JORASHI ITSIRINKAIGAKENERIRA IRAPIGEMATSAEGINE
1
Ikamantaigakerira kametikya inake
¿Aiñoegivi viroegi itasanoigarira Apa Tasorintsi kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Naro nanti irirenti Santiago. Inti kogakagakena Jesokirishito nantavagetakenerira. Notsirinkaigakempi viroegi ikogakagaigakerira Tasorintsi pinkematsaigakerira kameti impampogiakotasanoigakempira kigonkero iripokaatera Jesokirishito iragaigaatempira. Noniaventaigakempi intsarogakagasanoigakempira Tasorintsi intimakagasanoigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa, aikiro inkavintsaavageigakempira.
Matagavageigacharira
Napigematsaegine notasanoigarira, nokogavetaka nontsirinkaigakempimera nosuretagaigakempiromera tyara ikantaigakai Jesokirishito yogavisaakoigakaira, kantankicha noneake pairo avisake okogakotunkanira nontsirinkaigakempira nonkantaigakempira omirinkara pinkamantaigakeri maganiro yogotagaigakairira Kirishito katinka pogageigakerora kameti pogemisantaigakeriniri gagaigirorira Niagantsisanorira, ikiaigaketari matagavageigacharira papatoitaigara ikonoiigakempira. Iriroegi tera inkematsaigeri Tasorintsi, onti ipegamampegaigaka kematsaigatsirira kameti iramatavinaigakempiniri. Ikantaigake ikavintsaavageigakaitari Tasorintsi yogavisaakoigakaira kametitaketyo avetsikageigakera tatarika akogaigake, garatyo ikisashiigajai. Iriroegi tera inkematsaigeri Atinkami Jesokirishito panirorira yashintasanoigajai. Irorotari itsirinkakotantaigunkanirira pairani okanti inkisashiigakemparira Tasorintsi iriaigakera morekariku.
Pogoigavetakarotyo magatiro kantankicha nokogake nosuretagaigaempirira tyara ikantaigaka iseraereegi pairani. Pine iriroegi inaigavetakara Ejipitoku itsarogakagaigakari Tasorintsi yamaigavetanakari parikoti, kantankicha impogini ipogereaigakerityo maganiro terira inkematsaigeri.* Nm 14.29-30 Aikiro nokogake pisureigaemparira isaankariite Tasorintsi pairorira ikametiigavetaka. Ipegaigavetakarityo Tasorintsi inampinaegi kantankicha impogini yaventakovageiganaka iokaiganakero itimaigavetakara, nerotyo ikantantakarira Tasorintsi gara ipigumaiganaa, onti inkantakani intimaigake apavatsaasetara kantanakaniroro kigonkero agavagetanakempa inkisashitantasanoigakemparirira. Ario ikañoigaka aikiro yogaegi timaigavetacharira Soromaku ontiri Gomoraku intiegiri aiñonipagenirira ikañovageigaka. Ikamaritashitantavageigake, aikiro yogogevageigake pairotyo yogagaiganaka, nerotyo yogivarigantakarorira Tasorintsi tsitsi ipogereaigakerira ovashi opairagitetake itimaigavetara kigonkero maika kameti aneaigakerora asureigakemparoniri morekari garira otsivakumati antsarogaigakera anegintevageigakempara.* Jen 18.16-21; 19.1-16, 23-29 Ario ikañoigaka aikiro yogaegi matagavageigacharira isuregisevageigaka posantepage tera inegintetumaigempa. Ipugatsanavageigakari Atinkami tera impinkatsatumaigeri, aikiro isamatsanaigakeri maganiro isaankariite Tasorintsi.
Kañotari pairani isaankariite Tasorintsi paitacharira Migeri inti inavetaka itinkamiegi maganiro isaankariite Tasorintsi tera ario iriro kañoterone maika. Pine pairani ikamakera Moiseshi irirori itentakari kamagarini iniaventanaigakerira igamaneku tyarika inkantaigakeri, impo tera inkemavakagaigempa, kantankicha yogari Migeri teratyo tyara inkantumateri inkisakerira ontityo ikantakeri: “Tsikyata inkanomaakempi Tasorintsi.” 10 Kantankicha yoga matagavageigacharira onti isamatsanaigiro terira irogoigero. Aikiro onti ikañoigakari inkenishipagekunirira ipiriniventaigirora tatarika oita ikogageigake, irorotari impogereantaigakemparira.
11 ¡Maikaniroro iratsipereavageigake iriroegi! Ikañotasanoigakaritari Kain yogakerira irirenti, aikiro onti ikañoigakari Varaame ishineventakarira koriki. Pine iriroegi ishineventaigakarira koriki yovetsikageigamatityo posante terira onkametite. Aikiro pairo ipugatantaiga ikañoigakari Koree ipugatakarira Moiseshi ovashi ikisashitakari Tasorintsi yogamagakeri. Ario inkañoigakempa iriroegi aikiro impogereaigakenkanira.* Jen 4.3-8; Nm 22.1-35; 16.1-35
12 Ikonoiigakempi pitentavakagaigara pisekatavageigara pisureigarira Atinkami ikamaventaigakaira, kantankicha pashiventanirorokari, ontitari yapuntapitsanavageigari itovaire ikiiro suretakoigacha, nerotyo inti sekatavageigacha ikemasanovageigaka tera isuretumaigempari terira ontime irogaigakemparira. Omirinka iniashiigaro kogapage pairo yamatavitantaigi kañoigamataka aamokasetira oneagani ariori ompariganake inkani, kantankicha amanairo tampia parikoti tera omparige. Aikiro onti ikañoigakaro pankirintsi ogavintsataganirira, ogiinkanityo ontimanakera okitsoki tsikyari ogenkani, kantankicha agavetanaka ontimantanakemparira tera ontime. Impo otogunkani, aikiro ashiavonkititunkani otagunkanira. 13 Aikiro onti ikañoigakaro omaraani nia ovoresekantira impo okakerora oshimore otsapiaku oneinkani potsitashimorematake kapatsasematake. Ontiri aikiro ikañoigakari impokiro terira inkantakani inkusote. Yogari marineroegi tyampa inkantaigakempa impampiaigakerira tyarika iaigake. Irorotari ikantantakarira Tasorintsi maganiro kañoigaririra iriroegi iriaigake apavatsaasetara, kantanakaniroro inkantakotakera pitse pitse pitse.
14 Pairani yogari Aran itomintakari Sete, irirokya Sete itomintakari Enose, irirokya Enose itomintakari Kainan, irirokya Kainan itomintakari Marare, irirokya Marare itomintakari Jarare, impogini yogari Jarare itomintakari Enoko.* Jen 5.3-24 Antari aiñokyara Enoko ikamantakoigakeri yogaegi pugatsaigaririra Tasorintsi ikanti: “Iripokapaake Atinkami impogini intentaigapaakemparira isaankariite intsaisetagapaakemparira. 15 Inkantapaake tyani vetsikankitsi kameti aikiro tyani vetsikankitsi terira onkametite, impo inkisashiigakempari maganiro vetsikagisevageigakerorira terira onkametite niashinaigaririra irirori.” 16 Iriroegi onti ipiriniventavageigi iniashitantavageigara, aikiro yogavekantavageigira ontiri aikiro ipiriniventavageigirora posantepage ovegagapage ishineventaigarira. Aikiro yaventakovageigaka ontiri aikiro ishinetamampegaigakari itovaire kameti impaigakeriniri tatarika oita ikogaigake.
Ishintsitagaigakerira kematsaigatsirira
17 Kantankicha maika viroegi napigematsaegine notasanoigarira, sureigaemparo magatiro ikantaigakempirira iritigankaneegi Atinkami Jesokirishito gara pimagisantaigiro. 18 Ikamantaigakempitari ikantaigi: “Antari panikyara aganakempa inkisashitantaigakemparirira Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri intimaigake samatsatantaigankitsinerira piriniventavageigakeronerira tatarika oita ikogagetirira iriroegi.” 19 Yogaegi kañoigakerorira maika ishineventaigakaro posantepage terira onkametite, teranika intimasurentaigerinika Isure Tasorintsi. Aikiro yamatavinaigakeri tovaini kematsaigatsirira ovashi yashirikoiganakari irapigematsaegine tenigera inkematsaigae.
20 Kantankicha viroegi napigematsaegine notasanoigarira, nokogake pinkantakanira pimpiriniventaigakero Niagantsi Kametiri kameti ariompaniri pinkematsatasanoiganakeri Jesokirishito. Antari piniaigakerira Tasorintsi pinkantaigakerira Isure irimutakoigakempira irogotagaigakempira tyara pinkantaigakeri. 21 Ariompa pinegintevageiganakempari kameti inkavintsaasanovageigakempiniri Tasorintsi. Pogiaigakerira Atinkami Jesokirishito iripokaatera inkavintsajaigapaakempira intentaiganakempira enoku pinkantakanira pintimaigake iriroku.
22 Pintsarogakagaigakemparira papigematsaegine tekyasanorira ishintsitashiigeri matagavageigacharira. 23 Pashini onti pogotagaigakeri inkematsatasanoigakerira Tasorintsi kañomataka ontinirikatyo pinoshikaigavairi panikyara intagaigakempa morekariku. Pashinikya onti pintsarogakagaigakempari, kantankicha tsikyanira ipaenkaigimpikari ikañovageigara. Gara pishineventumaigaro yovetsikaigirira iriroegi.
Irishineventakenkanira Tasorintsi
24-25 Aiño paniro Tasorintsisanorira gavisaakoigakairira akematsaigirira Atinkami Jesokirishito. Irirotari gaveankitsinerira ishintsitagaigakempira ganiri pikañovageiga. Iramaiganakempi intentaiganakempira iriroku ineaigakempira kametikya pinaigake kañomataka tenirikatyo pinkañovagetumaigempa. Antari anta inakera irirori pinkantakani pishinevageigakempa. Tsame ankantakanira ashineventaigakempari, intitari Agoveenkariegite, aikiro pairo yagaveavageti ontiri aikiro yashintagitearo magatiro. Kantaka ikañotakara pairani, ario ikañotaka maika, impo kantakani inkañotakempara impogini, kantanakaniroro. Ario onkañotakempa. Amen. Maika intagati,Jorashi

*1:5 Nm 14.29-30

*1:7 Jen 18.16-21; 19.1-16, 23-29

*1:11 Jen 4.3-8; Nm 22.1-35; 16.1-35

*1:14 Jen 5.3-24