OMAVATAKARIRA ITSIRINKAKERIRA JOAN
1
Joan ishineventakari Gayo
¿Aiñovi notasanotarira Gayo kametikyarika pinake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Naro nanti sentaigiririra kematsaigatsirira.
Napigematsatene notasanotarira, nogotake onti pikematsatasanovagetakeri Tasorintsi, aikiro pishineventavagetakari. Maika noniaventakempi ishintsitagakempira ganiri pimantsigati, ontiri aikiro pintimagantsivagetakera kameti. Antari ipokaigakera apigematsaegine ikamantakoigakempira pinegintevagetanakara pikematsatasanotanakerora Niagantsisanorira, noshinevagetakatyo kara nokemakotakempira. Pairotari ogishineasanovagetakena nokemakoigakerira notomiegi ikematsatasanoiganakerora Niagantsisanorira.
Kametimataketyo pikavintsajaiganakerira maganiro kematsaigatsirira poniaigankicharira parikotipageku pagaigavakerira. Yogari pokaigankitsirira aka ikamantaigakeri kematsaigatsirira yapatoitaigakara ikantaigakera pikavintsaavageigakeri. Maika nokogake kantakanira pinkañoigakeri maika iriaigaaterika kara impo iriaiganaera pimpaigavakeri magatiro ikogakoigakarira kameti irishineventakempiniri Tasorintsi. Teranika ario inkenkitsatashiigemparo kogapage, intitari tigankakeri Jesokirishito inkenkitsatakoigakerira, kantankicha tera tatakona ineviigeri terira inkematsaigeri Kirishito. Nerotyo kametitake aroegi ampaigakerira magatiro tatarikara ikogakoigaka kameti amutakoigakeriniri inkenkitsaigakerora Niagantsisanorira.
Ikamantakoigakerira Irioperashi intiri Irimetirio
Notsirinkaigavetakeneri kematsaigatsirira patoitapiniigacharira kara, kantankicha yogari Irioperashi onti yavisumatantake tera inkematsatena. 10 Maikari maika nompokakiterika nonkamantasanoigakitempi maganiro viroegi tyara ikantaka irirori, iniashitakenatari kogapage, kantankicha tera patiro one oka. Antari iaigira apigematsaegine tera iragaigavakeri, aikiro ikisaviigakeri tyanirika kogavetankicha iragaigavakerira, impo ikantaviigakeri aikiro inkonoiigaempira papatoitaigara.
11 Maika napigematsatene, gara pikañoigari vetsikaigatsirira terira onkametite. Inti pinkañoigakempa negintevageigacharira. Yogari negintevagetacharira inti shintari Tasorintsi, kantankicha yogari vetsikagisevagetirorira terira onkametite tera irogotumate tyara ikanta Tasorintsi.
12 Maganiro ikamantakoigiri Irimetirio, ineaigakeritari ikematsatasanotirora Niagantsisanorira, ario nokañoigaka naroegi nokamantakoigakeri. Viro pogotake tera namatagumaigempa.
Ikarataganairora ikamantakerira
13 Nokogavetaka nonkamantasanotakempira magatiro, kantankicha tera nonkoge nontsirinkakempira sankevantiku. 14 Nokogaketari noneakitempira, ario ankenkitsavakagaigakempa.
15 Maika nokogake irogishineakempira Tasorintsi. Yogaegiri piamigoegite naigankitsirira aka ikogaigake pinkemakoigakerira aiñoegi isureigakempi. Narori nokogake pinkamantaigakerira maganiro noamigoegite aiñona nosureigakari. Maika intagati,Joan