake aniaventaigakerira ankantaigakerira ishintsitagaerira inkematsatasanoigakerira, kantankicha tera iriro nonkante aniaventaigeri vetsikirorira garira isaankairo Tasorintsi. 17 Magatiro terira onkametite ovetsikunkanirira onti kañovagetagantsi, kantankicha tera magatiro oatagante morekariku.
18 Agoigake yogari itomintaarira Tasorintsi tera irovetsikagisevagetae terira onkametite, ipugamentakeritari Itomi Tasorintsi ovashi tera iragaveimataeri kamagarini inkañovagetagaerira. 19 Agoigake aikiro inti shintaigakai Tasorintsi, kantankicha maganiro terira inkematsaigeri Tasorintsi inti shintari kamagarini, nerotyo yagaveasanotantaigakaririra. 20 Ontiri aikiro agoigake ipokuti Itomi Tasorintsi kameti agotasanoigakerira Tasorintsisanorira ankematsatasanoigakerira. Maika atentasanoigakari, akematsaigakeritari Itomi. Irirori inti Tasorintsisanorira ganiaigakairira ganiri aneaigairo agamane onti ankantakani antimaigake.
21 Maika notasanoigarira, tsikyanira pishineventumaigarikari terira iriro Tasorintsisanorira. Maika intagati,Joan