APITETAKARIRA ITSIRINKAKERIRA JOAN
1
Ikamantaigakerira kametikya inake
¿Aiñoegivi viroegi napigematsaegine timaigatsirira kara kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Naro nanti sentaigiririra kematsaigatsirira, irorotari nokogantakarira nontsirinkaigakempira viroegi, ikogakagaigakempitari Tasorintsi pinkematsatasanotakerira. Notasanoigakempi, kantankicha tera paniro naro taigempine, itaigakempityo aikiro maganiro goigakerorira Niagantsisanorira. Notasanoigakempi, agotasanoigakerotari Niagantsisanorira garatyo apakuaiganairo. Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira Apa Tasorintsi intiri Itomi Jesokirishito intsarogakagaigakempira intimakagasanoigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa, pikematsatasanoigakerotari Niagantsisanorira, aikiro pitavakagaigara.
Noshinevagetakatyo kara noneaigakempira pikonogagarantaigaka pikematsatasanoigakero Niagantsisanorira pikañotagasanoigakarora ikantakerira Apa Tasorintsi. Maika, napigematsaegine notasanoigarira, nonkantaigakempi tsame antavakagaigakempara maganiro aroegi, teranika ario nonkantashiigempi naro kogapage, aikiro tera iroro pashini okyarira niagantsi, ontityo ikantakerira Atinkami yogotagaitakairira okyara akematsaigakerira. Antari atavakagaigara aroegi onti atsatagaigakero ikantakerira Tasorintsi, ikantaketari antavakagaigakempara.
Matagavageigacharira
Maika nonkamantaigakempi aiño itovaigavageti gagaigirorira Iriniane Tasorintsi kantaigatsirira teratyo iripoke Jesokirishito imechotakera aka kipatsiku. Maganiro kañoigirorira maika intiegi matagavageigacharira, aikiro intiegi kisashiigaririra Kirishito. Tsikyanira pamatavitagantaigakari vikiiro ovashi pampakuaiganakero magatiro nogotagaigakempirira pimagisantaiganakerora. Omirinka pinkematsaiganakero Niagantsisanorira kameti inkavintsajaigakempiniri Tasorintsi impogini anta enoku irogishineasanoigakempira. Maika nonkantakempi garatyo itentasanotari Tasorintsi yoga gagirorira yogotagantakerira Kirishito, kantankicha yogari katinkarira yogakero iriro pinkante intentasanotakempari irirori intiri Apa Tasorintsi. 10 Tyanirika pokankitsine irogotagaigakempira pashini terira onkañotemparo yogotagantakerira Kirishito garatyo piniaigavakeri, aikiro garatyo poviriniigavakeri pivankoku. 11 Yogari niavakerineririra onti inkañotakempari irirori yovetsikakera terira onkametite yamatavitantavagetakera.
Ikamantaiganairira
12 Nokogavetaka nonkamantasanoigakempira magatiro, kantankicha tera nonkoge nontsirinkaigakempira sankevantiku, nokogaketari noatakitera kara viroegiku tsikyata noniaigakitempi kameti ashinevageigakempaniri maganiro.
13 Yogaegiri papigematsaegine naigankitsirira aka ikogaigake pinkemakoigakerira aiño isureigakempi. Ario ikañoigaka iriroegi aikiro ikogakagaigakeri Tasorintsi inkematsatasanoigakerira. Maika intagati,Joan